ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิปัสสนา

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิปัสสนา-, *วิปัสสนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิปัสสนา(วิปัดสะนา) น. ความเห็นแจ้ง, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา.
วิปัสสนาธุระน. การเรียนวิปัสสนา, คู่กับ คันถธุระ การเรียนคัมภีร์ปริยัติ.
วิปัสสนายานิกน. ผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน, ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน ๆ โดยมิได้เคยฝึกหัดเจริญสมาธิใด ๆ มาก่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vipasyana (Buddhism)วิปัสสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This class is more about introspection.คลาสนี้มันเกี่ยวกับวิปัสสนามากกว่า Competitive Wine Tasting (2011)
Study to improve yourself!ถ้าเจ้ามีความก้าวหน้าทางวิปัสสนา... The Sorcerer and the White Snake (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision   FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]
วิปัสสนากรรมฐาน[n. exp.] (wipatsanā kammathān) EN: insight meditation   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zen(เซน) n. พุทธศาสนานิกายเซน เน้นการรู้แจ้งโดยวิธีตรงและการนั่งวิปัสสนา., See also: Zenic adj. Zenist n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top