ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

separation

S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separation-, *separation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separation(n) การแยกออก, See also: การแบ่งแยก, Syn. disconnection, disjoining, detachment
separation(n) การอำลา, See also: การลาจาก, Syn. departure
separation(n) การแยกทางกัน, See also: การหย่าร้าง, Syn. divorce, parting
separationist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก, See also: ผู้แบ่งแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก, การแยก, การแบ่งแยก, สถานที่แบ่งแยก, จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก, ช่องโหว่, ช่อง, รู, โพรง, การแยกกันอยู่, การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection, severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก, ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
separation(n) การแยก, การแบ่งแยก, การจากกัน, ช่องโหว่, โพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation๑. การแยกกันอยู่ (ก. แพ่ง)๒. การแยกออก (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation from the labour forceการออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation layer; abscission layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation of boundary layerการแยกของชั้นขอบเขต [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separationการแยก [TU Subject Heading]
Separationการแยก, Example: การแบ่งกรรมวิธีแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) Ballistic Separation การแยกด้วยแรงเหวี่ยง : การแยกวัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกันออกจากกัน 2) Dry Separation การแยกแห้ง : การแยกวัตถุประเภทโลหะที่มี ความหนาแน่นต่างกัน โดยการเป่าอากาศให้วัตถุยกลอยตัว (Fluidize) 3) Heavy Media separation การแยกด้วยตัวกลาง : เป็นการแยกขยะส่วนที่หนักและเบาในตัวกลางของการไหล ซึ่งมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่างขยะเหล่านั้น 4) Magnetic Separation การแยกด้วยแม่เหล็ก : การแยกขยะส่วนที่มีส่วนประกอบของเหล็กโดยใช้แม่เหล็ก : ดู Magnetic Seprator 5) Source separation การแยกที่แหล่งกำเนิด : การแยกองค์ประกอบขยะจากแหล่งต้นตอ เพื่อช่วยในการนำกลับมาใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ ขวด โลหะ 6) Vibro-Pneumatic Separation การแยกด้วยแรงลมเขย่า : ใช้กับโรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ โดยขยะที่ย่อยแล้วจะถูกป้อนจากแท่นเขย่าเข้าสู่ช่องว่าง ซึ่งมีการเป่าอากาศเพื่อแยกขยะส่วนที่เบากว่าออกจากแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Separation (Law)การแยกกันอยู่ [TU Subject Heading]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [TU Subject Heading]
Separation of powersการแยกใช้อำนาจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Separation in one minute.แยกในหนึ่งนาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Separation in 20 seconds.แยกใน 20 วินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Separation in 10 seconds.แยกใน 10 วินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us.เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่ Anastasia (1997)
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ.. March of the Penguins (2005)
Separation Agencyตัวแทนบอกแยกทาง Sad Movie (2005)
Separation Agency.ตัวแทนบอกแยกทาง Sad Movie (2005)
Separation Agencyตัวแทน การบอกเลิก Sad Movie (2005)
I'm from a separation agency. You know Park Hwi-chan?ผมมาจากตัวแทนบอกแยกทาง คุณรู้จัก ปาคฮีชานมั้ย Sad Movie (2005)
The story of his separation from his family.เรื่องราวตอนแยกห่างจากครอบครัว Like Stars on Earth (2007)
Separation of the plates makes you more vulnerable to knives and gunfire.เพราะแยกแผ่นเกราะ ทำให้ป้องกันมีดกับกระสุนได้น้อยลง The Dark Knight (2008)
What happened to the separation of the classes?การแบ่งคลาสเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separationAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
separationI was looking forward to the day when I could see him after five years' separation.
separationThe father and son met after a long separation.
separationThe separation of gold from sand is problematic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
วิโยค(n) departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การพลัดพราก(n) separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
การจากกัน[kān jāk kan] (n) FR: séparation [ f ] ; divorce [ m ]
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [ f ] ; classement [ m ] ; catégorisation [ f ] ; distribution [ f ] ; séparation [ f ] ; division [ f ]
การแยก[kān yaēk] (n) EN: separation  FR: séparation [ f ]
การแยกออกจากกัน[kān yaēk øk jāk kan] (n, exp) EN: separation
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [ f ] ; désunion [ f ] ; séparation [ f ]
เภท[phēt] (n) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking  FR: division [ f ] ; séparation [ f ]
แสกผม[saēk phom] (n) EN: part  FR: raie [ f ] ; ligne (de séparation des cheveux) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEPARATION S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N
SEPARATIONS S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separation (n) sˌɛpərˈɛɪʃən (s e2 p @ r ei1 sh @ n)
separations (n) sˌɛpərˈɛɪʃənz (s e2 p @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分立[fēn lì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ, ] separations, #29,136 [Add to Longdo]
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] separation of powers, #36,029 [Add to Longdo]
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, / ] separation of powers, #62,768 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltenteilung { f }; Gewaltentrennung { f }separation of powers [Add to Longdo]
Separation { f }separation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
カラーセパレーション[kara-separe-shon] (n) { comp } color separation [Add to Longdo]
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) { Buddh } the pain of separation from loved ones [Add to Longdo]
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise) [Add to Longdo]
縁切り[えんきり, enkiri] (n, vs) separation; divorce; severing of connections [Add to Longdo]
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n, vs) (1) { Buddh } separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) { comp } screen separation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separation \Sep`a*ra"tion\, n. [L. separatio: cf. F.
   s['e]paration.]
   The act of separating, or the state of being separated, or
   separate. Specifically:
   (a) Chemical analysis.
   (b) Divorce.
   (c) (Steam Boilers) The operation of removing water from
     steam.
     [1913 Webster]
 
   {Judicial separation} (Law), a form of divorce; a separation
    of man and wife which has the effect of making each a
    single person for all legal purposes but without ability
    to contract a new marriage. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separation
   n 1: the state of lacking unity [ant: {unification}, {union}]
   2: coming apart [syn: {separation}, {breakup}, {detachment}]
   3: the distance between things; "fragile items require
     separation and cushioning" [syn: {interval}, {separation}]
   4: sorting one thing from others; "the separation of wheat from
     chaff"; "the separation of mail by postal zones"
   5: the social act of separating or parting company; "the
     separation of church and state"
   6: the space where a division or parting occurs; "he hid in the
     separation between walls"
   7: the termination of employment (by resignation or dismissal)
   8: (law) the cessation of cohabitation of man and wife (either
     by mutual agreement or under a court order) [syn: {legal
     separation}, {separation}]
   9: the act of dividing or disconnecting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top