ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meet

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meet-, *meet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
meetup(vt) Do something • Learn something Share something • Change something

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meet(vt) พบโดยบังเอิญ, Syn. encounter
meet(vi) จัดให้พบกัน, See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
meet(vt) จัดให้พบกัน, See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
meet(vt) รู้จักเป็นครั้งแรก, See also: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก
meet(vt) ต้อนรับ, Syn. greet, welcome
meet(vi) ชุมนุม, See also: ประชุม, Syn. gather, assemble
meet(vt) จัดการ, See also: รับมือ, Syn. confront, clash
meet(vt) ทำตาม, See also: สนอง, ยอมตาม
meet(vt) บรรจบกับ, See also: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ, Syn. join, converge
meet(vt) จ่ายเงิน, Syn. pay up, discharge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meet(มีท) { met, met, meeting, meets } v. พบ, ประสบ, เผชิญ, กลายเป็น, ทำให้คุ้นเคยกับ, บรรจบ, สบตา, ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ต้องใจ, ตกลง. n. การชุมนุม, การประชุม, ผู้ชุมนุม, สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม, สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
meeting(มีท'ทิง) n. การชุมนุม, การพบกัน, กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน, สถานที่ชุมนุม
meeting houseบ้านชุมนุมทางศาสนา
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
unmeet(อันมีท') adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร.

English-Thai: Nontri Dictionary
meet(adj) เหมาะสม, พอควร, สมควร
meet(vt) พบ, ต้อนรับ, บรรจบ, เผชิญ, ร่วม, ประชุม
meeting(n) การประชุม, การชุมนุม, การดวลกัน
unmeet(adj) ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ดีไม่งาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
Meeting, Activityการประชุมกลุ่มกิจกรรม [การแพทย์]
Meeting, Committeeการประชุมใหญ่ [การแพทย์]
Meeting, Communityการประชุมกลุ่ม [การแพทย์]
Meeting, Opinion Leaderจัดประชุมผู้นำเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
meetพบ

WordNet (3.0)
meet(n) a meeting at which a number of athletic contests are held, Syn. sports meeting
meet(v) come together, Syn. come across, run into, see, encounter, run across
meet(v) get together socially or for a specific purpose, Syn. get together
meet(v) fill or meet a want or need, Syn. fulfil, satisfy, fill, fulfill
meet(v) satisfy a condition or restriction, Syn. fit, conform to
meet(v) satisfy or fulfill, Syn. match, cope with
meet(v) collect in one place, Syn. gather, forgather, assemble, foregather
meet(v) get to know; get acquainted with
meet(v) meet by design; be present at the arrival of
meet(v) contend against an opponent in a sport, game, or battle, Syn. take on, play, encounter

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Meet

v. t. 1. To come together by mutual approach; esp., to come in contact, or into proximity, by approach from opposite directions; to join; to come face to face; to come in close relationship; as, we met in the street; two lines meet so as to form an angle. [ 1913 Webster ]

O, when meet now
Such pairs in love and mutual honor joined ! Milton. [ 1913 Webster ]

2. To come together with hostile purpose; to have an encounter or conflict. [ 1913 Webster ]

Weapons more violent, when next we meet,
May serve to better us and worse our foes. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To assemble together; to congregate; as, Congress meets on the first Monday of December. [ 1913 Webster ]

They . . . appointed a day to meet together. 2. Macc. xiv. 21. [ 1913 Webster ]

4. To come together by mutual concessions; hence, to agree; to harmonize; to unite. [ 1913 Webster ]


To meet with. (a) To light upon; to find; to come to; -- often with the sense of unexpectedness. [ 1913 Webster ] We met with many things worthy of observation. Bacon. [ 1913 Webster ] (b) To join; to unite in company. Shak. (c) To suffer unexpectedly; as, to meet with a fall; to meet with a loss. (d) To encounter; to be subjected to. [ 1913 Webster ] Prepare to meet with more than brutal fury
From the fierce prince. Rowe. [ 1913 Webster ] (e) To obviate. [ Obs. ] Bacon.
[ 1913 Webster ]

