ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

force

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -force-, *force*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
force(n) กำลัง, See also: แรง, กำลังแรง, พลัง, Syn. power, strength, vigor, Ant. weakness, powerlessness
force(n) คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล
force(n) หน่วยวัดความแรงของลม
force(n) อำนาจในการชักจูง, See also: อำนาจในการโน้มน้าว, Syn. efficacy, cogency, potency,
force(n) ความรุนแรง, See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ, Syn. violence, compulsion, duress
force(vt) บังคับ, See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด, Syn. compel, drive, impel, Ant. balk, bar
force(n) กองทหาร, See also: กองทัพ, กองกำลัง, Syn. army, troop, legion
force(vt) งัด, See also: บิด, กระชาก, ดึง, Syn. break open, wrench, prise
force(vt) ฝืน, See also: ฝืนใจ, Syn. make an effort
force(n) ยัดเยียด, See also: บังคับให้รับ, Syn. impose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
force(ฟอร์ส) n. กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อิทธิพล, ผลบังคับทางกฎหมาย, พลังจิต, กองกำลัง, กองทัพ, กลุ่ม, คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่, มีผล) . vt. บังคับ, ผลักดัน, บีบบังคับ, รุน, ดัน, ยัด, เร่ง. vi. บากบั่น, บุกเบิก, ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ, ซึ่งถูกบีบบังคับ, ใช้แรง, ฝืนใจ, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ, มีพลัง, เข้มแข็ง, แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
air forceกองทัพอากาศ
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) , เหล่าทัพต่าง ๆ
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
force(n) แรง, อำนาจ, การบังคับ, กำลัง, พละกำลัง, กองทัพ, อิทธิพล
force(vt) บังคับ, ขับเคี่ยว, คาดคั้น, ฝืนใจ, ดัน, รุน
forced(adj) ฝืน, ยัดเยียด, ถูกบังคับ, หักโหม, ขับเคี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง, แข็งขัน, บากบั่น, มีพลัง, เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง
forceps(n) คีม, ปากคีบ, คีมหนีบ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
enforce(vt) บังคับให้กระทำ, ใช้กำลังบังคับ, ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้, ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ, การใช้กำลังบังคับ
perforce(adv) ด้วยความจำเป็น, ด้วยกำลัง, อย่างเลี่ยงไม่พ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
force ballลูกกลมวัดแรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force feedbackเครื่องป้อนแรงกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force majeureเหตุสุดวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.)เหตุสุดวิสัย [ ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.); act of Godเหตุสุดวิสัย [ ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force of mortalityแรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
force of natureกำลังแรงธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force theory of the stateทฤษฎีอำนาจก่อให้เกิดรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forceแรง, การข่มขู่ [การแพทย์]
forceแรง, อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Force and energyแรงและพลังงาน [TU Subject Heading]
force majeureเหตุสุดวิสัย [การทูต]
Force of Contractionแรงบีบตัว [การแพทย์]
Force, Angularแรงเชิงมุม [การแพทย์]
Force, Bendingแรงดัด [การแพทย์]
Force, Bondingแรงของพันธะ [การแพทย์]
Force, Buoyantแรงลอย [การแพทย์]
Force, Cohesionalแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Force Majeure[force ma‧jeure] (n, jargon) เหตุสุดวิสัย, See also: unexpected events, Syn. act of God
forced openงัด (หน้าต่าง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
You don't have to force me.คุณไม่จำเป็น ที่จะบังคับให้ ฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forceAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
forceAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
forceAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
forceAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
forceA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
forceAs if something gonna force you.
forceA sudden illness forced her to cancel her appointment.
forceBad weather forced us to call off the picnic.
forceBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
forceBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
forceBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
forceCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
เบ่ง(v) force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai Definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
แรงกดดัน(n) pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai Definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุสุดวิสัย(n) force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
จ่อคอหอย(v) force something down somebody's throat, Example: สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนน้อย เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จ่อคอหอยเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่น, Thai Definition: บังคับให้กระทำอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
