ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slavish

S L EY1 V IH0 SH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slavish-, *slavish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slavish[ADJ] อย่างทาส, See also: เหมือนทาส, ของทาส, Syn. servile, fawning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAVISH    S L EY1 V IH0 SH
SLAVISHLY    S L AE1 V IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slavish    (j) slˈɛɪvɪʃ (s l ei1 v i sh)
slavishly    (a) slˈɛɪvɪʃliː (s l ei1 v i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slavish \Slav"ish\, a.
   Of or pertaining to slaves; such as becomes or befits a
   slave; servile; excessively laborious; as, a slavish life; a
   slavish dependance on the great. -- {Slav"ish*ly}, adv. --
   {Slav"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slavish
   adj 1: blindly imitative; "a slavish copy of the original"
   2: abjectly submissive; characteristic of a slave or servant;
     "slavish devotion to her job ruled her life"; "a slavish yes-
     man to the party bosses"- S.H.Adams; "she has become
     submissive and subservient" [syn: {slavish}, {subservient},
     {submissive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top