ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recommend

R EH2 K AH0 M EH1 N D   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recommend-, *recommend*, recommen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recommend[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, Syn. advise, suggest
recommend[VT] รับรอง, See also: สนับสนุน, Syn. approve, commend, endorse
recommend[VT] ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ, See also: ทำให้อยากได้
recommend[VT] ฝากฝัง, See also: มอบ, Syn. entrust
recommender[N] ผู้แนะนำ, See also: ผู้ชี้แนะ
recommend as[PHRV] แนะนำว่าเป็น
recommend to[PHRV] แนะนำให้กับ, See also: ยกย่องกับ, Syn. commend to
recommend to[PHRV] เสนองาน
recommend to[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ศรัทธาใน, Syn. commend to
recommend for[PHRV] ยกย่องสำหรับ, Syn. commend for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Do you recommend fisticuffs versus the guard?คุณแนะนำมวย เมื่อเทียบกับการรักษาความ ปลอดภัยหรือไม่ Yellow Submarine (1968)
He would recommend murdering as many as possibleเขาจะแนะนำที่ murder as ที่จำนวนมากมายเท่าที่เป็นไปได้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก Gandhi (1982)
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ *batteries not included (1987)
She came so highly recommended.ผมไม่เป็นไรน่า Big (1988)
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ Punchline (1988)
You recommended Meserve for a Bronze Star!แกเสนอขอเหรียญกล้าหาญ ให้จ่ามีเซิร์ฟ Casualties of War (1989)
But I might be if I recommended you for the Douglas Chair.แต่ผมอาจจะเป็นถ้าผมแนะนำคุณ ให้ดักกลาส แชร์ Basic Instinct (1992)
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ Hero (1992)
Mr. LaPlante my job is to make a recommendation for sentencing, based on this interview.เอาน่า ไม่เป็นไรหรอกนะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recommendAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
recommendBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
recommendCan you recommend a good camera?
recommendCan you recommend a good dictionary to me?
recommendCan you recommend a good play?
recommendCan you recommend any vegetarian dishes?
recommendCan you recommend me a place to stay in London?
recommendCan you recommend something?
recommendCan you recommend your favorite shoe store?
recommendCould you recommend a nice restaurant near here.
recommendCould you recommend another hotel?
recommendDid anybody recommend us to you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended   FR: recommandé
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā dī) EN: recommend   FR: recommander
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū naenam) EN: letter of introduction ; letter of recommendation   
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū raprøng) EN: certificate ; letter of recommendation   FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
รายการอาหารแนะนำ[n. exp.] (rāikān āhān naenam) EN: recommended dishes   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOMMEND    R EH2 K AH0 M EH1 N D
RECOMMENDS    R EH2 K AH0 M EH1 N D Z
RECOMMENDED    R EH2 K AH0 M EH1 N D AH0 D
RECOMMENDING    R EH2 K AH0 M EH1 N D IH0 NG
RECOMMENDATION    R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N
RECOMMENDATIONS    R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recommend    (v) rˌɛkəmˈɛnd (r e2 k @ m e1 n d)
recommends    (v) rˌɛkəmˈɛndz (r e2 k @ m e1 n d z)
recommended    (v) rˌɛkəmˈɛndɪd (r e2 k @ m e1 n d i d)
recommending    (v) rˌɛkəmˈɛndɪŋ (r e2 k @ m e1 n d i ng)
recommendation    (n) rˌɛkəmɛndˈɛɪʃən (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n)
recommendations    (n) rˌɛkəmɛndˈɛɪʃənz (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend; recommendation, #676 [Add to Longdo]
引进[yǐn jìn, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] recommend (a person), #22,011 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend (a person), #22,011 [Add to Longdo]
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, ] recommend (for admission to school), #29,950 [Add to Longdo]
举荐[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend (a person), #43,746 [Add to Longdo]
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] recommendation letter, #54,619 [Add to Longdo]
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, / ] recommendation letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price [Add to Longdo]
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recommend \Rec`om*mend"\ (r?k`?m*m?nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Recommended}; p. pr. & vb. n. {Recommending}.] [Pref. re- +
   commend: cf. F. recommander.]
   1. To commend to the favorable notice of another; to commit
    to another's care, confidence, or acceptance, with
    favoring representations; to put in a favorable light
    before any one; to bestow commendation on; as, he
    recommended resting the mind and exercising the body.
    [1913 Webster]
 
       Maecenas recommended Virgil and Horace to Augustus,
       whose praises . . . have made him precious to
       posterity.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make acceptable; to attract favor to.
    [1913 Webster]
 
       A decent boldness ever meets with friends,
       Succeeds, and e'en a stranger recommends. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To commit; to give in charge; to commend.
    [1913 Webster]
 
       Paul chose Silas and departed, being recommended by
       the brethren unto the grace of God.  --Acts xv. 40.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recommend
   v 1: push for something; "The travel agent recommended strongly
      that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
      {urge}, {advocate}]
   2: express a good opinion of [syn: {commend}, {recommend}]
   3: make attractive or acceptable; "Honesty recommends any
     person"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top