ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reality

R IY2 AE1 L AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reality-, *reality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reality(n) ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine, natural, lifelike

English-Thai: Nontri Dictionary
reality(n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reality๑. ความเป็นจริง๒. สิ่งเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reality engineเครื่องสร้างความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reality, ultimateความเป็นจริงอันติมะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reality television programsรายการโทรทัศน์แนวความเป็นจริง [TU Subject Heading]
Reality therapyการบำบัดแบบการเผชิญความจริง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
I see. "The only reality in the universe." Well, that's nice to know.เข้าใจล่ะ ความเป็นจริง สิ่งเดียวที่นี่คือห้ามซักถาม Beneath the Planet of the Apes (1970)
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา Oh, God! (1977)
Reality and dreams.ความเป็นจริงและความฝัน Idemo dalje (1982)
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ Stand by Me (1986)
This is the '80s, Mason. Nobody likes reality anymore.นี่ยุค 80 แล้วนะ ไม่มีใครชอบความเป็นจริงแล้ว *batteries not included (1987)
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm into reality reality, not this artificial reality.ฉันอยู่ในความเป็นจริง ไม่ใช่ความจริงเสมือน The Lawnmower Man (1992)
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality is not just a simulation.โลกเสมือนนี่ ไม่ใช่แค่ระบบจำลองอีกต่อไปแล้ว The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality will grow... just as the telegraph grew to the telephone.โลกเสมือนกำลังเติบโต เหมือนที่โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
realityA bright child is curious about life and reality.
realityAll you're doing is trying to escape reality.
realityAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
realityBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
realityCan't you divorce fantasy from reality?
realityDo you believe in the reality of God?
realityElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
realityEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
realityFall from reality.
realityHe is prime minister in name but not in reality.
realityHe is wealthy in appearance but not in reality.
realityHe looks young, but in reality he is past thirty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมจริง(n) reality, Syn. ความเหมือนจริง, Example: การผลิตภาพยนตร์ทั่วไปเน้นความสมจริงเป็นหลัก
ความแท้จริง(n) reality, See also: truth, fact, Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง, Ant. ความเท็จ
ความเป็นจริง(n) fact, See also: reality, truth, Syn. ความจริง, Ant. ความเท็จ, Example: นักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[dāisati] (v) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of  FR: réaliser
ความจริง[khwāmjing] (n) EN: truth ; fact ; reality ; actuality  FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความเป็นจริง[khwām pen jing] (n) EN: truth ; fact ; reality  FR: réalisme [m] ; réalité [f]
กินรูป[kinrūp] (v) EN: look smaller than reality ; mistake a small size for a large size
รูปขันธ์[rūpkhan] (n) EN: corporeality
สัจจะ[satja] (n) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness  FR: vérité [f]
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
แท้จริง[thaējing] (conj) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed  FR: en fait ; en réalité
ธาตุ[thāt] (n) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality  FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุแท้[thāt thaē] (n, exp) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature  FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REALITY R IY2 AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reality (n) rˈɪˈælɪtiː (r i1 a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] reality; actuality; real; actual, #1,185 [Add to Longdo]
真事[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] reality; veracity; the real thing [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
現実[げんじつ, genjitsu] TH: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง  EN: reality
本当[ほんとう, hontou] TH: ความจริง  EN: reality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Realität {f} | Realitäten {pl}reality | realities [Add to Longdo]
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
バーチャルリアリティ;バーチャルリアリティー[ba-charuriaritei ; ba-charuriaritei-] (n) virtual reality [Add to Longdo]
ブラフマン[burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
リアリティー;リアリティ;レアリテ[riaritei-; riaritei ; rearite] (n) reality [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] (n) {comp} VR; Virtual Reality [Add to Longdo]
仮想現実感[かそうげんじつかん, kasougenjitsukan] (n) {comp} virtual reality; VR [Add to Longdo]
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality [Add to Longdo]
拡張現実[かくちょうげんじつ, kakuchougenjitsu] (n) augmented reality; AR [Add to Longdo]
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reality \Re*al"i*ty\ (r[-e]*[a^]l"[i^]*t[y^]), n.; pl.
   {Realities} (-t[i^]z). [Cf. F. r['e]alit['e], LL. realitas.
   See 3d {Real}, and cf. 2d {Realty}.]
   1. The state or quality of being real; actual being or
    existence of anything, in distinction from mere
    appearance; fact.
    [1913 Webster]
 
       A man fancies that he understands a critic, when in
       reality he does not comprehend his meaning.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is real; an actual existence; that which is not
    imagination, fiction, or pretense; that which has
    objective existence, and is not merely an idea.
    [1913 Webster]
 
       And to realities yield all her shows. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My neck may be an idea to you, but it is a reality
       to me.                --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. [See 1st {Realty}, 2.] Loyalty; devotion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To express our reality to the emperor. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) See 2d {Realty}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reality
   n 1: all of your experiences that determine how things appear to
      you; "his world was shattered"; "we live in different
      worlds"; "for them demons were as much a part of reality as
      trees were" [syn: {world}, {reality}]
   2: the state of being actual or real; "the reality of his
     situation slowly dawned on him" [syn: {reality}, {realness},
     {realism}] [ant: {irreality}, {unreality}]
   3: the state of the world as it really is rather than as you
     might want it to be; "businessmen have to face harsh
     realities"
   4: the quality possessed by something that is real [ant:
     {unreality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top