ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สู่

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สู่-, *สู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่[V] share, See also: partake, distribute, Example: พวกเขาสู่กันกินอาหารที่หามาได้จากในป่าในเขา, Thai definition: แบ่งหรือปันให้
สู่[PREP] to, See also: toward, Syn. ไปสู่, Example: ทางเข้าเป็นหาดทรายสีขาวยาวสู่หมู่บ้าน, Thai definition: ถึง, ไปยัง, เช่น หันหน้าสู่ทิศเหนือ
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
สู่ขอ[V] ask for the hand of the girl in marriage, See also: propose marriage, make a marriage proposal, Syn. ทาบทาม, Example: เขาขอร้องให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงที่เขารัก, Thai definition: ไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
สู่สม[V] cohabit, See also: shack up, Syn. สมสู่, Example: คนไทยจะไม่สู่สมกันเองระหว่างพี่น้องเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี, Thai definition: อยู่กินกันเยี่ยงสามาภรรยา
สู่หา[V] visit, See also: come by, come over, look in, drop by, Syn. หาสู่, Example: ลูกหลานในหมู่บ้านนี้จะกลับมาสู่หาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เป็นประจำ, Thai definition: ไปมาหาสู่กัน, ไปเยี่ยมหากัน
สู่รู้[V] show off one's knowledge/learning, See also: be too smart, think oneself is smart, Syn. อวดรู้, Example: คุณอย่าสู่รู้ไปหน่อยเลยมีคนที่เก่งกว่าคุณอีกเยอะ, Thai definition: ทำเป็นอวดรู้เรื่องราวต่างๆ ไปหมดทุกเรื่อง
สู่ขวัญ[V] welcome back, Example: ประชาชนในหมู่บ้านพากันมาสู่ขวัญลูกชายกำนันที่กลับจากต่างประเทศ, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญ, ทำพิธีบายศรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สู่ก. มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน เช่น ข้าคนท่านหนีมาสู่หาตนมาฃอนอนก็ดี (สามดวง)
สู่ไปยังทิศทางนั้น เช่น หันหน้าสู่ทิศเหนือ
สู่ไปเยี่ยม, ไปหา, เช่น ไปมาหาสู่กัน
สู่แบ่งให้ เช่น มีอะไรก็เอามาสู่กันกิน.
สู่บ. ยัง เช่น คืนสู่เหย้า ขอจงไปสู่สุคติ.
สู้ก. เอาชนะกันด้วยกำลังกาย อาวุธ หรือสติปัญญาความสามารถเป็นต้น เช่น ชกสู้เขาไม่ได้จึงยอมแพ้ ทหารสู้กันในสนามรบ เล่นหมากรุกสู้กัน
สู้มีสติปัญญาความสามารถเป็นต้นทัดเทียมกันหรือเหนือกว่า เช่น มีสติปัญญาสู้เขาได้
สู้ยอมทน เช่น พูดไปก็ไม่ดี สู้นิ่งไม่ได้.
สู่ขวัญก. เรียกขวัญ เช่น ทำพิธีสู่ขวัญ.
สู่ขอก. เจรจาขอหญิงจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อการแต่งงาน เช่น เขาขอให้พ่อแม่ไปสู่ขอลูกสาวกำนัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheradสู่ขอบ, สู่ส่วนขอบ, สู่รอบนอก, สู่ส่วนปลาย, สู่นอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acropetalสู่ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acroscopicสู่ส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basiscopicสู่ส่วนโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ad infinitumสู่อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
basipetalสู่โคน, สู่ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
Starving to death... in the belly of a whale.หิวโหยไปสู่ความตาย อยู่ในท้องปลาวาฬ Pinocchio (1940)
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
Where does that lead to?ทางนั้นนําไปสู่ที่ไหนคะ Rebecca (1940)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู่[v.] (sū) EN: reach ; achieve   FR: atteindre ; parvenir (à)
สู่[v.] (sū) EN: share ; partake ; distribute   
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up   FR: rendre visite
สู่[X] (sū) EN: to ; towards = toward (Am.)   FR: pour ; vers ; sur ; dans ; à ; à la rencontre de
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront   FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
สู้[v.] (sū) EN: face up ; oppose ; resist   FR: résister ; lutter ; faire face
สู้[v.] (sū) EN: persisit ; persevere ; be unyielding   FR: persévérer
สู้กัน[v.] (sū kan) FR: se battre ; se mesurer ; lutter ; s'expliquer
สู้กันถึงชีวิต[v. exp.] (sū kan theung chīwit) FR: lutter à mort
สู้กับความจริง[v. exp.] (sū kap khwāmjing) EN: confront the truth   

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ana[PRF] สู่, See also: ผ่าน, ตลอด
skyward[ADJ] สู่ท้องฟ้า, Syn. uphill, upward
skyward[ADV] สู่ท้องฟ้า, Syn. uphill, upward
unto[PREP] สู่, See also: แก่, ต่อ, Syn. to, toward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air-to-air(แอร์' ทูแอร์) adj. จากเครื่องบินไปสู่เครื่องบิน (operating between airborne objects)

English-Thai: Nontri Dictionary
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
conduce(vi) นำมาซึ่ง,นำไปสู่
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
homeward(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homewards(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
zuไปสู่, เพื่อ
zumไปสู่, เพื่อ, See also: zu
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen
zur Welt kommenเกิด, ลงมาสู่โลก, See also: geboren werden
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top