ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -探-, *探*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[探, tàn, ㄊㄢˋ] to find, to locate; to grope for, to search for
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    ?  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 917

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tàn, ㄊㄢˋ, ] to explore; to search out; to scout; to visit; to stretch forward, #4,047 [Add to Longdo]
[tàn suǒ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries, #2,687 [Add to Longdo]
[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe, #3,095 [Add to Longdo]
[tàn cè, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ, / ] to probe; to take readings; to explore; exploration, #9,221 [Add to Longdo]
[kān tàn, ㄎㄢ ㄊㄢˋ, ] exploration, #11,285 [Add to Longdo]
[tàn xiǎn, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ, / ] to explore, #12,488 [Add to Longdo]
[shì tàn, ㄕˋ ㄊㄢˋ, / ] to sound out; to probe; to feel out; to try out, #13,401 [Add to Longdo]
[tàn wàng, ㄊㄢˋ ㄨㄤˋ, ] to visit, #14,080 [Add to Longdo]
[tàn jiū, ㄊㄢˋ ㄐㄧㄡ, ] to investigate, #14,978 [Add to Longdo]
测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector; probe; craft, #15,285 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さがす, sagasu] TH: หา  EN: to look for
[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to search
[さぐる, saguru] TH: ค้นหา  EN: to search

Japanese-English: EDICT Dictionary
しに[さがしに, sagashini] (exp) in search of; in order to look for [Add to Longdo]
し回る(P);捜し回る(P)[さがしまわる, sagashimawaru] (v5r,vt) to search about for; to hunt around for; to look high and low for; to look everywhere for; (P) [Add to Longdo]
し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up [Add to Longdo]
す(P);捜す(P)[さがす, sagasu] (v5s,vt) (1) (esp. 捜す) to search (for something lost); to seek (a suspect in a crime); (2) (esp. す) to search (for something desired, needed); to look for; (P) [Add to Longdo]
[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]
りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate [Add to Longdo]
り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble [Add to Longdo]
り合い[さぐりあい, saguriai] (n) probe each other; sound each other out [Add to Longdo]
り出す[さぐりだす, saguridasu] (v5s,vt) to spy out; to smell out [Add to Longdo]
り足[さぐりあし, saguriashi] (n) feel one's way (with one's feet) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This is what I was looking for," he exclaimed.「これがしていたものだ」と彼は叫んだ。
"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."「何かご用は?」「ドレスをしています」
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森の中に小熊をしに行くつもりはない」と兄がいった。
I've been looking for them for more than one hour.1時間以上ずっとしているんですが。
You are the very person I have been looking for.あなたこそ私がしていた人だ。
I will find you your lost ring.あなたのために紛失した指輪をしてあげましょう。
I've had no difficulty finding your house.あなたの家をすのにまったく困難はなかった。
You can search for his number in this telephone book.あなたはこの電話帳で彼の番号をすことができる。
What are you looking for?あなたは今何をしているのですか。
She is always finding fault with other people.あの女はいつも人のあらしばかりしている。
I was looking for Andy. Do you know where he is?アンディをしていたのだ。彼が何所にいるかしっているか。
No. I have been looking for them for more than one hour.いいえ。1時間以上ずっとしているのですが。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There wasn't any call.[CN] 哪有什么 Episode #1.8 (2004)
Oh, yeah.[CN] 有否打费氏 What Lies Beneath (2000)
As a prospective client to a detective, let me ask you a question.[CN] 作为可能会雇私人侦的客户 我可以问你一个问题吗 One Hour with You (1932)
As a detective he was all wet, so he went back to see what he could do to his other job.[JP] ずぶ濡れになった偵は― もうひとつの仕事場へと戻った Sherlock Jr. (1924)
Find it.[JP] すんだ His Last Vow (2014)
Trace?[JP] は? Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
- Trooper:[CN] The Frozen Ground (2013)
Detective.[CN] Street Kings (2008)
The crime-crushing criminologist Sherlock Jr.[JP] 偵― _ Sherlock Jr. (1924)
Hmm.[JP] あんたをしてる My Blue Heaven (2013)
Quest?[CN] 险? Shrek (2001)
- Detective?[CN] -警 Proteus (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]
索かぎ[たんさくかぎ, tansakukagi] search key [Add to Longdo]
索サイクル[たんさくサイクル, tansaku saikuru] search cycle [Add to Longdo]
索木[たんさくぎ, tansakugi] search tree [Add to Longdo]
[さいばん, saiban] (vs) attribute a sequence number (packet, message...) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
り出す[さぐりだす, saguridasu] ausspionieren, aushorchen [Add to Longdo]
[さぐる, saguru] tasten, suchen [Add to Longdo]
[たんてい, tantei] Detektiv [Add to Longdo]
偵小説[たんていしょうせつ, tanteishousetsu] Kriminalroman [Add to Longdo]
[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
[たんきゅう, tankyuu] das_Suchen, Nachforschung [Add to Longdo]
[たんち, tanchi] Aufdeckung, Entdeckung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top