ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปิดเผย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดเผย-, *เปิดเผย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask, Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย, Ant. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, leak, divulge, expose, open up, Syn. เผย, Ant. ปกปิด, ลับ, ซ่อน, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้, Thai Definition: ไม่ปิดบัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปิดเผยก. ทำสิ่งที่ปิดบังอยู่ให้เผยออก, เผยให้รู้, เช่น เปิดเผยความจริง เปิดเผยความลับ.
เปิดเผยว. ตรงไปตรงมา, ไม่ปิดบัง, เช่น เป็นคนเปิดเผย.
เปิดเผยความลับน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเปิดเผยความลับของผู้อื่นหรือนำความลับของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม.
ตรง, ตรง ๆเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม, เช่น พูดตรงไปตรงมา บอกมาตรง ๆ
แพร่งพรายเปิดเผยความลับ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เรื่องนี้รู้แล้วอย่าแพร่งพรายไป.
โวยเปิดเผยให้รู้ทั่วไป เช่น อย่าโวยเรื่องนี้ให้ใคร ๆ รู้เดี๋ยวเขาเสียหาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abanare (L.)เปิดเผยการกระทำความผิดอาญาที่ซ่อนเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reveal her name.เปิดเผยชื่อ ของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา Rebecca (1940)
-There is a time for truth.ยังมีเวลาเปิดเผยความจริง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me, เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think so. You've never identified yourself to them, I believe.ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมเชื่อว่า คุณไม่เคยเปิดเผยตัวเองกับพวกเขาเลย Clue (1985)
My life is an open book. I've never done anything wrong.ชีวิตของฉันก็เปิดเผย ฉันไม่เคยทำอะไรผิด Clue (1985)
As everyone here is in the same boat, there's no harm in my revealing some details.ในเมื่อทุกคนที่นี่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว คงจะไม่มีอันตรายถ้าจะเปิดเผย รายละเอียดบางอย่าง Clue (1985)
If I was the murderer, would I reveal to you how I did it?ฉันจะเปิดเผยวิธีฆ่าไปทำไม? Clue (1985)
The whole town would be implicated if you were exposed.คนทั้งเมืองก็ไม่ว่าอะไรถ้าคุณเปิดเผยมัน Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
What could be gained by exposure?จะได้อะไรถ้าเปิดเผยมันออกมาล่ะ? Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
เปิดเผยความลับ[poētphoēi khwāmlap] (v, exp) EN: let the cat out of the bag  FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[poētphoēi sapsin suantūa] (v, exp) EN: disclose personal assets

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboveboard(adj) เปิดเผย
aboveboard(adv) เปิดเผย, Syn. candidly, openly, flankly, Ant. secretly, furtively
betray(vt) แพร่งพราย (ความลับ), See also: เปิดเผย ความลับ, Syn. disclose
be in the open(idm) เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: เปิดเผยต่อสาธารณชน
expose to(phrv) เผยต่อ, See also: เปิดเผยต่อ เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน
expose to(phrv) เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)
declare(vt) เปิดเผย, See also: เผย ความลับ, เปิดโปง, Syn. break, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, impart, let on, reveal, show, Ant. close, cover
declassify(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิได้เป็นความลับอีกต่อไป, See also: เปิดเผย
disclose(vt) เปิดเผย, See also: เปิดโปง, Syn. uncover, unveil, reveal
divulge(vt) เปิดเผยความลับ, Syn. retell, spin, report

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv., adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ, คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ, การยอมรับ (acknowledgment)
babble(แบบ'เบิล) vt., vi. พูดไม่ชัด, พูดพล่าม, พูดไม่เป็นสาระ, พูดจ้อ, เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ, ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
bare(แบร์) adj. เปลือย, เปล่า, ไร้สิ่งตกแต่ง, โกร๋น, น้อยมาก, นิดเดียว, เปิดเผย, แท้ ๆ , ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย, เปิดออก, เอาสิ่งคลุมออก, เปลือย, Syn. naked
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม, เปิดเผย, กล้า, ไม่อาย, หน้าด้าน, Syn. bold, Ant. shy
bid(บิด) { bade/bid, bidden/bid, bidding, bids } vt., n. (การ) ออกคำสั่ง, สั่ง, กล่าว, บอก, ให้ราคา, ประมูลราคา, เชื้อเชิญ, ประกาศอย่างเปิดเผย, รับเป็นสมาชิก, ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
blab(แบลบ) { blabbed, blabbing, blabs } vt. เปิดเผยความลับ vi., n. (การ) พูดพล่อย ๆ , พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย, อย่างยอมรับ
blab(vi, vt) พูดพล่อย, พูดมาก, เปิดเผยความลับ
blunt(adj) ทื่อ, ทู่, เปิดเผย, เถรตรง, ขวานผ่าซาก
candid(adj) จริงจัง, ตรงไปตรงมา, เปิดเผย, ไม่มีอคติ
candor(n) การเปิดเผย, น้ำใสใจจริง
clandestine(adj) ลับ, ลอบ, ไม่เปิดเผย, ปิดบัง, ส่วนตัว
declaration(n) คำประกาศ, การประกาศ, การเปิดเผย, การแจ้ง, แถลงการณ์
declarative(adj) ซึ่งบอกเล่า, ที่เปิดเผย, ที่ประกาศ, ที่อธิบาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
公開[こうかい, koukai] TH: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

German-Thai: Longdo Dictionary
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen, Syn. still sein

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top