บีบรัด(v) press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ(v) press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai Definition: บังคับเอา
อย่างแรง(adv) forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
ทนฝืน(v) force (oneself), See also: make an effort, Syn. แข็งใจ, ฝืนใจ, Example: ท่านยังทนฝืนสังขารปกปิดอาการเจ็บป่วยอยู่ร่วมงานอย่างกระฉับกระเฉง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[bangkhap chai] (v, exp) EN: enforce ; give force to  FR: entrer en vigueur
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
บีบ[bīp] (v) EN: compel ; force ; press  FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
บีบคั้น[bīpkhan] (v) EN: oppress ; force ; press
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: press ; force ; compel ; compress
บุก[buk] (v) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun  FR: attaquer ; envahir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
force
forced
forces
force's
forceps
forces'
forceful
forcefully
forcefulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
force
forced
forces
forceps
forceful
force-fed
forcemeat
force-feed
force-land
forcefully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something) #1,124 [Add to Longdo]
迫使[pò shǐ, ㄆㄛˋ ㄕˇ,  使] force (sb to do sth) #8,572 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle #10,504 [Add to Longdo]
逼迫[bī pò, ㄅㄧ ㄆㄛˋ,  ] force; compel; coerce #15,153 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] forceful; martial #31,650 [Add to Longdo]
不可抗力[bù kě kàng lì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ,    ] force majeure #38,006 [Add to Longdo]
劲力[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ,   /  ] force; strength #40,208 [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ,   /  ] forceful (criticism etc); to use strong words #53,963 [Add to Longdo]
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ,   /  ] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor #57,506 [Add to Longdo]
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ,  ] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen #59,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalt { f }; Stärke { f }; Macht { f }; Willkür { f } | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Kraftaufnehmer { m } [ techn. ]force transducer [Add to Longdo]
Kraft { f }; Einfluss { m }; Wirkung { f }; Zwang { m } | Kräfte { pl } | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft { f } | eingeprägte Kraft { f } | generalisierte Kraft { f }; verallgemeinerte Kraft { f } | konservative Kraft { f }force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Kräfteplan { m }force diagram [Add to Longdo]
Kraftmessung { f } | Kraftmessungen { pl }force measurement; power measurement | power measurements [Add to Longdo]
Naturgewalt { f }force of nature [Add to Longdo]
Stoßkraft { f }force of the impact [Add to Longdo]
Stoßkraft { f }; vorwärtsdrängende Kraft { f }force and momentum [Add to Longdo]
Waffengewalt { f }force of arms [Add to Longdo]
Kraftverfahren { n }force method [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦(P);軍;兵[いくさ, ikusa] (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) #216 [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n, n-suf) army; force; troops; (P) #244 [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
部隊[ぶたい, butai] (n) force; unit; corps; echelon; element; (P) #1,039 [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) { Buddh } shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n, adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) #1,345 [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man #1,371 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, v. t. [See {Farce} to stuff.]
   To stuff; to lard; to farce. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Wit larded with malice, and malice forced with wit.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, n. [Of Scand. origin; cf. Icel. fors, foss, Dan.
   fos.]
   A waterfall; a cascade. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      To see the falls for force of the river Kent. --T.
                          Gray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, n. [F. force, LL. forcia, fortia, fr. L. fortis
   strong. See {Fort}, n.]
   1. Capacity of exercising an influence or producing an
    effect; strength or energy of body or mind; active power;
    vigor; might; often, an unusual degree of strength or
    energy; especially, power to persuade, or convince, or
    impose obligation; pertinency; validity; special
    signification; as, the force of an appeal, an argument, a
    contract, or a term.
    [1913 Webster]
 
