ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prospect

P R AA1 S P EH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prospect-, *prospect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prospect(n) ภาพที่มองเห็น, Syn. scene, view
prospect(n) โอกาส, Syn. chance, probability
prospect(n) การคาดการณ์, See also: การคาดหวัง, Syn. anticipation
prospect(vt) ค้นหา, See also: สำรวจ
prospector(n) ผู้สำรวจแร่ธาตุหรือน้ำมัน, Syn. miner
prospectus(n) รายการแสดงความก้าวหน้า, See also: บทสรุปความก้าวหน้า, Syn. outline, scheme
prospective(adj) ที่คาดหวังไว้, See also: ซึ่งหวังไว้, Syn. hoped for, promised, planned
prospect for(phrv) ค้นหา, See also: สำรวจ โดยเฉพาะใต้ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส, ความหวัง, ความหวังข้างหน้า, กาลภายหน้า, ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้, ผู้อาจเป็นผู้สมัคร, ทัศนียภาพ. vt., vi. ค้นหา, สำรวจ, มีอนาคต, มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook, expectation
prospecting(พรัสเพค'ทิง) n. การสำรวจแร่
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต, ซึ่งหวังไว้, ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential, likely
prospectus(พระสเพค'ทัส) n., (pl. -tuses) รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต, หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
prospect(n) ทัศนียภาพ, โอกาส, ช่องทาง, ความหวัง, ภาพภูมิประเทศ
prospect(vt) สำรวจ, หา, ตรวจหา, หวัง, คาดหวัง
prospective(adj) ที่คาดหวัง, ที่หวังไว้, ที่มีอนาคต
prospector(n) ผู้สำรวจ, ผู้คาดหวัง
prospectus(n) ระเบียบการ, หนังสือแสดงโครงการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prospective study; study, cohortการศึกษาตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospectusหนังสือชี้ชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
Prospectusหนังสือชี้ชวน, Example: เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prospectant(adj) พยานแวดล้อม
prospectiveที่มุ่งหวัง
prospectus(n) (ธุรกิจ, การเงิน) หนังสือชี้ชวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Scout around, and any good prospects you find, bring 'em to me. - Yes, Chief.แนวโน้มที่ดีที่คุณพบให้นำพวก เขากับฉัน Pinocchio (1940)
- This was a bargain. I picked it up at the Mount Prospect City Police Auction last spring.ผมได้รับมันที่เมืองเมานทโพรสเพคทจากการประมูลตำรวจฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา The Blues Brothers (1980)
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี The Blues Brothers (1980)
To send him packing on a one-way trip, So his prospects take a terminal dipส่งเขาเดินทางไป เพราะฉะนั้น โอกาสเดียวของเขาที่จะได้สถานีปลายทางอันไกลโพ้น Aladdin (1992)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
- I've got a prospect in Wells Park.มีลูกค้าใหม่ที่เวลส์พาร์ค ไปขายที The Truman Show (1998)
He has neither study nor employment prospect He wants to be a boxerเขาไม่ได้คิดจะเรียนต่อหรือว่าทำงาน เขาอยากจะเป็นนักมวย GTO (1999)
Is the prospect of making love to me so hateful?ทำอย่างกับ ร่วมรักกับฉัน มันน่ารังเกียจมากงั้นแหละ The Dreamers (2003)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
And here we are, the two dopest homeboys in camp... and we ain't got no prospects for our palm pilots.จริงว่ะ เรื่องนี้เป็นความลับของเราสองคน American Pie Presents: Band Camp (2005)
I'm about as excited by the prospect as you are, but something's gotta give.แต่เราต้องทำอะไรซักอย่าง Pilot (2005)
The prospect of death is strong motivation.ความรักตัวกลัวตาย เป็นแรงจูงใจอันดีเยี่ยม The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prospectA good result is in prospect.
prospectFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
prospectHis prospects are not so rosy as you suppose.
prospectHis prospects of success are barred.
prospectI am excited at the prospect of seeing her.
prospectIs there any prospect of his recovering?
