ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

viscous

V IH1 S K AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viscous-, *viscous*, viscou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viscous[ADJ] หนืด, See also: เหนียว, ข้นมาก, Syn. viscous, viscose
viscously[ADV] อย่างเหนียวหนืด
viscousness[N] ความเหนียว, See also: ความหนืด, Syn. thickness, consistency
viscousness[N] ความเหนียวหนืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viscous(วิส'เคิส) adj. เหนียว,หนืด,ทำให้ติดแน่น., Syn. viscose

English-Thai: Nontri Dictionary
viscous(adj) หนืด,เหนียว,ข้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viscous slagขี้เชื่อมหนืด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
viscous; viscidหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's some kind of viscous film on the humerus and scapula.มีเยื่อเหนียวๆบางอย่างอยู่ที่กระดูกแขนและหัวไหล่ The Bones on the Blue Line (2010)
It's rocky but hot and viscous.เหมือนหม้อของการ ปรุงอาหารบนเตาซุปเสื้อคลุม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวเหนอะ[ADJ] viscous, See also: glutinous, sticky, Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ, Example: เขาย่ำเท้าลงไปบนโคลนเหนียวเหนอะอย่างไม่รังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy   FR: visqueux ; gluant
ยางมะตูม[X] (yāng matūm) EN: viscous   

CMU English Pronouncing Dictionary
VISCOUS    V IH1 S K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viscous    (j) vˈɪskəs (v i1 s k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粘性力[nián xìng lì, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] viscous forces (in fluid mechanics), #427,454 [Add to Longdo]
黏稠[nián chóu, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄡˊ, ] viscous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねっとり[, nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily [Add to Longdo]
トロリ;とろり[, torori ; torori] (adv-to,adv) (1) (on-mim) thick; viscous; (2) (on-mim) sleepy [Add to Longdo]
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper) [Add to Longdo]
滑り[ぬめり, numeri] (n) (uk) viscous liquid; slime; mucus; (P) [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp,adj-i) thick; dull (blunt); viscous [Add to Longdo]
粘液[ねんえき, nen'eki] (n,adj-no) mucus; mucilage; viscous liquid; phlegm [Add to Longdo]
粘稠;黏稠[ねんちゅう, nenchuu] (adj-na,n) viscous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viscous \Vis"cous\, a. [L. viscosus. See {Viscid}.]
   Adhesive or sticky, and having a ropy or glutinous
   consistency; viscid; glutinous; clammy; tenacious; as, a
   viscous juice. -- {Vis"cous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Note: There is no well-defined distinction in meaning between
      viscous and viscid.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viscous
   adj 1: having a relatively high resistance to flow [syn:
       {syrupy}, {viscous}]
   2: having the sticky properties of an adhesive [syn: {gluey},
     {glutinous}, {gummy}, {mucilaginous}, {pasty}, {sticky},
     {viscid}, {viscous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top