ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

code

K OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -code-, *code*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
code(vi) หัวใจหยุดเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary
zip code(n, (amer)) รหัสไปรษณีย์
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, See also: BIC code, Syn. ISO9362

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
code(vt) เข้ารหัส, See also: ใส่รหัส, ป้อนรหัส, Syn. encode, encipher, cypher, encrypt
code(vt) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
code(vt) ถอดรหัสพันธุกรรม
code(n) ประมวลกฎหมาย
code(n) มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
code(n) รหัส, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์, Syn. cipher, cryptogram
codex(n) หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
code(โคด) { coded, coding, codes } n. ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, รหัส, เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส, จัดเป็นรหัส, Syn. rules
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส, คนถอดรหัส, เครื่องเข้ารหัส
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
code(n) ประมวลกฎหมาย, อักษรลับ, สัญญาณลับ, รหัส
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ, เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง ]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
code๑. ประมวล๒. รหัส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
codeรหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
codeรหัส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeประมวลกฎหมาย [ ดู capitulary ความหมายที่ ๑ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง ]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeรหัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
code division multiple access (CDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส (ซีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Code Napoleonประมวลกฎหมายนโปเลียน (ป. แพ่งฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
code of civil procedureประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codeประมวลกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Code division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Code numbersเลขรหัส [TU Subject Heading]
Code swiching (Linguistics)การสลับภาษา (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Code wordsอักษรรหัส [TU Subject Heading]
Codeineโคเดอิน, โคดีอิน, โคดีอีน [การแพทย์]
Codesรหัส [การแพทย์]
Codes, Tripletรหัสตติยะ [การแพทย์]
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
code switching(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Assist on Code 3 Red Alert.ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส 3 แดง Mad Max (1979)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
That Code 3 you ran down a few days ago...รหัสที่ 3 คุณวิ่งลงไปไม่กี่วันที่ ผ่านมา Mad Max (1979)
- Remember that Code 3?โปรดจำไว้ว่ารหัส 3? Mad Max (1979)
Code 7 progress, eight-one.รหัส 7 ขั้นตอน 8-1 Mad Max (1979)
Code 7 progress, eight-three.รหัส 7 ขั้นตอน 8-3 Mad Max (1979)
Code 7, eight-six, eight-one, eight-zero.รหัส 7, 8-6, 8-1, แปดศูนย์ Mad Max (1979)
MFP Code 1.เอมปีเอฟ รหัส 1 Mad Max (1979)
Code 1 progress.รหัส 1 ในความคืบหน้า Mad Max (1979)
Code 333 in progress.รหัส 333 ในความคืบหน้า Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
codeAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
codeA potential third party would not be able to crack the code.
codeCan you tell me what the zip code is for New York?
codeCommercial Code can be called an enterprise method.
codeDo I have to dial the area code, too?
codeFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
codeFrank left a message by means of a secret code.
codeI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
codeIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
codeIs there a dress code?
codeIt is not acceptable to our moral code.
codeMy home phone number is, area code two-oh-one, one-two-three, four-five-six-seven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้ด(n) code, Syn. รหัส, Example: โปรแกรมจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อโค้ดของโปรแกรมนั้นจะถูกนำมาไว้ในหน่วยความจำเสียก่อน, Notes: (อังกฤษ)
มาตรา(n) section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
รหัส(n) code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai Definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระเบียบวินัย(n) discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
วินัยสงฆ์(n) code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai Definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์
ประมวลกฎหมาย(n) code of laws, See also: law code, Example: กรมสรรพากรจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายในลักษณะเดียวกันไว้เป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, Notes: (กฎหมาย)
ประมวลรัษฎากร(n) Revenue Code, See also: Code of Revenue, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
มนุสาร(n) Code of Manu, Syn. มนูสาร, มโนสาร, มนุสาราจารย์, Thai Definition: ผู้แต่งกฎหมายธรรมศาสตร์เป็นคนแรก
มนุสาร(n) Code of law, Syn. มนูสาร, มโนสาร, Thai Definition: ชื่อคัมภีร์กฎหมายมนูธรรมศาสตร์ฉบับย่อ
กฎยุทธวินัย(n) code of military ethics, See also: military regulations, Example: กฎยุทธวินัยของทหารมีความเข้มงวดมาก, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ชื่อย่อของกฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[bākhōt] (n, exp) EN: bar code ; barcode  FR: code à barres [ m ]
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [ m ] ; conventions [ fpl ]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[janyāban wichāchīp] (n, exp) EN: professional code of conduct
การฝ่าฝืนกฎจราจร[kān fāfeūn kot jarājøn] (n, exp) FR: infraction au code de la route [ f ] ; infraction de roulage [ f ] (Belg.)
การถอดรหัสพันธุกรรม[kān thøtrahat phanthukam] (n, exp) FR: décodage du code génétique [ m ]
เข้ารหัส[khao rahat] (v) EN: encode  FR: coder ; encoder
ข้อบัญญัติ[khøbanyat] (n) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation
ข้อควรประพฤติ[khø khūan praphreut] (n, exp) EN: code of practice ; instructions
ข้อพึงปฏิบัติ[khø pheung patibat] (n, exp) EN: code of conduct
โค้ด[khōt] (n) EN: code  FR: code [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CODE K OW1 D
CODES K OW1 D Z
CODER K OW1 D ER0
CODED K OW1 D IH0 D
CODESA K OW0 D EH1 S AH0
CODE'S K OW1 D Z
CODERRE K AH0 D EH1 R
CODELCO K OW0 D EH1 L K OW0
CODEBREAKER K OW1 D B R EY2 K ER0
CODEBREAKERS K OW1 D B R EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
code (v) kˈoud (k ou1 d)
coded (v) kˈoudɪd (k ou1 d i d)
codes (v) kˈoudz (k ou1 d z)
codex (n) kˈoudɛks (k ou1 d e k s)
codeine (n) kˈoudiːn (k ou1 d ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number #4,491 [Add to Longdo]
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus) #6,509 [Add to Longdo]
代号[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] code name #14,226 [Add to Longdo]
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] code word #59,637 [Add to Longdo]
编码字符集[biān mǎ zì fú jí, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, / ] coded character set #320,425 [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page #609,356 [Add to Longdo]
代码段[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] code segment [Add to Longdo]
可待因[kě dài yīn, ㄎㄜˇ ㄉㄞˋ ㄧㄣ, ] codeine [Add to Longdo]
略码[lu:è mǎ, lu:ㄜˋ ㄇㄚˇ, / ] code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsverfassung { f }code of industrial relations [Add to Longdo]
Chiffrierstelle { f }code centre [Add to Longdo]
Code { m }; Kode { m } | Codes { pl }; Kodes { pl } | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Code-Schlüssel { m }code key [Add to Longdo]
Code-Umsetzer { m }code converter [Add to Longdo]
Codeausdruck { m }code value [Add to Longdo]
Codec { m }; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codeliste { f }code set [Add to Longdo]
Codeumsetzer { m }transcoder [Add to Longdo]
Ehrenkodex { m }code of honour [Add to Longdo]
Gesetzbuch { n } | Gesetzbücher { pl }code of law | codes of law [Add to Longdo]
Kennwort { n }code word [Add to Longdo]
Kennziffer { f }code digit; code number [Add to Longdo]
Kodewort { n }; Codewort { n }; Kennwort { n }code word [Add to Longdo]
Lesestift { m }code pen; hand-held scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
コード[ko-do] (n) (1) code; (2) cord; (3) chord; (P) #1,012 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code #1,718 [Add to Longdo]
記号[きごう, kigou] (n, adj-no) symbol; code; sign; notation; (P) #2,950 [Add to Longdo]
[のり, nori] (n) ceremony; celebration; law code #3,466 [Add to Longdo]
符号[ふごう, fugou] (n) sign; mark; symbol; code; (P) #5,784 [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n, adj-no) code; password; cipher; (P) #6,070 [Add to Longdo]
民法[みんぽう, minpou] (n) civil law; civil code; (P) #6,623 [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) { Buddh } vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 律詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二律, 呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 律旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to #6,911 [Add to Longdo]
略号[りゃくごう, ryakugou] (n) code; mark; symbol #6,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Code \Code\ (k[=o]d), n. [F., fr. L. codex, caudex, the stock or
   stem of a tree, a board or tablet of wood smeared over with
   wax, on which the ancients originally wrote; hence, a book, a
   writing.]
   1. A body of law, sanctioned by legislation, in which the
    rules of law to be specifically applied by the courts are
    set forth in systematic form; a compilation of laws by
    public authority; a digest.
    [1913 Webster]
 