prospectOur prospects for victory are excellent at the moment.
prospectPlease hurry and finish the prospectus.
prospectProspect is often better than possession.
prospectProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
prospectShe has a job with good prospects.
prospectThe company invited their prospective customers to the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาคต[anākhot] (n) EN: future ; prospect  FR: futur [ m ]
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [ m ] ; prospectus [ m ]
คาดหวังไว้[khātwang wai] (adj) EN: prospective
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ] ; expectance [ f ]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [ f ] ; attente [ f ] ; espoir [ m ]
หนังสือชี้ชวน[nangseū chī chūan] (n, exp) EN: prospectus  FR: prospectus
แผ่นพับโฆษณา[phaenphap khōtsanā] (n, exp) EN: leaflet  FR: prospectus [ m ]
ผู้สำรวจ[phū samrūat] (n, exp) EN: prospector

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROSPECT P R AA1 S P EH0 K T
PROSPECTS P R AA1 S P EH0 K S
PROSPECTS P R AA1 S P EH0 K T S
PROSPECTUS P R AH0 S P EH1 K T AH0 S
PROSPECTOR P R AO1 S P EH2 K T ER0
PROSPECTORS P R AO1 S P EH2 K T ER0 Z
PROSPECTIVE P R AH0 S P EH1 K T IH0 V
PROSPECTING P R AO2 S P EH1 K T IH0 NG
PROSPECTUSES P R AH0 S P EH1 K T AH0 S IH0 Z
PROSPECTIVELY P R AH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prospect (n) prˈɒspɛkt (p r o1 s p e k t)
prospect (v) prˈəspˈɛkt (p r @1 s p e1 k t)
prospects (n) prˈɒspɛkts (p r o1 s p e k t s)
prospects (v) prˈəspˈɛkts (p r @1 s p e1 k t s)
prospected (v) prˈəspˈɛktɪd (p r @1 s p e1 k t i d)
prospector (n) prˈəspˈɛktər (p r @1 s p e1 k t @ r)
prospectus (n) prˈəspˈɛktəs (p r @1 s p e1 k t @ s)
prospecting (v) prˈəspˈɛktɪŋ (p r @1 s p e1 k t i ng)
prospective (j) prˈəspˈɛktɪv (p r @1 s p e1 k t i v)
prospectors (n) prˈəspˈɛktəz (p r @1 s p e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future #5,724 [Add to Longdo]
远景[yuǎn jǐng, ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] prospect; long-range view #19,393 [Add to Longdo]
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, ] prospective employer; person advertising a job; recruiter #86,756 [Add to Longdo]
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, / ] prospectus (setting out share offer); offering circular [Add to Longdo]
招股说明书[zhāo gǔ shuō míng shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] prospectus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussicht { f }; Chance { f }; Erwartung { f }; Sicht { f }; Perspektive { f } | Aussichten { pl }; Chancen { pl }; Erwartungen { pl }; Sichten { pl }; Perspektiven { pl }prospect | prospects [Add to Longdo]
Erfolgsaussicht { f }; Erfolgschance { f }prospect of success; chance of success [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) #1,199 [Add to Longdo]
将来[しょうらい, shourai] (n-adv, n-t) future (usually near); prospects; (P) #3,108 [Add to Longdo]
展望[てんぼう, tenbou] (n, vs) view; outlook; prospect; (P) #5,923 [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf, n-pref) (5) blow; strike; (P) #6,421 [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) #6,672 [Add to Longdo]
望み[のぞみ, nozomi] (n) (1) wish; desire; hope; (2) prospect; expectation; (one's) hopes; (P) #10,516 [Add to Longdo]
眺め[ながめ, nagame] (n) scene; view; prospect; outlook; (P) #13,650 [Add to Longdo]
プロスペクティブ[purosupekuteibu] (n) prospective [Add to Longdo]
プロスペクト[purosupekuto] (n) prospect [Add to Longdo]
プロスペクト理論[プロスペクトりろん, purosupekuto riron] (n) prospect theory [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top