Search result for

ชี้แนะ

(43 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี้แนะ-, *ชี้แนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แนะ[V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี้แนะก. แนะแนวทางให้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, Guru, enlighten us. What is your plan?ดังนั้น ท่านกูรู ช่วยชี้แนะเราที\ แผนของคุณคืออะไร The Love Guru (2008)
Advisor, what is your suggestion?กุนซือ ท่านมีอะไรจะชี้แนะบ้าง ? Three Kingdoms (2008)
I'm not suggesting we make it easy.ผมไม่ได้ชี้แนะ ก็แค่ทำให้มันง่ายขึ้น Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
The more links there are to your site, the better your rankings in the search engines are gonna be.เอาเว็บไซท์คุณ ใส่ชื่อไว้ในหลาย ๆ เว็บชี้แนะ และชมภาพยิ่งคุณ ยิ่งคุณมีลิงค์เยอะเท่าไร The Girlfriend Experience (2009)
Look, I know sometimes that life can come at you pretty fast, and, uh, you reach a point where you might just need a little, um, special guidance. Has someone told you something about my personal life?และเธออาจต้องการคนชี้แนะ มีใครบอกอะไรคุณเรื่องผมหรือครับ? The Rhodes Not Taken (2009)
They just point the way and let you make your own choices.แต่ต้องทำเพียงชี้แนะ และให้เธอตัดสินใจเอง Mattress (2009)
And I thought perhaps you could illuminate me.และบางทีผมคิดว่า อาจารย์จะชี้แนะผมได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We offer assistance And advanced directives,เราเพียงให้คำปรึกษาและชี้แนะทางออก... You Don't Know Jack (2010)
And pray to the god of your choice for guidance, sir.แล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้า ที่ประทานคำชี้แนะครับ The Edge (2010)
I don't know how to carry on without him guiding me.ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าไม่มีเขาคอยชี้แนะให้ Senate Murders (2010)
Who teach and directคนที่สอนร้องและคอยชี้แนะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Maybe you can lead the forensics team, Sarge, all right, so nobody gets lost.- เยี่ยม บางทีคุณอาจช่วยชี้แนะ ให้กับทีมนิติเวชด้วยนะครับ จะได้ไม่มีใครหลงทาง The Couple in the Cave (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
pilot[VT] นำทาง, See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้, Syn. direct, lead
recommend[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, Syn. advise, suggest
rede[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
suggest[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง,ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
indicantn.,adj. เครื่องที่บอก, ซึ่งชี้แนะ, ซึ่งบอกเล่า (that which indicates)
indicate(อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้., See also: indicatable, indicatory adj., Syn. betoken, imply)
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
guide(vt) แนะนำ,ชี้ทาง,ชักนำ,นำทาง,ชี้แนะ
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
rudder(n) เครื่องชี้แนะ,หางเสือเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top