Search result for

wasteful

(39 entries)
(0.9707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wasteful-, *wasteful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wasteful[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, improvident, profligate, Ant. economic, frugal, provident
wasteful[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง, See also: ซึ่งก่อให้เกิดความหมดเปลือง, ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
wastefully[ADV] อย่างสิ้นเปลือง, Syn. extravagantly, thriftlessly, lavishly
wastefulness[N] ความสิ้นเปลือง, See also: ความฟุ่มเฟือย, Syn. excess, improvidence, luxury

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate

English-Thai: Nontri Dictionary
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
It's wasteful to talk with you!เป็นเรื่องปล่าวประโยช์ที่ได้คุยกับนาย! Death Note: The Last Name (2006)
Arrogant wasteful prick.เสือผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย Giving Back (2008)
So wasteful.ฟุ่มเฟือยจริงๆ Episode #1.1 (2009)
Oh, so wasteful!โอ้ น่าเสียดายจัง! Hello Ghost (2010)
So wasteful. I only used 300 points and now I have to drop out.ช่างไร้ค่าจริงๆ ฉันไปโพสท์ข้อความ 300 โพสท์เพื่อที่จะได้เป็นสมาชิก VIP My Princess (2011)
It will be wasteful if you do not eat the portion prepared for you.มันจะเสียของถ้าเธอไม่กินในส่วนที่เตรียมไว้ให้เธอ Episode #1.9 (2011)
If we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then... we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it.เราต้องสอนลูกหลานให้อยู่กับโลกนี้ ไม่ใช่ชักจูงไปที่อื่น Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wastefulIt's wasteful to leave the land lying idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ[ADV] wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
สุรุ่ยสุร่าย[ADJ] prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
สูญเปล่า[ADJ] wasteful, See also: extravagant, Syn. เสียเปล่า, Example: เงินที่เอามาช่วยโครงการนี้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าแน่นอน, Thai definition: เปล่าประโยชน์, ใช้ประโยชน์ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
กะโหลกกะลา[adj.] (kalōk kalā) EN: wasteful ; scrap   
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully   
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant

CMU English Pronouncing Dictionary
WASTEFUL    W EY1 S T F AH0 L
WASTEFULNESS    W EY1 S T F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wasteful    (j) (w ei1 s t f @ l)
wastefully    (a) (w ei1 s t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenwasteful | to be wasteful with sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
金遣いの荒い[かねずかいのあらい, kanezukainoarai] (exp) extravagant; wasteful of money [Add to Longdo]
空費[くうひ, kuuhi] (n,vs) wastefulness [Add to Longdo]
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]
費え;弊え;潰え[ついえ, tsuie] (n) wasteful expenses [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不用[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (1) (See 不要) disused; unused; (2) useless; wasteful; of no use [Add to Longdo]
無駄を省く[むだをはぶく, mudawohabuku] (exp,v5k) to exclude wastefulness [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
浪費癖[ろうひへき, rouhiheki] (n) wasteful habits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wasteful \Waste"ful\, a.
   1. Full of waste; destructive to property; ruinous; as,
    wasteful practices or negligence; wasteful expenses.
    [1913 Webster]
 
   2. Expending, or tending to expend, property, or that which
    is valuable, in a needless or useless manner; lavish;
    prodigal; as, a wasteful person; a wasteful disposition.
    [1913 Webster]
 
   3. Waste; desolate; unoccupied; untilled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In wilderness and wasteful desert strayed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lavish; profuse; prodigal; extravagant.
     [1913 Webster] -- {Waste"ful*ly}, adv. --
     {Waste"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wasteful
   adj 1: inefficient in use of time and effort and materials; "a
       clumsy and wasteful process"; "wasteful duplication of
       effort"; "uneconomical ebb and flow of power" [syn:
       {uneconomical}, {wasteful}]
   2: tending to squander and waste [ant: {thrifty}]
   3: laying waste; "when wasteful war shall statues overturn"-
     Shakespeare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top