       He was, in the full force of the words, a good man.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Power exerted against will or consent; compulsory power;
    violence; coercion; as, by force of arms; to take by
    force.
    [1913 Webster]
 
       Which now they hold by force, and not by right.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength or power for war; hence, a body of land or naval
    combatants, with their appurtenances, ready for action; --
    an armament; troops; warlike array; -- often in the
    plural; hence, a body of men prepared for action in other
    ways; as, the laboring force of a plantation; the armed
    forces.
    [1913 Webster]
 
       Is Lucius general of the forces?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) Strength or power exercised without law, or contrary
      to law, upon persons or things; violence.
    (b) Validity; efficacy. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   5. (Physics) Any action between two bodies which changes, or
    tends to change, their relative condition as to rest or
    motion; or, more generally, which changes, or tends to
    change, any physical relation between them, whether
    mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of
    any other kind; as, the force of gravity; cohesive force;
    centrifugal force.
    [1913 Webster]
 
   {Animal force} (Physiol.), muscular force or energy.
 
   {Catabiotic force} [Gr. ? down (intens.) + ? life.] (Biol.),
    the influence exerted by living structures on adjoining
    cells, by which the latter are developed in harmony with
    the primary structures.
 
   {Centrifugal force}, {Centripetal force}, {Coercive force},
    etc. See under {Centrifugal}, {Centripetal}, etc.
 
   {Composition of forces}, {Correlation of forces}, etc. See
    under {Composition}, {Correlation}, etc.
 
   {Force and arms} [trans. of L. vi et armis] (Law), an
    expression in old indictments, signifying violence.
 
   {In force}, or {Of force}, of unimpaired efficacy; valid; of
    full virtue; not suspended or reversed. "A testament is of
    force after men are dead." --Heb. ix. 17.
 
   {Metabolic force} (Physiol.), the influence which causes and
    controls the metabolism of the body.
 
   {No force}, no matter of urgency or consequence; no account;
    hence, to do no force, to make no account of; not to heed.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {Of force}, of necessity; unavoidably; imperatively. "Good
    reasons must, of force, give place to better." --Shak.
 
   {Plastic force} (Physiol.), the force which presumably acts
    in the growth and repair of the tissues.
 
   {Vital force} (Physiol.), that force or power which is
    inherent in organization; that form of energy which is the
    cause of the vital phenomena of the body, as distinguished
    from the physical forces generally known.
 
   Syn: Strength; vigor; might; energy; stress; vehemence;
     violence; compulsion; coaction; constraint; coercion.
 
   Usage: {Force}, {Strength}. Strength looks rather to power as
      an inward capability or energy. Thus we speak of the
      strength of timber, bodily strength, mental strength,
      strength of emotion, etc. Force, on the other hand,
      looks more to the outward; as, the force of
      gravitation, force of circumstances, force of habit,
      etc. We do, indeed, speak of strength of will and
      force of will; but even here the former may lean
      toward the internal tenacity of purpose, and the
      latter toward the outward expression of it in action.
      But, though the two words do in a few cases touch thus
      closely on each other, there is, on the whole, a
      marked distinction in our use of force and strength.
      "Force is the name given, in mechanical science, to
      whatever produces, or can produce, motion." --Nichol.
      [1913 Webster]
 
         Thy tears are of no force to mollify
         This flinty man.         --Heywood.
      [1913 Webster]
 
         More huge in strength than wise in works he was.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Adam and first matron Eve
         Had ended now their orisons, and found
         Strength added from above, new hope to spring
         Out of despair.          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, v. t. [imp. & p. p. {Forced}; p. pr. & vb. n.
   {Forcing}.] [OF. forcier, F. forcer, fr. LL. forciare,
   fortiare. See {Force}, n.]
   1. To constrain to do or to forbear, by the exertion of a
    power not resistible; to compel by physical, moral, or
    intellectual means; to coerce; as, masters force slaves to
    labor.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel, as by strength of evidence; as, to force
    conviction on the mind.
    [1913 Webster]
 
   3. To do violence to; to overpower, or to compel by violence
    to one's will; especially, to ravish; to violate; to
    commit rape upon.
    [1913 Webster]
 
       To force their monarch and insult the court.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I should have forced thee soon wish other arms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To force a spotless virgin's chastity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain, overcome, or win by strength; to take by
    violence or struggle; specifically, to capture by assault;
    to storm, as a fortress; as, to force the castle; to force
    a lock.
    [1913 Webster]
 
