Search result for

advisor

(54 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advisor-, *advisor*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisory    [ADJ] ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, Syn. consulting, consultative, giving advice

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advisory ballotการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory commissionคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory opinionการให้คำปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory opinionการให้คำปรึกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)

English-Thai: Nontri Dictionary
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advisorThe company engaged him as an advisor.
advisorCould you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
-That's a, like a counselor, an advisor.- นั่นคือ, The Godfather (1972)
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน' Night of the Living Dead (1990)
Ah, Jafar--my most trusted advisor.อา จาฟาร์ ที่ปรึกษาของข้าที่ข้าไว้ใจ Aladdin (1992)
He snuck out to meet with his advisors. They refused to come here.เขาแอบออกไปพบกับที่ปรึกษาของเขา พวกเขาปฏิเสธที่จะมาที่นี่ The Birdcage (1996)
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ Contact (1997)
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ Contact (1997)
As his advisors have not permitted a private audience with you...ที่ปรึกษาไม่อนุญาตให้พบ เป็นการส่วนพระองค์ Seven Years in Tibet (1997)
My advisors cannot disapprove, and you will be well paid.ที่ปรึกษาของเราไม่มีทางห้ามได้ และเราจะจ้างคุณอย่างดีด้วย Seven Years in Tibet (1997)
As your advisors, we feel it is our--ในฐานะที่ปรึกษาเรามี... - หน้าที่ The Man in the Iron Mask (1998)
You're the new chief advisor. Execute him for distributing rotten food.สั่งประหารเขาฐานแจกอาหารเน่า The Man in the Iron Mask (1998)
In the morning, order that Athos, Porthos and Aramis... be brought to the palace as your advisors.แล้วรุ่งเช้าสั่งตามอาโธส ปอร์โธส อะรามิส มาตั้งเป็นที่ปรึกษา The Man in the Iron Mask (1998)
This is my student advisor.อาจารย์ที่ปรึกษาของผมหน่ะ The Girl Next Door (2004)
What... What teacher? Your student advisor.ครูที่ปรึกษาไง Mr. Salinger ที่มากันวันนั้นไง The Girl Next Door (2004)
- You said he was your student advisor.-ก็เธอเคยบอกว่าเป็นที่ปรึกษาไง -โอย ตายห่า The Girl Next Door (2004)
Look that guy wasn't my student advisor.ฟังให้ดีนะ... . ..... The Girl Next Door (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะที่ปรึกษา    [N] board of consultant, See also: advisory group, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่, Count unit: คณะ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ
กุนซือ    [N] consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมการที่ปรึกษา[n. exp.] (khanakammakān thīpreuksā) EN: advisory committee   
คณะที่ปรึกษา[n. exp.] (khana thīpreuksā) EN: advisory body ; advisory board   
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาอาวุโส[n. exp.] (thīpreuksā āwusō) EN: senior advisor   
ที่ปรึกษาพิเศษ[n. exp.] (thīpreuksā phisēt) EN: special advisor   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISOR    AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISOR    AH0 D V AY1 Z ER0
ADVISORS    AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISORS    AH0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISORY    AE0 D V AY1 Z ER0 IY0
ADVISORY    AH0 D V AY1 Z ER0 IY0
ADVISORIES    AH0 D V AY1 Z ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advisory    (j) (@1 d v ai1 z @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[, adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[, adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
コンテンツアドバイザ[, kontentsuadobaiza] (n) {comp} content advisor [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谘询员[zī xún yuán, ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] advisor; consultant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisor
   n 1: an expert who gives advice; "an adviser helped students
      select their courses"; "the United States sent military
      advisors to Guatemala" [syn: {adviser}, {advisor},
      {consultant}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top