ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profuse

P R AH0 F Y UW1 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profuse-, *profuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profuse[ADJ] ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น), Syn. extravagant, luxuriant, Ant. limited, scant
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย
profusely[ADV] อย่างมากมาย, Syn. extensively
profuseness[N] ความมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuseHe was profuse in his praise of his teacher.
profuseI apologized profusely for my being late.
profuseShe was profuse in praises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
พราก[ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
ไสว[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ทราม[ADV] profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ซิก[ADV] profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion
ซิก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   
ติดลม[v.] (titlom) EN: speak profusely   
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse   FR: abonder ; être riche en

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSE    P R AH0 F Y UW1 S
PROFUSELY    P R AH0 F Y UW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profuse    (j) prˈəfjˈuːs (p r @1 f y uu1 s)
profusely    (a) prˈəfjˈuːsliː (p r @1 f y uu1 s l ii)
profuseness    (n) prˈəfjˈuːsnəs (p r @1 f y uu1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
過度の弁解[かどのべんかい, kadonobenkai] (n) profuse apology [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology [Add to Longdo]
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat [Add to Longdo]
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, a. [L. profusus, p. p. of profundere to
   pour forth or out; pro forward, forth + fundere to pour: cf.
   F. profus. See {Fuse} to melt.]
   1. Pouring forth with fullness or exuberance; bountiful;
    exceedingly liberal; giving without stint; as, a profuse
    government; profuse hospitality.
    [1913 Webster]
 
       A green, shady bank, profuse of flowers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Superabundant; excessive; prodigal; lavish; as, profuse
    expenditure. "Profuse ornament." --Kames.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lavish; exuberant; bountiful; prodigal; extravagant.
 
   Usage: {Profuse}, {Lavish}, {Prodigal}. Profuse denotes
      pouring out (as money, etc.) with great fullness or
      freeness; as, profuse in his expenditures, thanks,
      promises, etc. Lavish is stronger, implying
      unnecessary or wasteful excess; as, lavish of his
      bounties, favors, praises, etc. Prodigal is stronger
      still, denoting unmeasured or reckless profusion; as,
      prodigal of one's strength, life, or blood, to secure
      some object. --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, v. t.
   To pour out; to give or spend liberally; to lavish; to
   squander. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profuse
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top