Search result for

exceeding

(49 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceeding-, *exceeding*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceeding    [ADJ] มากมาย (ทางวรรณคดี), See also: มหาศาล, Syn. surpassing
exceedingly    [ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา, Syn. extremely, greatly, very

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceedingAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
exceedingThe car is exceeding the speed limit.
exceedingGet up exceedingly early.
exceedingYou were exceeding the speed limit, weren't you?
exceedingShe is exceedingly sensitive to the cold.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss

English-Thai: Nontri Dictionary
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุด    [ADV] extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา    [ADV] extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
ล้ำ    [ADV] exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว    [ADV] extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สุดขีด    [ADV] extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด
ยิ่งนัก    [ADV] exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
เกินการ    [ADV] exceedingly, See also: over, extremely, Syn. มากเกิน, Example: การไม่ต้องพะวงถึงความไม่พอ หรือประหยัดจนเกินการ ทำให้ลวดลายของไทยมีความประณีต วิจิตร อลังการ, Thai definition: มากกว่าที่ต้องประสงค์
อย่างเต็มที่    [ADV] extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, Ant. เล็กน้อย, Example: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไร, Thai definition: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ
เป็นการใหญ่ [ADV] extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่
อย่างมาก    [ADV] extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much   FR: extrêmement
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   
เป็นการใหญ่[adv.] (pen kān yai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: en grand ; à grande échelle
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost   
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: au plus ; tout au plus

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEEDING    IH0 K S IY1 D IH0 NG
EXCEEDINGLY    IH0 K S IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceeding    (v) (i1 k s ii1 d i ng)
exceedingly    (a) (i1 k s ii1 d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
越権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) [Add to Longdo]
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) [Add to Longdo]
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly [Add to Longdo]
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, ] exceedingly; hundred percent; everything and more [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceed \Ex*ceed"\, v. t. [imp. & p. p. {Exceeded}; p. pr. & vb.
   n. {Exceeding}.] [L. excedere, excessum, to go away or
   beyond; ex out + cedere to go, to pass: cf. F. exc['e]der.
   See {Cede}.]
   To go beyond; to proceed beyond the given or supposed limit
   or measure of; to outgo; to surpass; -- used both in a good
   and a bad sense; as, one man exceeds another in bulk,
   stature, weight, power, skill, etc.; one offender exceeds
   another in villainy; his rank exceeds yours.
   [1913 Webster]
 
      Name the time, but let it not
      Exceed three days.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Observes how much a chintz exceeds mohair. --Pope.
 
   Syn: To outdo; surpass; excel; transcend; outstrip; outvie;
     overtop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceeding \Ex*ceed"ing\, a.
   More than usual; extraordinary; more than sufficient;
   measureless. "The exceeding riches of his grace." --Eph. ii.
   7. -- {Ex*ceed"ing*ness}, n. [Obs.] --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceeding \Ex*ceed"ing\, adv.
   In a very great degree; extremely; exceedingly. [Archaic. It
   is not joined to verbs.] "The voice exceeding loud." --Keble.
   [1913 Webster]
 
      His raiment became shining, exceeding white as snow.
                          --Mark ix. 3.
   [1913 Webster]
 
      The Genoese were exceeding powerful by sea. --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceeding
   adj 1: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night
       of exceeding darkness"; "an exceptional memory";
       "olympian efforts to save the city from bankruptcy"; "the
       young Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
       {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top