Search result for

sketch

(89 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketch-, *sketch*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sketch    [N] ภาพร่าง
sketch    [N] การอธิบายอย่างคร่าวๆ, See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ, Syn. outline
sketch    [VI] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketch    [VT] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketchy    [ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
sketch in    [PHRV] วาด, See also: ร่างภาพ, Syn. etch in
sketchpad    [N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchbook
sketch out    [PHRV] วาดร่าง, See also: ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
sketchbook    [N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchpad

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sketchเรื่องย่อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sketchแบบร่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SketchUp (Computer files)สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sketchThis project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.
sketchThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
sketchMake a sketch of your house.
sketchThe police asked the girl to make a rough sketch of her lost dog.
sketchI like to take my pad and pencil and drive to the seashore to sketch.
sketchJiro made a sketch of Mt. Fuji.
sketchAsk him to sketch out his plan.
sketchHis explanation was too sketchy. I didn't understand it.
sketchHe sketches the outline of the machine.
sketchHe begins to sketch any where.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเก๊ตช์    [V] sketch, Syn. ร่าง, Example: ถ้าไม่อยากคิดให้ยาก คุณก็เขียนตามที่เขาสเก๊ตซ์มา, Thai definition: เขียนหรือวาดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นเป็นโครงร่าง, Notes: (อังกฤษ)
สเก๊ตช์    [N] sketch, Syn. ภาพร่าง, Thai definition: ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีรายละเอียดมาก, Notes: (อังกฤษ)
วาด    [V] draw, See also: sketch, make a drawing, paint, Example: ในยุคต่อมา ภาพที่เขาวาดแล้วทิ้งลงไปในคลองก็ยังมีคนนำมาขัดล้างแล้วขาย, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปร่างลวดลาย, เขียนเป็นลายเส้น
วาดรูป    [V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
วาดภาพ    [V] draw, See also: sketch, paint, Syn. เขียนภาพ, Example: พอมีเวลาว่าง เขาจะเข้าไปนั่งวาดภาพในสวนทุกครั้ง, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปหรือลาดลายต่างๆ
เขียนแบบ    [V] draw, See also: sketch, Syn. วาดแบบ, Example: สถาปนิกเขียนแบบโครงสร้างของตึกได้ชัดเจนดีมาก, Thai definition: วาดแบบให้เป็นรูปเป็นร่างตามที่กำหนดไว้
ภาพร่าง    [N] sketch, Example: แม้จะเป็นเพียงภาพร่าง แต่ก็พอจะรู้ได้ว่าคนในภาพเป็นใคร, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่วาดเพียงเค้าโครงขึ้นเพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ร่าง    [V] draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
รูปวาด    [N] drawing, See also: sketch, Example: รูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีราคาแพงทั้งนั้น, Count unit: รูป, ใบ, แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch   FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
ภาพร่าง[n.] (phāprang) EN: sketch   FR: croquis [m] ; esquisse [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
รูปวาด[n.] (rūpwāt) EN: drawing ; sketch   FR: dessin [m]
สเกตซ์[b] (sakēt) EN: sketch   
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate   FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser

CMU English Pronouncing Dictionary
SKETCH    S K EH1 CH
SKETCHY    S K EH1 CH IY0
SKETCHED    S K EH1 CH T
SKETCHES    S K EH1 CH AH0 Z
SKETCHING    S K EH1 CH IH0 NG
SKETCHBOOK    S K EH1 CH B UH2 K
SKETCHBOOKS    S K EH1 CH B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketch    (v) (s k e1 ch)
sketchy    (j) (s k e1 ch ii)
sketched    (v) (s k e1 ch t)
sketcher    (n) (s k e1 ch @ r)
sketches    (v) (s k e1 ch i z)
sketchers    (n) (s k e1 ch @ z)
sketchier    (j) (s k e1 ch i@ r)
sketchily    (a) (s k e1 ch i l ii)
sketching    (v) (s k e1 ch i ng)
sketch-map    (n) - (s k e1 ch - m a p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sketch {m}sketch [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f} | Umrisszeichnungen {pl}sketch | sketches [Add to Longdo]
Zeichenblock {m} | Zeichenblöcke {pl}; Zeichenblocks {pl}sketch block | sketch blocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]
スケッチ[, sukecchi] (n,vs,adj-no) sketch; (P) [Add to Longdo]
スケッチブック[, sukecchibukku] (n) sketchbook; (P) [Add to Longdo]
スケッチホン[, sukecchihon] (n) sketch phone [Add to Longdo]
スケブ[, sukebu] (n) (abbr) (See スケッチブック) sketchbook [Add to Longdo]
デッサン[, dessan] (n,vs) rough sketch (fre [Add to Longdo]
ラフスケッチ[, rafusukecchi] (n) rough sketch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小传[xiǎo zhuàn, / ] sketch biography; profile [Add to Longdo]
略图[lu:è tú, / ] sketch; sketch map; thumbnail picture [Add to Longdo]
简约[jiǎn yuē, / ] sketchy; concise; abbreviated [Add to Longdo]
素描[sù miáo, ] sketch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, v. t. [imp. & p. p. {Sketched}; p. pr. & vb. n.
   {Sketching}.] [Cf D. schetsen, It. schizzare. See {Sketch},
   n.]
   1. To draw the outline or chief features of; to make a rought
    of.
    [1913 Webster]
 
   2. To plan or describe by giving the principal points or
    ideas of.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To delineate; design; draught; depict.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, n. [D. schets, fr. It. schizzo a sketch, a
   splash (whence also F. esquisse; cf. {Esquisse}.); cf. It.
   schizzare to splash, to sketch.]
   An outline or general delineation of anything; a first rough
   or incomplete draught or plan of any design; especially, in
   the fine arts, such a representation of an object or scene as
   serves the artist's purpose by recording its chief features;
   also, a preliminary study for an original work.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Outline; delineation; draught; plan; design.
 
   Usage: {Sketch}, {Outline}, {Delineation}. An outline gives
      only the bounding lines of some scene or picture. A
      sketch fills up the outline in part, giving broad
      touches, by which an imperfect idea may be conveyed. A
      delineation goes further, carrying out the more
      striking features of the picture, and going so much
      into detail as to furnish a clear conception of the
      whole. Figuratively, we may speak of the outlines of a
      plan, of a work, of a project, etc., which serve as a
      basis on which the subordinate parts are formed, or of
      sketches of countries, characters, manners, etc.,
      which give us a general idea of the things described.
      --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketch \Sketch\, v. i.
   To make sketches, as of landscapes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sketch
   n 1: preliminary drawing for later elaboration; "he made several
      studies before starting to paint" [syn: {sketch}, {study}]
   2: a brief literary description [syn: {sketch}, {vignette}]
   3: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
     {survey}, {resume}]
   4: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or
     magazine [syn: {cartoon}, {sketch}]
   v 1: make a sketch of; "sketch the building" [syn: {sketch},
      {chalk out}]
   2: describe roughly or briefly or give the main points or
     summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
     ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sketch [skɛtʃ] (n) , s.(m )
   sketch
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top