Search result for

ทัศนะ

(29 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัศนะ-, *ทัศนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political and social viewsทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม [TU Subject Heading]
Views on economicsทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Views on water resources developmentทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Views on...ทัศนะเกี่ยวกับ... [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And this ridiculous self-flagellation, in my view, is just depressing.มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง ในทัศนะผม มันเป็นแค่เรื่องน่าหดหู่ Frost/Nixon (2008)
Maybe all the things that you've seen and all the things that you've done have clouded of your vision.บางทีทุกสิ่งที่คุณเห็น และทุกสิ่งที่คุณทำ อาจบดบังทัศนะของคุณ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Women who seek my services rarely take that attitude.ผู้หญิงส่วนมากที่มาปรึกษาผม น้อยคนที่มีทัศนะคติอย่างคุณ Bargaining (2009)
I kick Christiane Amanpour's ass.ฉันเคยเตะตูด สรยุทธ สุทัศนะจินดา The Couple in the Cave (2010)
The attitude with the press and that little sound bite about how since you've been chief and the crime stats decreasing.แล้วทัศนะคติที่ให้กับสื่อ ฟังไม่รื่นหูนัก ที่นายว่านับแต่ มารับตำแหน่ง แล้ว อาชญากรรมลดลง Pilot (2010)
It seems a larger perspective may be in order.ดูเหมือนว่าทัศนะในมุมกว้าง จะเป็นระเบียบ Phoenix (2010)
But we've got a chance to really change things here.แต่เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทัศนะคติพวกนี้นี่ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
That's not a winning attitude.นายนี่ไม่มีทัศนะคติ ในการเอาชนะอุปสรรคเลย Wolf's Bane (2011)
It involves other personalities, other attitudes.ของทัศนะคติและ คุณลักษณะของคนในวงเวทย์ Wake (2011)
The duty person's attitude is very bad.ทัศนะคิติของผู้รับผิดชอบแย่มากๆเลยครับ Me Too, Flower! (2011)
For example, the creaky floorboards, they're affecting certain dancers' attitudes.ตัวอย่างเช่น, แผ่นกระดานดังเอี๊ยดอ๊าด ว่าพวกนั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อทัศนะคติ ของเหล่าสมาชิกนักเต้น All In (2012)
I understand that we need a little shift in perspective, but let's just enjoy this week, and look forward to our big comeback next year.ฉันเข้าใจว่าพวกเราต้อง เปลี่ยนทัศนะคติซักเล็กน้อย แค่มีความสุขกับสัปดาห์นี้ และมองต่อไปข้างหน้า Swan Song (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view   FR: point de vue [m] ; opinion [f]
ทัศนะพิสัย[n. exp.] (thatsana phisai) EN: field of view ; visual field   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ, Syn. notion
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top