ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟุ่มเฟือย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟุ่มเฟือย-, *ฟุ่มเฟือย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ่มเฟือย(adj) extravagant, See also: superfluous, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย, Thai Definition: ที่ช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย(adv) extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai Definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
ฟุ่มเฟือย(v) be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: หากเธอยังฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานเธอต้องลำบากแน่, Thai Definition: ใช้จ่ายเกินควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟุ่มเฟือยว. สุรุ่ยสุร่าย, ใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง, เกินความจำเป็น เช่น ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
You know I never knew a far-out spade dude like Brownie before Brownie.รู้มั้ย.. ฉันไม่เคยพบใคร ฟุ่มเฟือยอารมณ์ขันอย่างนี้ จนกระทั่งพบมันนี่แหละ Casualties of War (1989)
If I'd made more money. [ Laughs ]ฉันฟุ่มเฟือยเกินไป Schindler's List (1993)
Alright, First Corinthians 7, 1. Ryder? Right.เอาล่ะ บทของความฟุ่มเฟือย หน้า7บรรทัดที่1 ไรเดอร์-ครับ คนอื่นล่ะ Latter Days (2003)
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ V for Vendetta (2005)
What I didn't know is that doctors and hospitals would consider them unnecessary luxuries.แต่ที่ผมไม่รู้คือทั้งหมอและ รพ. เห็นว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย The Pursuit of Happyness (2006)
Hobbies are a luxury in this business.งานอดิเรกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับงานนี้ Arang (2006)
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง That Night, a Forest Grew (2007)
Ah, the prodigal son returneth.You're also fired.อ๊ะ, พ่อหนุ่มจอมฟุ่มเฟือย คุณก็ถูกไล่ออก 97 Seconds (2007)
That's too much of a luxurious life for a girl like you.มันออกจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรบผู้หญิงแบบเธอ 9 Ends 2 Out (2007)
Should have to look on a loaf of bread as a luxury.ต้องมองเห็นขนมปังแค่แถวเดียว เป็นของฟุ่มเฟือย There Will Be Blood (2007)
You could cut down on those cuban cigars.ก็ต้องเลิกฟุ่มเฟือยซักที Hello, Little Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious
costly(adj) ฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, Syn. prodigal, profligate, squandering
ill-spent(adj) สิ้นเปลือง, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. extavagant, wasteful
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
luxurious(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
ornate(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. elaborate, decorated
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: ที่ใช้มากเกินจำเป็น, Syn. extravagant, wasteful
silk-stocking(n) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย
spendthrift(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ, เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย, งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ, ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
blow(โบล) { blew, blown, blowing, blows } vi. เป่าลม, ทำให้เกิดกระแสลม, ผิวปาก, พ่นลมหายใจ, พ่นน้ำ, คุยโต, ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป, วิ่งหน'vt. พัด, เป่าให้เคลื่อนไหว, เป่า (แก้ว) , ทำให้โกรธ, ทำให้ระเบิด, ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ, ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, ไปจาก -n. ลมแรง, พายุ, การเป่าลม, การต
confound(คันเฟานดฺ') { confounded, confounding, confounds } vt. ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ปะปนกันยุ่ง, ทำให้ตกตะลึง, ทำให้แพ้, ทำลาย, ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle, amaze, bewilder, Ant. recognize, tell
consume(คันซูม') { consumed, consuming, consumes } vt. บริโภค, ผลาญ, กิน, กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ครอบงำ. vi. สูญสลาย, สิ้นเปลือง, สูญสิ้น
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา, ฟุ่มเฟือย
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง, มีราคาสูง, เป็นบทเรียนราคาแพง, มีค่ามาก, ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive, rich
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi., vt. ทำให้ชำรุด, ทำให้พัง, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง, ชำรุด, เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate

English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค, อุปโภค, กิน, ผลาญ, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย, มากเกินไป, เป็นน้ำท่วมทุ่ง
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย, ใช้สุรุ่ยสุร่าย, แยกย้าย, กระจายไป, สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย, สำมะเลเทเมา, เสเพล, สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
gaud(n) ของฟุ่มเฟือย, เครื่องประดับฉูดฉาด, ของหรูหรา
gaudy(adj) ฉูดฉาด, ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ้อวด, บาดตา
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, ทะเยอทะยาน, เห่อเหิม
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, เกินจำเป็น, มากเกินไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (vt) ฟุ่มเฟือย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top