ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -監-, *監*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[監, jiān, ㄐㄧㄢ] to supervise, to direct, to control; to inspect; prison, jail
Radical: Decomposition: 臣 (chén ㄔㄣˊ) 皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] minister,  Rank: 7,406

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] hard; strong; solid; firm; to supervise; to inspect; jail; prison, #1,638 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] supervisor, #1,638 [Add to Longdo]
监督[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect, #1,018 [Add to Longdo]
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision, #1,752 [Add to Longdo]
监测[jiān cè, ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ, / ] monitor, #2,954 [Add to Longdo]
监控[jiān kòng, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] to monitor, #4,297 [Add to Longdo]
监察[jiān chá, ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ, / ] to supervise, #5,256 [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general, #5,694 [Add to Longdo]
监狱[jiān yù, ㄐㄧㄢ ㄩˋ, / ] prison, #6,212 [Add to Longdo]
监视[jiān shì, ㄐㄧㄢ ㄕˋ, / ] oversee; watch over, #8,543 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
視カメラ[かんしかめら, kanshikamera] (n) กล้องวงจรปิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ควบคุมดูแล
[かんきん, kankin] (n) การคุมขัง, การกักขัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] (n,vs,adj-no) confinement; (P) [Add to Longdo]
[かんご, kango] (n,vs) custody and care [Add to Longdo]
護義務[かんごぎむ, kangogimu] (n) custodial duties [Add to Longdo]
[かんごく, kangoku] (n) (See 獄,刑務所) prison; (P) [Add to Longdo]
査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
査基準[かんさきじゅん, kansakijun] (n) audit standard [Add to Longdo]
査記録[かんさきろく, kansakiroku] (n) audit trail [Add to Longdo]
査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] (n) {comp} audit-review file [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The movie director was enchanted by Kate at first sight.ある映画督が一目見てケイトに魅了されました。
I can't stand being cooped up in this prison!こんな所に禁されているのはもうごめんだ。
The manager of the team quit suddenly.そのチームの督が突然やめた。
The director used his power to arrange a special place in the cinema world.その映画督は自分の権力を使って、映画界に特別な場を設けました。
The director is sensitive to criticism.その督は批評を気にする。
The shop is kept under police supervision.その店は警察の督のもとにある。
The manager of the baseball team is very strict. He is good at keeping the players in hand.その野球チームの督はたいそう厳しくて、選手を思い通りに動かすのが上手だ。
Who is the manager of that baseball team?その野球チームの督は誰ですか。
Eventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.ようやく各店舗に視カメラが設置されることになった。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の鼓動と血圧をモニターで視した。
The prince was confined in the castle for three years.王子はその城に3年間禁された。
The accounts have been audited.会計の査があった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're giving you a 74.[CN] 去管航線上的船 航線上的船 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's possible that Myers my have been concealed nearby, covering them.[JA] 話するのを 拒みました マイヤーズが隠れて 二人を視していたのかも The Hitch-Hiker (1953)
I am monitored to admit no one at this hour.[JA] 私は、この時間は誰も 中に入れないよう視しています Forbidden Planet (1956)
The cops are watching every move you make.[JA] サツがお前を 視してる He Walked by Night (1948)
- But he died in prison, didn't he?[JA] - そして獄で死んだんだろう? And Then There Were None (1945)
Nevertheless, I want a 24-hour tail put on Reeves... and I want a watch on his home and his factory.[JA] リーブズを 24時間尾行し... 彼の自宅と工場を視しろ He Walked by Night (1948)
Locked up?[JA] 禁だって? North (2016)
From a prison cell[CN] 是在房中發生的 À Nous la Liberté (1931)
Check the card game.[JA] カードゲームを視しろ Kansas City Confidential (1952)
Now, the two of you claim to have been at your posts and awake.[JA] 今、君達はそれぞれの配置場所で 確かに視していたと言った Forbidden Planet (1956)
- because you didn't go over the books.[JA] まだ査が 出来ないのかって 他の査人に 頼めと言ってくれ D.O.A. (1949)
Here is my Pauline, in the prison set.[CN] 這是波琳在獄中的一幕 La Poison (1951)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]
査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
視局[かんしきょく, kanshikyoku] monitor [Add to Longdo]
督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] BEWACHEN, UEBERWACHEN [Add to Longdo]
[かんさ, kansa] Besichtigung, Inspektion, Revision [Add to Longdo]
[かんごく, kangoku] Gefaengnis, Kerker [Add to Longdo]
[かんとく, kantoku] Ueberwachung, Kontrolle, -Leiter [Add to Longdo]
[かんきん, kankin] einsperren [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] Aufsicht, Beaufsichtigung, -Wache [Add to Longdo]
視塔[かんしとう, kanshitou] Wachturm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top