Search result for

ดูแล

(70 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูแล-, *ดูแล*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลรักษา[V] look after, See also: take care, tend, Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูแลก. เอาใจใส่ให้เป็นไปด้วยดี เช่น พ่อแม่ดูแลลูก พยาบาลดูแลคนไข้
ดูแลปกปักรักษา, ปกครอง, เช่น เขามีหน้าที่ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes.-ดูแล้ว Hecks on a Plane (2011)
Take care.ดูแลตัวเองนะ Out of the Frying Pan (2013)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Eleanor put me in charge, and it's a really big deal. honey, breathe.เอเลนอร์ให้หนูดูแล และมันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่รัก หายใจลึกๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, a little sister he'd like to do.ใช่ เหมือนน้องสาวที่เขาต้องการดูแล Pret-a-Poor-J (2008)
Do not do anything gross to my friend.ดูแลเพื่อนฉันดีดีด้วยละ There Might be Blood (2008)
At least she's with nate. He'll watch out forอย่างน้อยเราก้เห็นเธออยู่กับเนท เค้าจะดูแลเธอได้ There Might be Blood (2008)
Okay, so, I'm smarter than the average, but that doesn't mean the government has the right to treat me like their own private guinea pig.โอเคได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ ฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่หนูทดลอง Odyssey (2008)
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
If you won't tell me what I want to know, I'm guessing your hooded ringleader will.ถ้าคุณไม่บอกในสิ่งที่ผมต้องการรู้คมเดาว่าหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลคุณจะรู้ Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Artifact is quarantined and ready for removal.สิ่งประดิษฐ์ได้รับการดูแล และพร้อมขนย้ายแล้ว Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลบ้าน[v. exp.] (dūlaē bān) EN: keep house   
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaēraksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer[VI] ดูแล, See also: ให้บริการ
be in charge of[IDM] จัดการ, See also: ดูแล, รับผิดชอบ
care[VI] ดูแล, See also: ปกป้อง
cosset[VT] ดูแลมากเกินไป, See also: ปกป้องจนเกินไป
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
care for[PHRV] ใช้อย่างระมัดระวัง, See also: ดูแลของอย่างดี
fend for[PHRV] ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear
groom for[PHRV] ดูแลม้า, See also: เตรียมม้า
have charge of[IDM] รับผิดชอบ, See also: ดูแล, จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit

English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ิิbabysit (vi ) ดูแลเด็กในเวลาสั้นๆ ระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top