Search result for

visibility

(46 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visibility-, *visibility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visibility[N] ความสามารถที่จะมองเห็นได้, See also: ทัศนวิสัย, ความชัดเจน (อากาศ), Syn. perceptibility, observability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visibility(วิซซะบิล'ลิที) n. ความสามารถที่จะมองเห็นได้,ทัศนวิสัย, Syn. perception
divisibility(ดวิซซะบิล'ลิที) n. การถูกหารได้,การแบ่งออกได้

English-Thai: Nontri Dictionary
visibility(n) การมองเห็นได้,ทัศนวิสัย
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visibility๑. สภาพมองเห็นได้๒. ทัศนวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visibilityทัศนวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visibility ทัศนวิสัย
ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Visibilityทัศนวิสัย [อุตุนิยมวิทยา]
Visibility marker - Visibility objectวัตถุ หรือเป้าทัศนวิสัย [อุตุนิยมวิทยา]
Visibility meterเครื่องมือวัด ทัศนวิสัย หรือมาตรวัดทัศนวิสัย [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Visibility unlimited. Enter the weather in the logbook.มองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตา จดสภาพอากาศลงสมุดบันทึก! Up (2009)
If you use gas you're gonna compromise visibility, and I can't afford another diplomat getting shot in the fez.ทำอันตรายต่อการมองเห็น และผมก็ไม่สามารถให้มี ทูตท่านอื่นถูกยิงอีกได้ Cowboys and Indians (2009)
Almost full visibility.จวนจะมองไม่เห็นแล้ว Piranha 3D (2010)
Large plumes of smoke are coming up. Visibility is getting worse as we...สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตรวจจับได้ จนมนเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเรา Battle Los Angeles (2011)
I got nothing. I can't see a goddamn thing. With this smoke, it's zero visibility.หยุดก่อนซิมม่อนอย่าเพิ่งใจร้อน ปล่อยไว้อย่างงี้มันฆ่าเราแน่ Battle Los Angeles (2011)
Weather's good, not a lot of wind, it's perfect visibility, it's just...อากาศแจ่มเลย ไม่ค่อยมีลม ทัศนวิสัยชัดแจ๋ว ก็แค่... The Long Way Down Job (2011)
The visibility is bad. I can't see shit.ทัศนวิสัยแย่ มองไม่เห็นอะไรเลย The Front Line (2011)
I mean, they have plenty of visibility, right?พวกเขาสามามองเห็นหรอ ไม่? The Thing (2011)
Visibility's zero.ทัศนวิสัยแย่มาก Pacific Rim (2013)
Just not with your visibility.เพียงแต่มันไม่เกี่ยวกับการมองเห็นของคุณ Collusion (2013)
consent from the owner, clear visibility of the inside, a suspect already under arrest...ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้าน เหตุการณ์จากด้านในคลี่คลาย ผู้ต้องสงสัย/Nถูกจับกุมแล้ว Exigent Circumstances (2013)
We need visibility.เราต้องมองเห็นได้ Alone (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visibilityOff has restricted visibility to 100 meters.
visibilityWhat's the visibility?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนวิสัย[N] visibility, See also: power of seeing or looking ahead, Example: เขาเดินไปตามแนวถนนที่โล่งว่าง เพลิดเพลินไปกับทัศนวิสัยทางขวามือที่เป็นลำน้ำโขงทอดยาว, Thai definition: ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร, Notes: (ภูมิศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนวิสัย[n.] (thatsanawisai) EN: visibility   

CMU English Pronouncing Dictionary
VISIBILITY    V IH2 Z AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visibility    (n) (v i2 z @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicht {f} | Sichten {pl}visibility | visibilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant) [Add to Longdo]
隠形[おんぎょう;いんぎょう, ongyou ; ingyou] (n) invisibility (through magic) [Add to Longdo]
可視[かし, kashi] (n,adj-no) visibility [Add to Longdo]
可分性[かぶんせい, kabunsei] (n) divisibility [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
視程[してい, shitei] (n) visibility [Add to Longdo]
視度[しど, shido] (n) visibility [Add to Longdo]
視認性[しにんせい, shininsei] (n) visibility [Add to Longdo]
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving) [Add to Longdo]
認知度[にんちど, ninchido] (n) degree of recognition; level of familiarity; visibility (product) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能见度[néng jiàn dù, ㄋㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, / ] visibility [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
不可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visibility \Vis`i*bil"i*ty\, n. [L. visibilitas: cf. F.
   visibilit['e].]
   The quality or state of being visible.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visibility
   n 1: quality or fact or degree of being visible; perceptible by
      the eye or obvious to the eye; "low visibility caused by
      fog" [syn: {visibility}, {visibleness}] [ant:
      {invisibility}, {invisibleness}]
   2: degree of exposure to public notice; "that candidate does not
     have sufficient visibility to win an election" [syn:
     {visibility}, {profile}]
   3: capability of providing a clear unobstructed view; "a
     windshield with good visibility"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top