Search result for

imagery

(30 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imagery-, *imagery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imagery[N] การอุปมาอุปไมย, See also: การเปรียบเทียบ, Syn. figurativeness, metaphor
imagery[N] ภาพในความนึกคิด, See also: มโนภาพ, Syn. mental image
imagery[N] ภาพในงานด้านศิลปะ, See also: ภาพวาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imageryกระบวนจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imageryการมองเห็นภาพ, การใช้จินตนาการ [การแพทย์]
Imagery (Psychology)จินตภาพ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Imagery, Vividจินตภาพ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imagery (n ) จินตภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And that building squashing nature is my imagery.ไม่ใช่ของนาย นายไม่แต่งกลอน I Heart Huckabees (2004)
According to your satellite imagery, the pyramid is located directly beneath it.ตามรูปที่สร้างจากดาวเทียมของคุณ ปิรามิดอยู่ใต้นี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Maybe you can explain, then, how our latest satellite imagery shows North Korea doubling its naval activity.งั้นไหนลองอธิบายซิ \ ว่าล่าสุดดาวเทียมเราจับภาพได้ว่า เกาหลีเหนือเพิ่มกำลังกองเรือเป็น 2 เท่า Transformers (2007)
Oh, all right... by using GPS radar and real time satellite imagery,เอาเถอะ ด้วยเรดาร์ค้นหาตำแหน่ง GPS กับระบบจำลองภาพด้วยดาวเทียมแบบเรียลไทม์ Knight Rider (2008)
The satellite imagery suggests they are unable to continue the pursuit.ภาพจากดาวเทียมบอกว่า พวกเขาไม่สามารถไล่ตามเราได้อีกแล้ว Knight Rider (2008)
Okay,well,uh, brain-stabbing imagery aside...โอเค นอกไปจากเรื่องแยงเซลสมองนั่นแล้ว I Know What You Did Last Summer (2008)
The doctor will use the three-dimensional imagery to pinpoint the exact location of the growth.หมอจะใช้ เพื่อสร้างภาพ 3 มิติเพื่อหาต่ำแหน่ง ที่ตั้งของเนื้องอก Quiet Riot (2008)
We're bombarded with sexual imagery every day. Beer ads, those short skirts.เราโดนกระหน่ำด้วย ภาพเซ็กซี่ โฆษณาเบียร์ กระโปรงสั้นๆ Showmance (2009)
18 years worth of satellite imagery from Southern Somalia, courtesy of the Central Intelligence Agency.ภาพถ่ายดาวเทียมเก่าเก็บ 18 ปี แถวตอนใต้ประเทศโซมาเลีย อภินันทนาการจาก สำนักงานข่าวกรองกลาง Gimme Some Truth (2009)
And, no, it's actually a busy day analyzing satellite imagery.ไม่หรอก อันที่จริง มันเป็นวันยุ่งๆ ต้องนั่งวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Gimme Some Truth (2009)
Okay, if the satellite imagery doesn't give us anything, then let's start to look at environmental statistics--โอเค ถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียม คงไม่ได้ให้อะไรเพิ่มกับเราเลย งั้นเราไปเริ่มหา ข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม-- Gimme Some Truth (2009)
I'd like to go on and show, if I may, the imagery that's connected to your report.ผมขอดำเนินการต่อ และแสดงภาพที่อาจจะเชื่อมต่อกับรายงานของคุณ Iron Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[org.] (Phiphitthaphan Hun Khīpheung Thai ) EN: Thai Human Imagery Museum   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGERY    IH1 M AH0 JH R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imagery    (n) (i1 m i jh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
音画[おんが, onga] (n) (1) Tonmalerei (musical imagery); (2) (See トーキー) sound film [Add to Longdo]
直観像[ちょっかんぞう, chokkanzou] (n) eidetic imagery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imagery \Im"age*ry\ ([i^]m"[asl]j*r[y^]; 277), n. [OE. imagerie,
   F. imagerie.]
   1. The work of one who makes images or visible representation
    of objects; imitation work; images in general, or in mass.
    "Painted imagery." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In those oratories might you see
       Rich carvings, portraitures, and imagery. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Unreal show; imitation; appearance.
    [1913 Webster]
 
       What can thy imagery of sorrow mean? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. The work of the imagination or fancy; false ideas;
    imaginary phantasms.
    [1913 Webster]
 
       The imagery of a melancholic fancy.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. Rhetorical decoration in writing or speaking; vivid
    descriptions presenting or suggesting images of sensible
    objects; figures in discourse.
    [1913 Webster]
 
       I wish there may be in this poem any instance of
       good imagery.             --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imagery
   n 1: the ability to form mental images of things or events; "he
      could still hear her in his imagination" [syn:
      {imagination}, {imaging}, {imagery}, {mental imagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top