   5. To impel, drive, wrest, extort, get, etc., by main
    strength or violence; -- with a following adverb, as
    along, away, from, into, through, out, etc.
    [1913 Webster]
 
       It stuck so fast, so deeply buried lay
       That scarce the victor forced the steel away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To force the tyrant from his seat by war. --Sahk.
    [1913 Webster]
 
       Ethelbert ordered that none should be forced into
       religion.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. To put in force; to cause to be executed; to make binding;
    to enforce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What can the church force more?    --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   7. To exert to the utmost; to urge; hence, to strain; to urge
    to excessive, unnatural, or untimely action; to produce by
    unnatural effort; as, to force a conceit or metaphor; to
    force a laugh; to force fruits.
    [1913 Webster]
 
       High on a mounting wave my head I bore,
       Forcing my strength, and gathering to the shore.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. (Whist) To compel (an adversary or partner) to trump a
    trick by leading a suit of which he has none.
    [1913 Webster]
 
   9. To provide with forces; to re["e]nforce; to strengthen by
    soldiers; to man; to garrison. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To allow the force of; to value; to care for. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        For me, I force not argument a straw. --Shak.
 
   Syn: To compel; constrain; oblige; necessitate; coerce;
     drive; press; impel.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Force \Force\, v. i. [Obs. in all the senses.]
   1. To use violence; to make violent effort; to strive; to
    endeavor.
    [1913 Webster]
 
       Forcing with gifts to win his wanton heart.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a difficult matter of anything; to labor; to
    hesitate; hence, to force of, to make much account of; to
    regard.
    [1913 Webster]
 
       Your oath once broke, you force not to forswear.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I force not of such fooleries.    --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. To be of force, importance, or weight; to matter.
    [1913 Webster]
 
       It is not sufficient to have attained the name and
       dignity of a shepherd, not forcing how. --Udall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 force
   n 1: a powerful effect or influence; "the force of his eloquence
      easily persuaded them"
   2: (physics) the influence that produces a change in a physical
     quantity; "force equals mass times acceleration"
   3: physical energy or intensity; "he hit with all the force he
     could muster"; "it was destroyed by the strength of the
     gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of
     a living man" [syn: {force}, {forcefulness}, {strength}]
   4: group of people willing to obey orders; "a public force is
     necessary to give security to the rights of citizens" [syn:
     {force}, {personnel}]
   5: a unit that is part of some military service; "he sent Caesar
     a force of six thousand men" [syn: {military unit}, {military
     force}, {military group}, {force}]
   6: an act of aggression (as one against a person who resists);
     "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do
     by force and violence in the short one" [syn: {violence},
     {force}]
   7: one possessing or exercising power or influence or authority;
     "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be
     with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}]
   8: a group of people having the power of effective action; "he
     joined forces with a band of adventurers"
   9: (of a law) having legal validity; "the law is still in
     effect" [syn: {effect}, {force}]
   10: a putout of a base runner who is required to run; the putout
     is accomplished by holding the ball while touching the base
     to which the runner must advance before the runner reaches
     that base; "the shortstop got the runner at second on a
     force" [syn: {force out}, {force-out}, {force play},
     {force}]
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]
   2: urge or force (a person) to an action; constrain or motivate
     [syn: {impel}, {force}]
   3: move with force, "He pushed the table into a corner" [syn:
     {push}, {force}] [ant: {draw}, {force}, {pull}]
   4: impose urgently, importunately, or inexorably; "She forced
     her diet fads on him" [syn: {force}, {thrust}]
   5: squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself
     into the corner" [syn: {wedge}, {squeeze}, {force}]
   6: force into or from an action or state, either physically or
     metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives
     me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}]
   7: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled" [syn:
     {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}]
   8: do forcibly; exert force; "Don't force it!"
   9: take by force; "Storm the fort" [syn: {storm}, {force}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 force /fɔʀs/ 
  force; strength; vigour

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top