   Note: The collection of laws made by the order of Justinian
      is sometimes called, by way of eminence, "The Code" .
      --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   2. Any system of rules or regulations relating to one
    subject; as, the medical code, a system of rules for the
    regulation of the professional conduct of physicians.
    [1913 Webster]
 
   3. Any set of symbols or combinations of symbols used for
    communication in any medium, such as by telegraph or
    semaphore. See {Morse code}, and {error-correcting code}.
    [PJC]
 
   Note: A system of rules for making communications at sea by
      means of signals has been referred to as the
 
   {naval code}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any set of standards established by the governing
    authority of a geopolitical entity restricting the ways
    that certain activities may be performed, especially the
    manner in which buildings or specific systems within
    buildings may be constructed; as, a building code; a
    plumbing code; a health code.
    [PJC]
 
   5. Any system used for secrecy in communication, in which the
    content of a communication is converted, prior to
    transmission, into symbols whose meaning is known only to
    authorized recipients of the message; such codes are used
    to prevent unauthorized persons from learning the content
    of the communication. The process of converting a
    communication into secret symbols by means of a code is
    called {encoding} or {encryption}. However, unauthorized
    persons may learn the code by various means, as in
    {code-breaking}.
    [PJC]
 
   6. An {error-correcting code}. See below.
    [PJC]
 
   7. (Computers) The set of instructions for a computer program
    written by a programmer, usually in a programming language
    such as Fortran, C, Cobol, Java, C++, etc.; also, the
    executable binary {object code}. All such programs except
    for the binary {object code} must be converted by a
    compiler program into {object code}, which is the
    arrangement of data bits which can be directly interpreted
    by a computer.
    [PJC]
 
   {Code civil} or {Code Napoleon}, a code enacted in France in
    1803 and 1804, embodying the law of rights of persons and
    of property generally. --Abbot.
 
