ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糧-, *糧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糧, liáng, ㄌㄧㄤˊ] food, grain, provisions
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  量 (liàng ㄌㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 9,358

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals, #2,349 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] provisions, #3,610 [Add to Longdo]
口粮[kǒu liáng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] ration, #22,249 [Add to Longdo]
杂粮[zá liáng, ㄗㄚˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] grain crops other than rice and wheat, #24,816 [Add to Longdo]
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, / ] army provisions; rations and fodder, #24,972 [Add to Longdo]
余粮[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] surplus grain, #27,844 [Add to Longdo]
粗粮[cū liáng, ㄘㄨ ㄌㄧㄤˊ, / ] coarse grains (maize, sorghum etc), #28,802 [Add to Longdo]
食粮[shí liáng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] food cereals, #33,179 [Add to Longdo]
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, / ] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land), #34,506 [Add to Longdo]
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かて, kate] (n) food; provisions [Add to Longdo]
[りょうしょく, ryoushoku] (n) provisions; (P) [Add to Longdo]
食準備[りょうしょくじゅんび, ryoushokujunbi] (n) food preparation [Add to Longdo]
[りょうどう, ryoudou] (n) supply line; supply of provisions [Add to Longdo]
[りょうまい, ryoumai] (n) rice (as provisions) [Add to Longdo]
[りょうまつ, ryoumatsu] (n) military provisions and cavalry horse fodder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What will you live on while you are there?そこにいる間、生活のはどうするのだ。
The newscaster puts too much emphasis on the food crisis.その解説者は食危機を強調しすぎる。
It will not be long before the world runs short of food.まもなく世界は食不足になるだろう。
Bees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.ミツバチは、においのサンプルを巣に持ち帰ることによって食のありかを伝える。
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.みんなの要求を満たすだけの食のない所が、世界各地にある。
It will not be long before our food runs out.もうじき我々の食は尽きてしまうでしょう。
If music be the food of love, play on.もしも、音楽が愛のであるならば、奏で続けよ。
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.永続的な家をもたなかったから、食のための作物を栽培することがなかった。
As the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.何世代も過ぎて、そしてイギリスに人が増えてくると、人々は食の供給が大きな問題であることがわかった。
To do him justice, he did his best with his limited men and supplies.公平に評すれば、彼は限られた部下と食で最善を尽くした。
The UN endeavored to supply refugees with food.国連は難民に食を与えるため努力した。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食生産を促進する必要がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The more food we give them, the more arms, the more everything, every day any of us give them something, they become harder and harder to beat.[JA] 日々 奴らに 食や武器を分け与え 何かを与えるたび Rock in the Road (2017)
We found very few possessions, not even a kettle, and the grain had been sold.[CN] 我們幾乎沒發現財物 連個罐子都沒了 食都已經被賣掉了 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
They've taken everything houses, food and those who could not escape they were taken away as slaves.[JA] "彼らが全部奪って行きました" "家と食..." "脱出することができなかった人達なんかは. Wonder Woman (2017)
And after three days of running, no food, and no sleep... of horror and terror...[JA] 3日 逃げ続けた 食はなく 眠れもしない... 恐ろしくて仕方なかった... Bury Me Here (2017)
The world is running out of food, and we're not talking about it.[JA] 世界の食不足について 誰も何もしない Okja (2017)
Must billet troops, give forage to horses, make a couple of executions.[CN] 一定是部隊兵舍, 在爲他們的馬匹找食 弄幾個演奏者來 Shine, Shine, My Star (1970)
There's food in the kitchen.[JA] キッチンに食 ARQ (2016)
Caught delivering two sacks of grain to the black market, he fled, killed a carabiniere, and managed to reach the mountains.[CN] 他因向黑幣出售兩袋食被捕 在越獄時 他殺死了一個卡賓強手 並成功逃八山中 Salvatore Giuliano (1962)
Do you want some food?[JA] 食とか Rock in the Road (2017)
He used it to subject people to their most terrifying nightmares and then feed off their torment.[JA] 人に恐ろしい幻覚を見せ その苦悩をとしていた Justice League Dark (2017)
Go to bed now, we have to leave early in the morning[CN] 早點睡 明天一早買了食就回去 Diao nu (1978)
Having an extra hand helps a lot[CN] 要買食讓駱大哥幫忙也好 Diao nu (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かて, kate] Proviant, -Speise, Nahrung [Add to Longdo]
[りょうしょく, ryoushoku] Proviant, Lebensmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top