Search result for

(61 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時-, *時*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
価額[じかがく] (n ) Actual Cash Value

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じそく, jisoku] (n) ความเร็วต่อชั่วโมง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じき, jiki] (n vi vt adj ) (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n ) ตาราง ตารางเวลา แผนภูมิ
[とけい, tokei, tokei , tokei] (n ) นาฬิกา
[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv ) บางครั้ง
差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n ) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[時, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急) (specified) time; when ...; during ... [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv,n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-suf) (See 食事) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - [Add to Longdo]
々(P);;どき[ときどき, tokidoki] (adv,n,adj-no) sometimes; at times; (P) [Add to Longdo]
々刻々;刻刻[じじこっこく, jijikokkoku] (adv) hourly; from one minute to the next; from hour to hour; moment by moment; with each passing moment [Add to Longdo]
が解決する[ときがかいけつする, tokigakaiketsusuru] (exp,vs-i) (id) time will cure all; time heals all wounds [Add to Longdo]
たま;[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
つ鳥[ときつどり, tokitsudori] (n) (obsc) (See 鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
として[ときとして, tokitoshite] (adv) in some cases; sometimes; on occasions; (P) [Add to Longdo]
と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
最初読んだ私は君のレポートの間違いを見落としていた。 [M]I overlooked this mistake in your paper the first time I read it.
最低1間前にはカウンターへいらっしゃってください。Please come to the counter at least an hour before your flight.
妻に四六中ぶつぶつ言われるのには憂鬱になってしまう。My wife's constant nagging is getting me down.
採掘が爆発した、中には誰もいなかった。There was no one in the mine when it blew up.
細かいことに気をつける人は、ものを書くにiに点をつけ、tに横棒をつけることを忘れないだろう。He who minds his P's and Q's will not forget to dot the "i's" and cross his "t's", when writing.
裁判は三間続いた。The court session lasted for three hours.
裁判長は、2間の休憩を告げた。The judge called for a recess of two hours.
阪神大震災では地面が長間に渡って揺れた。In the Hanshin earthquake, the ground shook for a long time.
昨日、私は計を調べてもらうためにその店に行った。Yesterday I went to the store to get my watch checked.
昨日、彼女は10間以上寝た。She slept more than ten hours yesterday.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [Add to Longdo]
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] at present; right now [Add to Longdo]
时不再来[shí bù zài lái, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] the time will not come again (谚语 proverb); take the opportunity while you can [Add to Longdo]
时不时[shí bù shí, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] from time to time [Add to Longdo]
时乖命蹇[shí guāi mìng jiǎn, ㄕˊ ㄍㄨㄞ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] bad times, adverse fate (成语 saw) [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going [Add to Longdo]
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period [Add to Longdo]
时代广场[Shí dài Guǎng chǎng, ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Times Square (New York) [Add to Longdo]
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] in season (usually refers to food) [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じ, ji] hour [Add to Longdo]
間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick [Add to Longdo]
間切れ[じかんぎれ, jikangire] time out [Add to Longdo]
間帯[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
[じそう, jisou] tense (gram) [Add to Longdo]
分割[じぶんかつ, jibunkatsu] time sharing [Add to Longdo]
分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]
[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[じこく, jikoku] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
[じこう, jikou] Verjaehrung [Add to Longdo]
[じぎ, jigi] die_rechte_Zeit, die_rechte_Gelegenheit [Add to Longdo]
[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[じさ, jisa] Zeitunterschied [Add to Longdo]
機尚早[じきしょうそう, jikishousou] -zu_frueh [Add to Longdo]
[じせつ, jisetsu] Jahreszeit, Saison, -Zeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top