ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提供

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提供-, *提供*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
提供[tí gōng zhě, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, ] supplier; provider, #24,917 [Add to Longdo]
因特网提供[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
提供[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] provider (company) [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng shāng, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] (Internet) service provider [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng zhě, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, / ] service provider [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] TH: เสนอ  EN: offer (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
提供価値[ていきょうかち, teikyoukachi] (n) value provided (by product, service, etc.) [Add to Longdo]
提供[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたトランザクション, teikyoushasekininbunsangata toranzakushon] (n) {comp} provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
提供[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Supply me with this information as soon as possible.この情報をすぐに提供してくれ。
We can offer these new products at 20% below list price.この新製品は価格表から20%引きで提供する用意がございます。
Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.ジャガー夫人はクリントン氏にその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。
The volunteer group provided the villagers with water.そのボランティアグループは村人に水を提供した。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分の血を提供までした。
The principal made a rule for the purpose of giving a good school life to the students.その校長は生徒によい学校生活を提供することを目的として規則を定めた。
Who will provide capital for the venture?その事業に誰が資金を提供するのか。
The town is supplied with water from the river.その町はその川から水を提供している。
And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.それで、過去の知識が、その知識に関するだいたい適切と思われる想定と混ざり合って、五感によって提供される情報を増大させるために利用されるのである。
Team members are provided with equipment and uniforms.チームのメンバーは道具とユニフォームを提供されます。
A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.リーチがエメット理論との関連で提供した提案のほうがより妥当なものである。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Other portions I shall withhold.[JP] それ以外は提供しない Forbidden Planet (1956)
For instance, we'll take mop rags.[CN] 比如, 我們提供拖布. Grand Hotel (1932)
Needless to say, we'll be offering you the special 24% interest rate we reserve for major corporations and a few of our Arab friends.[JP] 言うまでもありませんが、当行は 特別に24%の金利を提供出来ます... ...主要企業と数人の アラブの友人のみですが Brewster's Millions (1985)
Me take a chance on a dumb chorus girl to fill a specialty number?[CN] 讓我將跳招牌舞的機會提供給一個愚蠢的唱詩班女孩? Applause (1929)
And I furnish most of the money.[CN] 而我提供大部分的资金 Bordertown (1935)
Make it a federal crime to kill a government agent or to flee across a state line to avoid arrest or to avoid testifying as a witness.[CN] 让杀害公职人员成为联邦罪责 或者逃窜州界拒捕 或者拒绝作为目击证人提供证据 'G' Men (1935)
It has hot and cold running water all day.[CN] 整天都提供流水, 有熱的, 有冷的. Grand Hotel (1932)
If the court pleases, I call upon Dr Emil Von Hallor, if he'll give us his opinion.[CN] 如果法官大人允许的话 我想传唤霍尔医师出庭 他可以提供我们一些专业意见 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Slightly fragmentary but vital evidence of Leamas provides only the final proof in a long chain of indications reaching back over many years.[JP] リーマスが提供した 断片的 とはいえ重要な証言は 永年続けてきた調査の 最後の環を 形づくるものです The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Sir, if any of my circuits or gears will help... I'll gladly donate them.[JP] 私の部品が役立つなら 喜んで提供いたします Star Wars: A New Hope (1977)
Well, I think he should've found you one.[JP] まぁ、彼もシートを1つ 君に提供すればよかったのにな Grand Prix (1966)
I feed millions of people and tomorrow maybe the whole world.[JP] 私は百万人に料理を提供する 明日は世界中の人にだ The Wing or The Thigh? (1976)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top