ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envisage

EH0 N V IH1 Z IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envisage-, *envisage*
Possible hiragana form: えんう゛ぃさげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envisage(vt) คาดการณ์, Syn. foresee
envisage(vt) จินตนาการ, Syn. imagine
envisage(vt) พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด, มองเห็น, เผชิญหน้า, จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envisageCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
คาดคิด[khātkhit] (v) EN: expect ; anticipate ; hope  FR: envisager ; projeter
ตั้งใจ[tangjai] (v) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide  FR: envisager
วาดภาพ[wātphāp] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage  FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp, v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envisage \En*vis"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p. {Envisaged}
   (?; 48); p. pr. & vb. n. {Envisaging}.] [F. envisager; pref.
   en- (L. in) + visage face, visage. See {Visage}.]
   To look in the face of; to apprehend; to regard. [R.]
   --Keats.
   [1913 Webster]
 
      From the very dawn of existence the infant must
      envisage self, and body acting on self. --McCosh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envisage
   v 1: form a mental image of something that is not present or
      that is not the case; "Can you conceive of him as the
      president?" [syn: {imagine}, {conceive of}, {ideate},
      {envisage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top