Meet

a. [ OE. mete fitting, moderate, scanty, AS. m&aemacr_;te moderate; akin to gemet fit, meet, metan to mete, and G. mässig moderate, gemäss fitting. See Mete. ] Suitable; fit; proper; appropriate; qualified; convenient. [ 1913 Webster ]

It was meet that we should make merry. Luke xv. 32. [ 1913 Webster ]


To be meet with, to be even with; to be equal to. [ Obs. ]
[ 1913 Webster ]

Meet

adv. Meetly. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Meet

v. t. [ imp. & p. p. Met p. pr. & vb. n. Meeting. ] [ OE. meten, AS. mētan, fr. mōt, gemōt, a meeting; akin to OS. mōtian to meet, Icel. maeta, Goth. gamōtjan. See Moot, v. t. ] 1. To join, or come in contact with; esp., to come in contact with by approach from an opposite direction; to come upon or against, front to front, as distinguished from contact by following and overtaking. [ 1913 Webster ]

2. To come in collision with; to confront in conflict; to encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated them; the ship met opposing winds and currents. [ 1913 Webster ]

3. To come into the presence of without contact; to come close to; to intercept; to come within the perception, influence, or recognition of; as, to meet a train at a junction; to meet carriages or persons in the street; to meet friends at a party; sweet sounds met the ear. [ 1913 Webster ]

His daughter came out to meet him. Judg. xi. 34. [ 1913 Webster ]

4. To perceive; to come to a knowledge of; to have personal acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye met a horrid sight; he met his fate. [ 1913 Webster ]

Of vice or virtue, whether blest or curst,
Which meets contempt, or which compassion first. Pope. [ 1913 Webster ]

5. To come up to; to be even with; to equal; to match; to satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the supply meets the demand. [ 1913 Webster ]


To meet half way, literally, to go half the distance between in order to meet (one); hence, figuratively, to yield or concede half of the difference in order to effect a compromise or reconciliation with.
[ 1913 Webster ]

Meet

n. An assembling together; esp., the assembling of huntsmen for the hunt; also, the persons who so assemble, and the place of meeting. [ 1913 Webster ]

Meeten

v. t. To render fit. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Meeter

n. One who meets. [ 1913 Webster ]

Meeth

n. Mead. See Meathe. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Meeting

n. 1. A coming together; an assembling; as, the meeting of Congress. [ 1913 Webster ]

2. A junction, crossing, or union; as, the meeting of the roads or of two rivers. [ 1913 Webster ]

3. A congregation; a collection of people; a convention; as, a large meeting; an harmonious meeting. [ 1913 Webster ]

4. An assembly for worship; as, to attend meeting on Sunday; -- in England, applied distinctively and disparagingly to the worshiping assemblies of Dissenters. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Conference; assembly; company; convention; congregation; junction; confluence; union. [ 1913 Webster ]

