ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光-, *光*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうろ] (n ) optical path

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[光, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: Decomposition: 兀 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火,  Rank: 290

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] light; ray; bright; only; merely; to use up, #773 [Add to Longdo]
[yáng guāng, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] sunshine, #1,888 [Add to Longdo]
[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view, #2,696 [Add to Longdo]
[shí guāng, ㄕˊ ㄍㄨㄤ, / ] time; era; period of time, #3,220 [Add to Longdo]
[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
[pù guāng, ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] exposure, #4,429 [Add to Longdo]
[yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] vision, #4,732 [Add to Longdo]
[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory, #5,077 [Add to Longdo]
[dēng guāng, ㄉㄥ ㄍㄨㄤ, / ] (stage) lighting; light, #5,738 [Add to Longdo]
[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, ] bright (future); promising, #5,971 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひかり, hikari] (n) light; (P) [Add to Longdo]
が透るカーテン[ひかりがとおるカーテン, hikarigatooru ka-ten] (exp,n) curtain pervious to light; curtain which passes light [Add to Longdo]
に満ちた空[ひかりにみちたそら, hikarinimichitasora] (n) sky suffused with light [Add to Longdo]
の速さ[ひかりのはやさ, hikarinohayasa] (n) the speed of light [Add to Longdo]
らす[ひからす, hikarasu] (v5s,vt) to make something bright; to shine; to polish [Add to Longdo]
り輝く(P);輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] (v5k,vi) to shine; to glitter; (P) [Add to Longdo]
り物;[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.) [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] (v5r,vi) to shine; to glitter; to be bright; (P) [Add to Longdo]
る棒[ひかるぼう, hikarubou] (n) glowstick; neon light stick [Add to Longdo]
を通す;を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞在した。そしてその期間を観に使った。
It was a great privilege working with you.あなたと仕事ができて栄でした。
It is a privilege to meet you.あなたにお会いできて栄です。
You should see the sight.あなたはその景を見るべきである。
Did you go to Nikko yesterday?あなたは昨日日に行きましたか。
Have you ever been to Nikko?あなたは日へ行ったことがありますか。
The star which shines up there is Jupiter.あの上の方でっている星は木星です。
That blue-white shining star is Sirius.あの青白くっている星がシリウスです。
She shut her eyes because the light was so strong.あまりにが強いので彼女は目をつぶった。
I have never been to Nikko.いままでに日に行ったことがない。
Wow, it's swarming with tourists!うわぁ、観客だらけ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Light.[JA]  Warcraft (2016)
_[CN] 北极 5.025千万 Most Likely to... (2014)
What light?[CN] 什么线? Land of the Dead (2005)
Welcome.[CN] 欢迎 Kids Return (1996)
This is the only place that's opened.[CN] 欢迎 Episode #1.5 (2004)
It shines with a light That's so mellow and bright[JA] It shines with a light That's so mellow and bright (淡く明るいが輝き) Bambi (1942)
Welcome.[CN] 欢迎 Rooftop Prince (2012)
Okay.[CN] 在雨季形成的 Indian Ocean Coastal Waters (2008)
About 26 yo...[CN] 是手头上的存款... 谁啊你的相亲对象 Episode #1.5 (2004)
Run![CN] 我们出 Ghostbusters (2016)
Get an X-ray[CN] - The Cloud-Capped Star (1960)
Tell them to prepare a stomach wash for luminous poisoning.[JA] 胃洗浄して 蛍毒を出すように D.O.A. (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface [Add to Longdo]
チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter [Add to Longdo]
ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable [Add to Longdo]
ファイバ伝送技術[ひかりファイバでんそうぎじゅつ, hikari faiba densougijutsu] fibre optics [Add to Longdo]
ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
メモリ[ひかりメモリ, hikari memori] optical storage [Add to Longdo]
[こうか, kouka] conversion to fiber optics [Add to Longdo]
学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひかる, hikaru] Licht [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] scheinen [Add to Longdo]
り輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] -glaenzen, -leuchten, -strahlen [Add to Longdo]
[こうねん, kounen] Lichtjahr [Add to Longdo]
[こうさい, kousai] Glanz [Add to Longdo]
[こうえい, kouei] Ehre, Ruhm [Add to Longdo]
[こうたく, koutaku] Glanz, Politur [Add to Longdo]
熱費[こうねつひ, kounetsuhi] Kosten_fuer_Licht_und_Heizung [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] Korona [Add to Longdo]
[こうせん, kousen] Lichtstrahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top