ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目光

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目光-, *目光*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目光[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view, #2,696 [Add to Longdo]
目光短浅[mù guāng duǎn qiǎn, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧㄢˇ, / ] shortsighted, #53,340 [Add to Longdo]
目光如豆[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, / ] short-sighted; limited vision, #332,782 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not buying any.[CN] 不要给我那种悲天悯人的目光,我不会上当 Strange Cargo (1940)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.[CN] 就连孩子都很激动 小小的目光中充满微笑 The Great Dictator (1940)
Never have I seen so much elite, all with their eyes on me, waiting for me to crack that little gnome on the noggin with a bottle.[CN] 从未看过那么多精英分子 同时将目光集中在我身上 等待我用酒瓶 去敲那小贱人的头 All About Eve (1950)
Incredibly daring, inimitably adventurous... and this man, this man of dynamic energy... is doomed suddenly to darkness and the life of a helpless invalid.[CN] 试问这样杰出的人 有什么理由要自杀 所以我们不得不把目光 The Paradine Case (1947)
-Shortsighted, you know.[CN] -你知道,那是目光短浅的 Night Train to Munich (1940)
There was a time when this business had the eyes of the whole world.[CN] 过去这个事业 曾经吸引了全世界的目光 Sunset Boulevard (1950)
That's very narrow-minded of you.[CN] 你真是目光如豆 Sabrina (1954)
His eyes rested on my niece's bowed profile which was always severe and impassive[CN] 他的目光停留在 我侄女低垂的侧脸上... ...她的表情总是严肃 而冷漠 Le Silence de la Mer (1949)
And they are all coming up to me in droves... amazed by me, questioning me... who I am, where I come from, whether I...[CN] 作为新鲜面孔,吸引了许多目光 很多人向我涌来 惊奇地问我问题 The Punch Bowl (1944)
Because, you know, I can see a great deal farther than you can.[CN] 你应知道我的目光较你远大 Saboteur (1942)
They say he's got his mind set on the governorship.[CN] ―听说他已经把目光放在了州长上 Leave Her to Heaven (1945)
I'll be everywhere, wherever you can look.[CN] 你目光所及都是我 The Grapes of Wrath (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top