Search result for

insight

(56 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insight-, *insight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insight[N] ความเข้าใจลึกซึ้ง, See also: เชาวน์ปัญญา, Syn. comprehension, understanding
insightful[ADJ] ซึ่งมีสายตาแหลมคม, See also: ที่ชาญฉลาด, Syn. astute, perceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insight(อิน'ไซทฺ) n. การเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ, Syn. judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insight๑. (จิตเวช.) การหยั่งรู้ตนเอง๒. วิจารณญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Insight, Noขาดความรู้จักตน, การหยั่งรู้สภาพของตนเองเสียไป [การแพทย์]
Insight, Poorการเสียความรู้จักตน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insight (n ) ดุลยพินิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No insights? No opinions?ไม่มีความเห็น ไม่มีการวินิจฉัยหรือ? Emancipation (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
Your insight, sir, has inspired me to, to dig deeper, to find the commonality at the heart of the American experience.เพื่อที่จะหาความจริงใจจากใจชาวอเมริกัน Bedtime Stories (2008)
He also asked me if there was anyone who might be able to offer any insight or clues as to why one of my top doctors would have committed such an atrocity.เขาถามผมว่ามีใครที่พอจะให้เบาะแสอะไรบ้างไหม ว่าทำไมหมอคนเก่งของผม ถึงได้กระทำการอันป่าเถื่อนนี้ได้ Pathology (2008)
But I can offer you some insight.แต่ฉันเสนอข่าววงในให้คุณได้ London. Of Course (2009)
Any great insights to share with the court today?มีข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ที่สำคัญจะมาบอกศาลในวันนี้มั้ย ? Law Abiding Citizen (2009)
No, your honor. No insights.ไม่ครับท่าน ไม่มีครับ Law Abiding Citizen (2009)
Appreciate the insight.ขอบคุณมากที่เข้าใจ Law Abiding Citizen (2009)
Give my actors a little more insight into my intentions.ช่วยปล่อยให้นักแสดงของชั้นมีความตั้งใจมากกว่านี้หน่อย The Age of Dissonance (2009)
You are so insightful, Julian.คุณฉลาดแหลมคมมาก จูเลียน The Age of Dissonance (2009)
You know, you are so insightful, Julian.คุณรู้มั้ย คุณฉลาดแหลมคมมาก จูเลียน The Age of Dissonance (2009)
That insight would be a lot more impressive if you weren't just a product of my exhausted brain.มุมมองนี้น่าประทับใจมาก ถ้าคุณไม่ใช่ผลจากสมองที่ฟั่นเฟือนของผม House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insightHe gave them the benefit of her insight.
insightHe has a deep insight into human psychology.
insightShe gave them the benefit of her insight.
insightShe has a feminine insight into human behavior.
insightThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.
insightThe myth offers insights into the ancient civilization.
insightThis poem calls for great insight from the reader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนลึก[N] depth, See also: insight, profoundness, Example: ผมไม่อาจหยั่งรู้เข้าไปในส่วนลึกของหัวใจฉิมฉาย
ความเห็นแจ้ง[N] enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
ญาณ[N] perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โทรจิต[N] telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
วิปัสสนากรรมฐาน[n. exp.] (wipatsanā kammathān) EN: insight meditation   
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight   FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIGHT    IH1 N S AY2 T
INSIGHTS    IH1 N S AY2 T S
INSIGHTFUL    IH1 N S AY2 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insight    (n) (i1 n s ai t)
insights    (n) (i1 n s ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einblick {m} (in) | Einblicke {pl} | einen Einblick in etw. geben | Einblick in etw. bekommeninsight (into) | insights | to give an insight into sth. | to gain an insight into sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイト[, insaito] (n) insight [Add to Longdo]
管見[かんけん, kanken] (n) (1) narrow insight; narrow view; (2) my humble opinion [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]
眼識[がんしき, ganshiki] (n) discrimination; insight [Add to Longdo]
眼力[がんりき;がんりょく, ganriki ; ganryoku] (n) insight; power of observation [Add to Longdo]
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洞察力[dòng chá lì, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄚˊ ㄌㄧˋ, ] insight [Add to Longdo]
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] insight; to see clearly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insight \In"sight`\, n.
   1. A sight or view of the interior of anything; a deep
    inspection or view; introspection; -- frequently used with
    into.
    [1913 Webster]
 
       He had an insight into almost all the secrets of
       state.                --Jortin.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of acute observation and deduction; penetration;
    discernment; perception.
    [1913 Webster]
 
       Quickest insight
       In all things that to greatest actions lead.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insight
   n 1: clear or deep perception of a situation [syn:
      {penetration}, {insight}]
   2: a feeling of understanding [syn: {insight}, {perceptiveness},
     {perceptivity}]
   3: the clear (and often sudden) understanding of a complex
     situation [syn: {insight}, {brainstorm}, {brainwave}]
   4: grasping the inner nature of things intuitively [syn:
     {insight}, {sixth sense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top