Meetinghouse

n. A house used as a place of worship; a church; -- in England, applied only to a house so used by Dissenters. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then come and meet his spectacular coterie.แล้วมาพบกับ คนที่น่าประทับใจ Aladdin (1992)
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye!เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา Aladdin (1992)
Just let her meet me. I will win your daughter!ข้าจะชนะใจลูกสาวท่าน กล้าดียังไง Aladdin (1992)
Yes, meet a blast from your past Whose lies were too good to lastใช่แล้ว พบกับสิ่งที่น่าตกใจ จากอดีตของเจ้า พวกที่โกหกไว้ซะคำโต Aladdin (1992)
Listen, why don't we schedule another meeting.ฟังนะ ทำไมเรา ไม่นัดกันใหม่คราวหน้า Basic Instinct (1992)
Where did he meet her?เขาพบเธอที่ไหน? Basic Instinct (1992)
Meet my new Mughal painting.มาพบกับภาพวาดมูกาลชิ้นใหม่ของผม Basic Instinct (1992)
I'm meeting someone at the Atlantic Bar.ฉันต้องไปพบใครบางคน ที่บาร์แอทแลนติค Basic Instinct (1992)
Why were you meeting with Denise?คุณไปพบเดนนิสทำไม? Basic Instinct (1992)
Raise your butt out of there and come meet him.ลุกขึ้นไปพบกับเขาซะดี ๆ The Bodyguard (1992)
Nice to meet you, Mr. Farmer.ยินดีที่ได้พบ The Bodyguard (1992)
It was nice meeting you. - Or the door on the end.ยินดีที่ได้รู้จัก The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meetAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
meetA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
meetAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
meetAfter the meeting she headed straight to her desk.
meetAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
meetAh, when will they meet again?
meetAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
meetAlice wasn't present at the meeting, was she?
meetAll the family meet at evening meals.
meetAll the members were not present at the meeting yesterday.
meetAll the members were present at the meeting.
meetAll you have to do is to meet her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงประชุม(n) meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: บรรยากาศในวงประชุมตึงเครียดมากจนทุกคนรู้สึกอึดอัด, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
กระทบไหล่(v) meet, See also: associate, talk, Example: ความฝันของเขาก็มีเพียงแค่ ขอให้ได้กระทบไหล่กับดาราฮอลลีวูดสักคน, Thai Definition: ได้พบปะและวิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่เป็นทางการ, Notes: (ปาก)
จุดนัดพบ(n) assembly point, See also: meeting point
ผู้เข้าประชุม(n) meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
ประสบผลสำเร็จ(v) succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai Definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
ประสบอุบัติเหตุ(v) have an accident, See also: meet with a mishap, Syn. เกิดอุบัติเหตุ, Example: บางคนเคยขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ ก็เลยกลัวไม่กล้าขับรถอีก, Thai Definition: พบกับเหตุที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดมาก่อน
สบตา(v) make eye contact, See also: meet someone's eyes, look someone in the eyes, Syn. มองตา, จ้องตา, Example: เขานั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาผมเลย
ไปมาหาสู่(v) visit, See also: meet, Example: ครอบครัวผมกับเขาไปมาหาสู่กันเสมอ, Thai Definition: ไปหากันและกัน
ประจัน(v) confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ศาลาลูกขุน(n) Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: ที่ประชุมข้าราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรลุผล[banluphon] (v, exp) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful  FR: réussir
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ได้ดี[dāi dī] (v) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success  FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[dāi dip dāi dī] (v, exp) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success
ได้รับความเห็นชอบ[dāirap khwām henchøp] (v, exp) EN: meet with approval ; get approval
หา[hā] (v) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in  FR: visiter ; rendre visite ; voir
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจอะ[joe] (v) EN: meet ; encounter ; see ; face  FR: rencontrer ; voir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
meet
meets
meetup
meetze
meeting
meetings
meeting's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meet
meets
meeting
meetings
meeting-house
meeting-place
meeting-houses
meeting-places

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ,   /  ] meeting; conference #408 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu #2,480 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, ] meet by chance (usually with misfortune); classifier for events: time, turn, incident #3,071 [Add to Longdo]
遇见[yù jiàn, ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] meet #4,685 [Add to Longdo]
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ,   /  ] meeting place; place where people gather #7,743 [Add to Longdo]
会晤[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ㄨˋ,   /  ] meet; meeting; conference #8,338 [Add to Longdo]
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ,    /   ] meeting; conference room #10,425 [Add to Longdo]
会面[huì miàn, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] meet with; have a meeting #12,277 [Add to Longdo]
会合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ,   /  ] meet; have a meeting #17,037 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] meet (socially) #25,693 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
大会[たいかい, taikai] (n, adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) #206 [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n, vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) #356 [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n, vs, adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) #926 [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) #1,009 [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) #1,844 [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n-adv) (1) best; first; number one; (2) game; round; bout; fall; event (in a meet); (P) #2,107 [Add to Longdo]
会館(P);会舘(oK)[かいかん, kaikan] (n) meeting hall; assembly hall; (P) #2,126 [Add to Longdo]
迎え[むかえ, mukae] (n) meeting; greeting; welcome; (P) #2,408 [Add to Longdo]
司会[しかい, shikai] (n, vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) #2,494 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top