ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advisor

AE0 D V AY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advisor-, *advisor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisory(adj) ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, Syn. consulting, consultative, giving advice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisory(แอดไว' ซะรี) adj., n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving

English-Thai: Nontri Dictionary
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา, ซึ่งแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advisory ballotการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory commissionคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory opinionการให้คำปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory opinionการให้คำปรึกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advisory boardsคณะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Science Advisor to the President.เดวิด ดรัมลิน พิเศษ ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไปยังประธาน Contact (1997)
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ Contact (1997)
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ Contact (1997)
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล Contact (1997)
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ Contact (1997)
As his advisors have not permitted a private audience with you...ที่ปรึกษาไม่อนุญาตให้พบ เป็นการส่วนพระองค์ Seven Years in Tibet (1997)
My advisors cannot disapprove, and you will be well paid.ที่ปรึกษาของเราไม่มีทางห้ามได้ และเราจะจ้างคุณอย่างดีด้วย Seven Years in Tibet (1997)
My advisors tell me the charts are clear.ที่ปรึกษาบอกข้าว่า เส้นทางนั้นปลอดโปร่ง Mulan 2: The Final War (2004)
The teacher went on to become science advisor in the current administration.ครูคนนั้นต่อมากลายเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน An Inconvenient Truth (2006)
Tony blair's scientific advisor has said that because of what's happening in greenland right now, the maps of the world will have to be redrawn.ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ โทนี แบลร์ ได้พูดไว้ว่า เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกรีนแลนด์ขณะนี้ แผนที่โลกจะต้องถูกวาดขึ้นใหม่ An Inconvenient Truth (2006)
Senator Davis, you serve as a special advisor for WilPharma Corporation.ท่านส.ว.คะ ท่านดำรงตำแหน่ง\ ที่ปรึกษาของวิลฟาร์มา Resident Evil: Degeneration (2008)
When you got kicked out of school, my FULCRUM advisor said that I had to let you go.ตอนที่คุณโดนไล่ออก ที่ปรึกษาของฟัลครัมบอกว่าให้ปล่อยคุณไป Chuck Versus the Gravitron (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advisorCould you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
advisorThe company engaged him as an advisor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะที่ปรึกษา(n) board of consultant, See also: advisory group, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่, Count Unit: คณะ, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ
กุนซือ(n) consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมการที่ปรึกษา[khanakammakān thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory committee
คณะที่ปรึกษา[khana thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory body ; advisory board
กุนซือ[kunseū] (n) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach  FR: conseiller [ m ] ; manageur = manager [ m ] ; coach [ m ] (anglic.) ; mentor [ m ]
ที่ปรึกษา[thīpreuksā] (n) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor  FR: conseiller [ m ] ; consultant [ m ] ; conseil [ m ]
ที่ปรึกษาอาวุโส[thīpreuksā āwusō] (n, exp) EN: senior advisor
ที่ปรึกษาพิเศษ[thīpreuksā phisēt] (n, exp) EN: special advisor

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVISOR AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISORS AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISORY AE0 D V AY1 Z ER0 IY0
ADVISORIES AH0 D V AY1 Z ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advisory (j) ˈədvˈaɪzəriː (@1 d v ai1 z @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谘询员[zī xún yuán, ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] advisor; consultant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顧問[こもん, komon] (n, adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) #3,673 [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) #11,906 [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #14,590 [Add to Longdo]
太閤[たいこう, taikou] (n) Toyotomi Hideyoshi; father of the Imperial adviser (advisor) #16,719 [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) #16,971 [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[adobaizari-; adobaizari] (n, adj-no) advisory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisor
   n 1: an expert who gives advice; "an adviser helped students
      select their courses"; "the United States sent military
      advisors to Guatemala" [syn: {adviser}, {advisor},
      {consultant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top