Search result for

แย่งชิง

(47 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แย่งชิง-, *แย่งชิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แย่งชิงก. ยึดถือเอาทรัพย์หรือประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/with many kingdoms /struggling for land and power.แคว้นน้อยใหญ่ต่อสู้แย่งชิงผืนดินและอำนาจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And isn't that why we work so hard now, why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion?นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า ปืนป่ายแย่งชิงกัน มันเป็นแฟชั่นที่มีเกียรตินักรึ? Frost/Nixon (2008)
Don't attack him!เพราะพวกเขาเอาแต่แย่งชิงอำนาจไม่รู้จักหยุดจักหย่อน Goemon (2009)
A great battle took place over possession of the Matrix.อุบัติเป็นมหาสงคราม แย่งชิงขุมพลังแมททริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
First Airline flight 816 was hijacked before landing in Narita Airport.เที่ยวบินสายการบินแรก 816 ถูกแย่งชิงก่อนลงถึงสนามบินนาริตะ Gokusen: The Movie (2009)
Wrestling the shooter's gun from him.เพื่อแย่งชิงปืนจากเขา Dex Takes a Holiday (2009)
There'll be food riots in Ghana and the list goes on.มีการก่อจราจลแย่งชิงอาหาร ในประเทศกาน่า รายงานยังเข้ามาเรื่อยๆ... No More Good Days (2009)
Geyer deserves his punishment, and his victims deserve him getting that punishment, and you can't take that, away from them on a hope.เกเยอร์สมควรได้รับ การถูกลงโทษแล้ว และเหยื่อของเขา ก็มุ่งปรารถนาให้เขา ต้องรับโทษตลอดกาล และคุณไม่สามารถแย่งชิง ความสมหวังของพวกเขา ไปได้หรอก 137 Sekunden (2009)
It is a find that is certainly valuable enough to kill for.การค้นพบในครั้งนี้ทำแน่ใจว่า ร่างนี้มีมูลค่าเพียงพอ ที่จะฆาตกรรมแย่งชิง A Night at the Bones Museum (2009)
My family's getting hurt because of your dick-fueled power struggle, Kel!ครอบครัวของฉันจะถูกทำร้าย เพราะว่าการแย่งชิงอานาจเหี้ยๆของหลวงพ่อ เคล Home (2010)
Our beef with the Mexicans? Put away.การแย่งชิงอำนาจของเรากับพวกเม็กซิกัน ยุติแล้ว The Push (2010)
We have no concept that it was an important event.ตอนนั้น เราไม่รู้เลยว่า.. มันคือสงครามแย่งชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ Guadalcanal/Leckie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
rapacious[ADJ] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน, Syn. predatory, ravening
rape[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, ฉกฉวย, Syn. capture, seize
raven[N] ปล้น, See also: แย่งชิง, ช่วงชิง, Syn. plunder
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
scramble[VI] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
spoil[VT] แย่งชิง, See also: ปล้น, Syn. plunder, steal
usurp[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. seize
wrest[VT] แย่งชิง, See also: ยื้อแย่ง, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย, Syn. wrench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
loot(ลูท) {looted,looting,loots} n. ของที่ปล้นสะดมมา,ของที่แย่งชิงมา,ของขโมย,ของเชลย,ของขวัญ,เงิน,การปล้นสะดม,ของที่แย่งชิงมา. vt.,vi. ปล้นสะดม,แย่งชิง., See also: looter n., Syn. plunder
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
reave(รีฟว) {reaved/reft,reaving,reaves}v. ชิง,แย่งชิง,ช่วงชิง,ปล้น,ฉีก,ทำให้แตก,พราก,แยก,ตัด
rob(รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from,deprive
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
rescue(vt) ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,แย่งชิง
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง
rob(vt) ปล้น,ขโมย,แย่งชิง,ชิงทรัพย์,ลักขโมย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
競う[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top