ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glutinous

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glutinous-, *glutinous*, glutinou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glutinous[ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. mucus, vicid
glutinous rice[N] ข้าวเหนียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glutinous(กลู'ทะนัส) adj. เกี่ยวกับการ,คล้ายกาว,เหนียว., See also: glutinousness,glutinosity n., Syn. sticky

English-Thai: Nontri Dictionary
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glutinous; viscidเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ Becoming Jane (2007)
Even though I only apply samples, my skin seems like glutinous ricecake without blemishes.ขนาดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผิวฉันใส ไร้สิว One (2010)
The glutinous rice wine is Jeju's traditional liquor.ไวน์ข้าวเหนียวเป็นเหล้าแบบดั้งเดิมของเจจู Episode #1.6 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวนึ่ง[N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
ข้าวเหนียว[N] sticky rice, See also: glutinous rice, Ant. ข้าวเจ้า, Example: คนเหนือกับคนอีสานกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งมีเนื้อเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้า รสมันกว่าและย่อยยากกว่าข้าวเจ้า
ข้าวหลามตัด[N] glutinous rice with coconut milk, Example: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก, Thai definition: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข้าวหลาม[N] glutinous rice roasted in bamboo joints, Example: นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
เหนียวหนืด[ADJ] very sticky, See also: glutinous, viscous, Syn. ข้นเหนียว, เหนียว, หนืด, ข้น, Example: พ่อครัวเทส่วนผสมที่เหนียวหนืดได้ที่ลงในจานเปล, Thai definition: ที่ข้นเหนียวมาก
เหนียวเหนอะ[ADJ] viscous, See also: glutinous, sticky, Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ, Example: เขาย่ำเท้าลงไปบนโคลนเหนียวเหนอะอย่างไม่รังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēngjī) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice   
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāo jao khāo = khāo jāo khāo) EN: white non-glutinous rice   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice   FR: riz glutineux fermenté [m]
ข้าวนึ่ง[n. exp.] (khāo neung) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียว[n. exp.] (khao nīo) EN: sticky rice ; glutinous rice   FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียวมูล[xp] (khao nīo mūn) EN: glutinous rice stteped in coconut milk   
ข้าวเปลือกเจ้า[n. exp.] (khāo pleūak jao) EN: non-glutinous rice in the husk   
ข้าวต้มมัด[n. exp.] (khāotom mat) EN: glutinous rice steamed in banana leaf   
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glutinous    (j) glˈuːtɪnəs (g l uu1 t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
強飯[ごうはん, gouhan] (n) glutinous rice with red beans (eaten on celebratory occasions); mochi rice with red beans [Add to Longdo]
御目出糖[おめでとう(uK), omedetou (uK)] (n) Japanese sweets made with glutinous rice and azuki bean paste [Add to Longdo]
紹興酒[しょうこうしゅ;シャオシンチュウ;シャオシンチュー, shoukoushu ; shaoshinchuu ; shaoshinchu-] (n) shaoxingjiu (Chinese alcohol made from rice or glutinous millet) (chi [Add to Longdo]
上新粉;上糝粉[じょうしんこ, joushinko] (n) top-grade rice flour made from non-glutinous rice [Add to Longdo]
粘つく;粘付く[ねばつく, nebatsuku] (v5k) (See 粘粘) to be sticky; to be stringy; to be glutinous [Add to Longdo]
[うる;うるち, uru ; uruchi] (n) (うるち refers only to rice) (See 糯) nonglutinous grain (not sticky enough to make mochi rice cakes) [Add to Longdo]
粳粟[うるあわ, uruawa] (n) (See 糯粟) non-glutinous millet [Add to Longdo]
[もち, mochi] (n) (See 粳) mochi (glutinous rice or other grain, sticky enough to make mochi rice cakes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutinous \Glu"ti*nous\, a. [L. glutinosus, fr. gluten glue: cf.
   F. glutineux. See {Gluten}.]
   [1913 Webster]
   1. Of the nature of glue; resembling glue; viscous; viscid;
    adhesive; gluey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Havig a moist and adhesive or sticky surface, as a
    leaf or gland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glutinous
   adj 1: having the sticky properties of an adhesive [syn:
       {gluey}, {glutinous}, {gummy}, {mucilaginous}, {pasty},
       {sticky}, {viscid}, {viscous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top