ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceeding

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceeding-, *exceeding*, exceed
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceeding(adj) มากมาย (ทางวรรณคดี), See also: มหาศาล, Syn. surpassing
exceedingly(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา, Syn. extremely, greatly, very

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า, มากกว่า, ผิดธรรมดา, พิเศษ -miss

English-Thai: Nontri Dictionary
exceeding(adj) มากมาย, เหนือกว่า, มากกว่า, ผิดธรรมดา, พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า, มากมาย, เหลือเกิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And exceeding it?- And exceeding it? Gattaca (1997)
leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ Aqua (2005)
I don't understand. What do you mean by exceeding Noto?ฉันไม่เข้าใจ หมายความว่างัยเหนื่อกว่าโนโตะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า 1408 (2007)
With strife to please you, day exceeding day.ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาใจเจ้า วันแล้ววันเล่าผ่านไป The Ten (2007)
You and Dean have a habit of exceeding my expectations.นายกับดีนมีนิสัยชอบ ทำเกินความคาดหมายของฉัน Two Minutes to Midnight (2010)
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา Is There a Creator? (2010)
"Terms: Cash on delivery, up to but not exceeding one-fourteenth of total profit, if any."เครื่องในถูกควักดึง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
He believed your methods are exceeding political and moral propriety.เขาเชื่อว่าวิธีการของคุณจะเกิน ความเหมาะสมทางการเมืองและศีลธรรม Last Knights (2015)
-You're exceeding your jurisdiction.เอมิตี้ เจนินกำลังไปที่สภา ขัันตอนการอนุมัติ คุณจะง่ายมากขึ้น Insurgent (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceedingAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
exceedingGet up exceedingly early.
exceedingShe is exceedingly sensitive to the cold.
exceedingThe car is exceeding the speed limit.
exceedingYou were exceeding the speed limit, weren't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด(adv) extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา(adv) extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
ล้ำ(adv) exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สุดขีด(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด
ยิ่งนัก(adv) exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
เกินการ(adv) exceedingly, See also: over, extremely, Syn. มากเกิน, Example: การไม่ต้องพะวงถึงความไม่พอ หรือประหยัดจนเกินการ ทำให้ลวดลายของไทยมีความประณีต วิจิตร อลังการ, Thai Definition: มากกว่าที่ต้องประสงค์
อย่างเต็มที่(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, Ant. เล็กน้อย, Example: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไร, Thai Definition: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ
เป็นการใหญ่(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่
อย่างมาก(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
หนักหนา[naknā] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; very much  FR: extrêmement
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
ทายาด[thāyāt] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; utmost
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exceeding
exceedingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceeding
exceedingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ,   ] exceedingly; hundred percent; everything and more [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) #3,876 [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na, n, vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) #5,317 [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n, vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) #10,511 [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
越権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities [Add to Longdo]
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. t. [imp. & p. p. {Exceeded}; p. pr. & vb.
   n. {Exceeding}.] [L. excedere, excessum, to go away or
   beyond; ex out + cedere to go, to pass: cf. F. exc['e]der.
   See {Cede}.]
   To go beyond; to proceed beyond the given or supposed limit
   or measure of; to outgo; to surpass; -- used both in a good
   and a bad sense; as, one man exceeds another in bulk,
   stature, weight, power, skill, etc.; one offender exceeds
   another in villainy; his rank exceeds yours.
   [1913 Webster]
 
      Name the time, but let it not
      Exceed three days.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Observes how much a chintz exceeds mohair. --Pope.
 
   Syn: To outdo; surpass; excel; transcend; outstrip; outvie;
     overtop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceeding \Ex*ceed"ing\, a.
   More than usual; extraordinary; more than sufficient;
   measureless. "The exceeding riches of his grace." --Eph. ii.
   7. -- {Ex*ceed"ing*ness}, n. [Obs.] --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceeding \Ex*ceed"ing\, adv.
   In a very great degree; extremely; exceedingly. [Archaic. It
   is not joined to verbs.] "The voice exceeding loud." --Keble.
   [1913 Webster]
 
      His raiment became shining, exceeding white as snow.
                          --Mark ix. 3.
   [1913 Webster]
 
      The Genoese were exceeding powerful by sea. --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceeding
   adj 1: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night
       of exceeding darkness"; "an exceptional memory";
       "olympian efforts to save the city from bankruptcy"; "the
       young Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
       {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top