ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前-, *前*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  刖 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 93

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] at the present time; currently, #137 [Add to Longdo]
[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before; prior to; ago, #709 [Add to Longdo]
[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago, #761 [Add to Longdo]
[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance, #1,733 [Add to Longdo]
[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously, #2,051 [Add to Longdo]
[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, ] to leave for; to proceed towards; to go, #2,214 [Add to Longdo]
[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ahead; in front; preceding; above, #2,256 [Add to Longdo]
[yǎn qián, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, ] now; present, #2,490 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
倒し[まえだおし, maedaoshi] (n) in advance (ทำ) ล่วงหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward
[ぜんき, zenki] Thai: ภาคแรก
[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See ・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See ・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [Add to Longdo]
々(P);[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P) [Add to Longdo]
々回;[ぜんぜんかい, zenzenkai] (n) the time before last; last time but one [Add to Longdo]
がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
[まえに, maeni] (adv) ahead; before; ago [Add to Longdo]
に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above [Add to Longdo]
に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier [Add to Longdo]
のめり[まえのめり, maenomeri] (exp) (See のめる) pitching forward, as if to fall. [Add to Longdo]
の週[まえのしゅう, maenoshuu] (exp) previous week [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's its name?は何ですか。
Advance two steps.2歩に出なさい。
"I saw her five days ago", he said.「5日に彼女にあった」と彼は言った。
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「おみてえなおかちめんこは初めて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠に差し込んである」と、彼は付け加えた。
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフント・ソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい名であった。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「夕食です」
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年に亡くなりました」と初老の女性は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年事情はどうであったか私は知らない。
We got through the work just before ten.10時ちょっとに仕事が済んだ。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A while.[JA] だいぶ Interstellar (2014)
_[JA] 28年 Helen (2015)
You?[JA] おか? 2012 (2009)
Come on.[CN] 往走。 Gently with Class (2012)
Zaizen.[CN] 财 The Great White Tower (1966)
Fuck![JA] おっ! Saw IV (2007)
- Front.[CN] -  Unwritten Rule (2013)
Was.[CN] 以 The Expendables 3 (2014)
No.[JA] おの髪の毛! Into the Storm (2014)
Come.[CN] 请 Ernest & Celestine (2012)
Was.[JA]  Second Truths (2013)
Boss![CN]  Killer Toon (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
書き[まえがき, maegaki] prolog [Add to Longdo]
進回復[ぜんしんかいふく, zenshinkaifuku] forward recovery [Add to Longdo]
[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix [Add to Longdo]
置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まえ, mae] -vor, frueher [Add to Longdo]
もって[まえもって, maemotte] vorher, im_voraus [Add to Longdo]
代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
[ぜんちょう, zenchou] Vorzeichen [Add to Longdo]
[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
[ぜんかい, zenkai] das_vorige_Mal, das_letzte_Mal [Add to Longdo]
[ぜんそう, zensou] Vorspiel [Add to Longdo]
[ぜんてい, zentei] Vorgarten [Add to Longdo]
[ぜんご, zengo] etwa, ungefaehr, vorn_und_hinten [Add to Longdo]
[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top