ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提供

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提供-, *提供*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
提供[tí gōng zhě, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, ] supplier; provider, #24,917 [Add to Longdo]
因特网提供[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
提供[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] provider (company) [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng shāng, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] (Internet) service provider [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng zhě, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, / ] service provider [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] Thai: เสนอ English: offer (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
提供価値[ていきょうかち, teikyoukachi] (n) value provided (by product, service, etc.) [Add to Longdo]
提供[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたトランザクション, teikyoushasekininbunsangata toranzakushon] (n) {comp} provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
提供[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Supply me with this information as soon as possible.この情報をすぐに提供してくれ。
We can offer these new products at 20% below list price.この新製品は価格表から20%引きで提供する用意がございます。
Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.ジャガー夫人はクリントン氏にその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。
The volunteer group provided the villagers with water.そのボランティアグループは村人に水を提供した。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分の血を提供までした。
The principal made a rule for the purpose of giving a good school life to the students.その校長は生徒によい学校生活を提供することを目的として規則を定めた。
Who will provide capital for the venture?その事業に誰が資金を提供するのか。
The town is supplied with water from the river.その町はその川から水を提供している。
And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.それで、過去の知識が、その知識に関するだいたい適切と思われる想定と混ざり合って、五感によって提供される情報を増大させるために利用されるのである。
Team members are provided with equipment and uniforms.チームのメンバーは道具とユニフォームを提供されます。
A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.リーチがエメット理論との関連で提供した提案のほうがより妥当なものである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I make good products available to anyone who wants to buy.[JA] 必要な方に 良い製品を提供します Resident Evil: Vendetta (2017)
Sir Mark, you had the opportunity yesterday of seeing the jacket, produced by Dr. Schrott.[CN] 马克爵士,昨天你有机会 过目了那件 -由施罗特医生提供的夹克 Libel (1959)
Universal Pictures are offering a £1,000 reward for information leading to an arrest.[JA] 報酬1000ポンドで 情報提供を 呼びかけています 〝情報はこちらまで〞 Close Encounters (2017)
That Grimes would offer to sell to Gabriel.[JA] グライムズが提供するだろう ガブリエルに売る 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Give me Information.[CN] 给我提供相关信息 Compulsion (1959)
Carter will deliver the solution.[JA] カーターはソリューションを提供します。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Could you produce any letters written by Sir Mark Loddon which refer to his wound and his loss of memory?[CN] 你能提供马克洛登爵士 所写的任何 提及他的伤势 -以及他失忆之事的信件吗? Libel (1959)
No, I've just given him a couple of ideas.[CN] 不,我只是提供给 他几个想法 Compulsion (1959)
Any resources or men you need, I will provide for you.[JA] 必要な人員や資源も提供する The Queen's Justice (2017)
The fighters are in the air, waiting for the coordinates that you're gonna provide.[JA] 戦闘機は空中にあり, 座標を待っている あなたが提供することになります。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I have to spare that lady who has been so kind as to put me up in her home such sorrow.[CN] 我应当为她分担一些, 她对我很好, 为我提供食宿。 太遗憾了 Nazarin (1959)
This is your regular morning broadcast, courtesy of the Chinese people's volunteer army.[CN] 中国人民志愿军好意提供 Pork Chop Hill (1959)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top