ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inadvisable

IH2 N AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadvisable-, *inadvisable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadvisable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, prudent, Ant. advisable, expedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper

English-Thai: Nontri Dictionary
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Ln the meantime, contact with these assailants is highly inadvisable.'หนังสือมั้ย Shaun of the Dead (2004)
Even if I wanted to do such an inadvisable thing,แม้ข้าจะปรารถนาเรื่องไม่เหมาะเช่นนั้น The Gift (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary
INADVISABLE    IH2 N AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
INADVISABLE    IH2 N AE0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadvisable    (j) ˌɪnədvˈaɪzəbl (i2 n @ d v ai1 z @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadvisable \In`ad*vis"a*ble\, a.
   Not advisable. -- {In`ad*vis"a*ble*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadvisable
   adj 1: not prudent or wise; not recommended; "running on the ice
       is inadvisable" [syn: {inadvisable}, {unadvisable}] [ant:
       {advisable}]
   2: not advisable; "an unnecessary and inadvisable action"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top