ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proviso

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proviso-, *proviso*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proviso(n) เงื่อนไข, Syn. provision
provisory(adj) ซึ่งเป็นเงื่อนไข, Syn. conditional, dependent

English-Thai: Nontri Dictionary
proviso(n) เงื่อนไข, ข้อแม้, ข้อกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisoข้อกำหนดเป็นเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเหลือง[bat leūang] (n, exp) EN: temporary ID card ; temporary identification card  FR: carte d'identité provisoire [ f ]
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adj) EN: temporary ; provisional  FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
จุดผ่อนปรน[jut phǿnpron] (n, exp) EN: temporarily permitted area  FR: zone provisoirement autorisée [ f ]
ข้อแม้[khømaē] (n) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso  FR: condition [ f ] ; réserve [ f ]
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]
เงื่อนไขที่กำหนดไว้[ngeūoenkhai thī kamnot wai] (n, exp) EN: condition ; proviso
รัฐบาลชั่วคราว[ratthabān chūakhrāo] (n, exp) EN: provisional government  FR: gouvernement provisoire [ m ]
รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล[ratthathammanūn chaphǿkān] (n, exp) EN: provisional constitution  FR: constitution provisoire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
proviso
provisos

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proviso
provisos
provisory

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
但书[dàn shū, ㄉㄢˋ ㄕㄨ,   /  ] proviso; qualifying clause [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorbehalt { m } | Vorbehalte { pl }proviso | provisos [Add to Longdo]
provisorischtentative [Add to Longdo]
provisorisch; vorläufig; kommissarisch; einstweilig { adj } | provisorischer | am provisorischstenprovisional | more provisional | most provisional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尚書き;なお書[なおがき, naogaki] (n) proviso [Add to Longdo]
但し書き;但書き;ただし書き;ただし書;但書(io)[ただしがき, tadashigaki] (n) proviso [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proviso \Pro*vi"so\, n.; pl. {Provisos}. [L., (it) being
   provided, abl. of provisus, p. p. of providere. See
   {Provide}, and cf. {Purview}.]
   An article or clause in any statute, agreement, contract,
   grant, or other writing, by which a condition is introduced,
   usually beginning with the word provided; a conditional
   stipulation that affects an agreement, contract, law, grant,
   or the like; as, the contract was impaired by its proviso.
   [1913 Webster]
 
      He doth deny his prisoners,
      But with proviso and exception.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proviso
   n 1: a stipulated condition; "he accepted subject to one
      provision" [syn: {provision}, {proviso}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top