   {error-correcting code} (Computers) A set of symbols used to
    represent blocks of binary data, in which the original
    block of data is represented by a larger block of data
    which includes additional bits arranged in such a way that
    the original data may be read even if one or more of the
    bits of the encoded data is changed, as in a noisy
    communicaiton channel. Various codes are available which
    can correct different numbers or patterns of errors in the
    transmitted data. Such codes are used to achieve higher
    accuracy in data transmission, and in data storage devices
    such as disk drives and tape drives.
 
   {object code} (Computers) the arrangement of bits stored in
    computer memory or a data storage device which, when fed
    to the instruction processor of a computer's central
    processing unit, can be interpreted directly as
    instructions for execution.
 
   {genetic code} (Biochemistry, genetics) The set of
    correspondences between sequences of three bases (codons)
    in a RNA chain to the amino acid which those three bases
    represent in the process of protein synthesis. Thus, the
    sequence UUU codes for phenylalanine, and AUG codes for
    methionine. There are twenty-one naturally-occurring amino
    acids, and sixty-four possible arrangements of three bases
    in RNA; thus some of the amino acids are represented by
    more than one codon. Several codons do not represent amino
    acids, but cause termination of the synthesis of a growing
    amnio acid chain.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The genetic code is represented by the following table:
      The Genetic Code
      =====================================================
      UUU Phenylalanine (Phe) AUU Isoleucine (Ile)
      UCU Serine (Ser) ACU Threonine (Thr)
      UAU Tyrosine (Tyr) AAU Asparagine (Asn)
      UGU Cysteine (Cys) AGU Serine (Ser)
      UUC Phe AUC Ile
      UCC Ser ACC Thr
      UAC Tyr AAC Asn
      UGC Cys AGC Ser
      UUA Leucine (Leu) AUA Ile
      UCA Ser ACA Thr
      UAA STOP AAA Lysine (Lys)
      UGA STOP AGA Arginine (Arg)
      UUG Leu AUG Methionine (Met) or START
      UCG Ser ACG Thr
      UAG STOP AAG Lys
      UGG Tryptophan (Trp) AGG Arg
      CUU Leucine (Leu) GUU Valine Val
      CCU Proline (Pro) GCU Alanine (Ala)
      CAU Histidine (His) GAU Aspartic acid (Asp)
      CGU Arginine (Arg) GGU Glycine (Gly)
      CUC Leu GUC (Val)
      CCU Pro GCC Ala
      CAC His GAC Asp
      CGC Arg GGC Gly
      CUA Leu GUA Val
      CCA Pro GCA Ala
      CAA Glutamine (Gln) GAA Glutamic acid (Glu)
      CGA Arg GGA Gly
      CUG Leu GUG Val
      CCG Pro GCG Ala
      CAG Gln GAG Glu
      CGG Arg GGG Gly
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Code \Code\ (k[=o]d), v. t.
   1. To convert (a text or other information) into a encoded
    form by means of a code[5].
    [PJC]
 
   2. To write a computer program in a programming language; as,
    to code a sorting routine.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Code \Code\ (k[=o]d), v. i. (Biochemistry, genetics)
   To serve as the nucleotide sequence directing the synthesis
   of a particular amino acid or sequence of amino acids in
   protein biosynthesis; as, this sequence of nucleotides
   encodes the hemoglobin alpha chain..
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 code
   n 1: a set of rules or principles or laws (especially written
      ones) [syn: {code}, {codification}]
   2: a coding system used for transmitting messages requiring
     brevity or secrecy
   3: (computer science) the symbolic arrangement of data or
     instructions in a computer program or the set of such
     instructions [syn: {code}, {computer code}]
   v 1: attach a code to; "Code the pieces with numbers so that you
      can identify them later"
   2: convert ordinary language into code; "We should encode the
     message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
     {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 code
 
 
   1. n. The stuff that software writers write, either in source form or after
   translation by a compiler or assembler. Often used in opposition to ?data?,
   which is the stuff that code operates on. Among hackers this is a mass
   noun, as in ?How much code does it take to do a {bubble sort}??, or ?The
   code is loaded at the high end of RAM.? Among scientific programmers it is
   sometimes a count noun equilvalent to ?program?; thus they may speak of
   ?codes? in the plural. Anyone referring to software as ?the software codes?
   is probably a {newbie} or a {suit}.
 
   2. v. To write code. In this sense, always refers to source code rather
   than compiled. ?I coded an Emacs clone in two hours!? This verb is a bit of
   a cultural marker associated with the Unix and minicomputer traditions (and
   lately Linux); people within that culture prefer v. ?code? to v. ?program?
   whereas outside it the reverse is normally true.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CODE
     Client/server Open Development Environment (Powersoft)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CODE
     COlor Depth Enhancement (ATI)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 code /koːt/
  code

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Code /koːt/ 
  code

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 code /kodə/
  code

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top