ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟุ่มเฟือย

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟุ่มเฟือย-, *ฟุ่มเฟือย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ่มเฟือย[ADJ] extravagant, See also: superfluous, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย, Thai definition: ที่ช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย[ADV] extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
ฟุ่มเฟือย[V] be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: หากเธอยังฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานเธอต้องลำบากแน่, Thai definition: ใช้จ่ายเกินควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟุ่มเฟือยว. สุรุ่ยสุร่าย, ใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง, เกินความจำเป็น เช่น ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
You know I never knew a far-out spade dude like Brownie before Brownie.รู้มั้ย.. ฉันไม่เคยพบใคร ฟุ่มเฟือยอารมณ์ขันอย่างนี้ จนกระทั่งพบมันนี่แหละ Casualties of War (1989)
If I'd made more money. [ Laughs ]ฉันฟุ่มเฟือยเกินไป Schindler's List (1993)
Alright, First Corinthians 7,1. Ryder? Right.เอาล่ะ บทของความฟุ่มเฟือย หน้า7บรรทัดที่1 ไรเดอร์-ครับ คนอื่นล่ะ Latter Days (2003)
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose.ไม่ต้องสงสัยเลย, ที่พูดมามันช่างฟุ่มเฟือย และเกินจำเป็นจริงๆ V for Vendetta (2005)
What I didn't know is that doctors and hospitals would consider them unnecessary luxuries.แต่ที่ผมไม่รู้คือทั้งหมอและ รพ. เห็นว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย The Pursuit of Happyness (2006)
Hobbies are a luxury in this business.งานอดิเรกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับงานนี้ Arang (2006)
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง That Night, a Forest Grew (2007)
Ah,the prodigal son returneth.You're also fired.อ๊ะ,พ่อหนุ่มจอมฟุ่มเฟือย คุณก็ถูกไล่ออก 97 Seconds (2007)
That's too much of a luxurious life for a girl like you.มันออกจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรบผู้หญิงแบบเธอ 9 Ends 2 Out (2007)
Should have to look on a loaf of bread as a luxury.ต้องมองเห็นขนมปังแค่แถวเดียว เป็นของฟุ่มเฟือย There Will Be Blood (2007)
You could cut down on those cuban cigars.ก็ต้องเลิกฟุ่มเฟือยซักที Hello, Little Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious
costly[ADJ] ฟุ่มเฟือย
extravagant[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, Syn. prodigal, profligate, squandering
ill-spent[ADJ] สิ้นเปลือง, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. extavagant, wasteful
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
luxurious[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
ornate[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. elaborate, decorated
prodigal[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ที่ใช้มากเกินจำเป็น, Syn. extravagant, wasteful
silk-stocking[N] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย
spendthrift[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate

English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
gaud(n) ของฟุ่มเฟือย,เครื่องประดับฉูดฉาด,ของหรูหรา
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (vt) ฟุ่มเฟือย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top