ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -度-, *度*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[度, dù, ㄉㄨˋ] degree, system; manner; to consider
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 people 又 meeting inside a building 广 to deliberate,  Rank: 184

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] capacity; degree; degrees (of temperature); standard, #461 [Add to Longdo]
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate, #461 [Add to Longdo]
[zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] (political or administrative) system or institution, #491 [Add to Longdo]
[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level, #759 [Add to Longdo]
[sù dù, ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] speed; rate; velocity, #851 [Add to Longdo]
[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
[gāo dù, ㄍㄠ ㄉㄨˋ, ] height; very; high degree; highly; height; highness, #1,342 [Add to Longdo]
[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, ] angle; point of view, #1,780 [Add to Longdo]
[Yìn dù, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] India, #1,903 [Add to Longdo]
[lì dù, ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] dynamism; vigor, #1,932 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[どすう, dosuu] ความถี่(ครั้ง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ど, do] (n,n-suf,ctr) time (three times, each time, etc.); times; (P) [Add to Longdo]
[ど, do] (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) [Add to Longdo]
々(P);[たびたび, tabitabi] (adv) (uk) often; repeatedly; frequently; (P) [Add to Longdo]
が過ぎる[どがすぎる, dogasugiru] (exp,v1) to go too far; to go to excess; to carry too far [Add to Longdo]
し難い[どしがたい, doshigatai] (adj-i) beyond help; incorrigible [Add to Longdo]
[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P) [Add to Longdo]
の強い眼鏡[どのつよいめがね, donotsuyoimegane] (n) powerful spectacles [Add to Longdo]
を越した;を超した[どをこした, dowokoshita] (exp) extravagant; extreme; hyper [Add to Longdo]
を越す[どをこす, dowokosu] (exp,v5s) (See を過ごす) to go too far [Add to Longdo]
を過ごす[どをすごす, dowosugosu] (exp,v5s) to go too far; to go to excess [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"No," he said in a determined manner.「いやだ」ときっぱりした態でこたえた。
"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."「ニューヨークへ行ったことがありますか」「ええ2、3行ったことがあります」
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一診てもらった方がいいよ」
In 1900 he left England, and he never returned.1900年に彼はイギリスを去り、そのまま二と戻らなかった。
Let's get together here once a week.1週間に一ここで集まりましょう。
There is but one chance left.だけチャンスが残っている。
Don't try to do two things at a time.に2つの事をしようと思うな。
Everybody fails once or twice.や2の失敗はだれにでもある。
Please be sure to take one dose three times a day.1日に31錠ずつ服用してください。
I've been there a couple of times.2、3行ったことがある。
We read the meter once every two months.2ヶ月に1メーターを検査します。
Don't try to do two things at a time.2つのことを一にしようとしてはいけません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's way too nervous for a little press conference like this.[JA] (美波) この程の会見で 緊張し過ぎなのよ Appeal (2017)
You know, I've only lived since last night... but that little while seems longer than all the time that's gone before.[CN] 嘿, 我是昨晚才住在這兒的... 雖然短暫, 但我感覺已經 比我以前過的時光還要長久. Grand Hotel (1932)
Preysing, I hope you pull through.[CN] 普萊辛格, 希望你能過難關. Grand Hotel (1932)
Now, I'm inviting you to come to me.[JA] 今は僕が君のことを招待するよ Disbanded (2017)
I would not like to be in her shoes.[CN] 我不想站在她的角来考虑事情 Seduction (1929)
Mr. Michima, let me offer my congratulations.[JA] (記者)道間さん このは おめでとうございます Appeal (2017)
He said he ain't gonna give me a contract for the new stock season... till I've been in the show for two weeks and he can see how I get by.[CN] 他說在新的季裡他不想跟我合作了 除非我在這兩周的表演裡通過考驗 Applause (1929)
Guido.[CN] 贵. 8½ (1963)
I hope this one sells.[JA] 今は売れてくれると いいんですけどね Emotions (2017)
Damn.[CN] 挺速 Ghost Rider: The Ghost (2016)
Yes.[CN] 她在蜜月呢 Cruising with Marie (1999)
"for the Cotton Company...[CN] "的可能性在很大程上... Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数分布図[どすうぶんぷず, dosuubunpuzu] histogram [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ど, do] -Mal [Add to Longdo]
[ど, do] Grad, Mass, Grenze, -Mal [Add to Longdo]
忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
[どきょう, dokyou] -mutig, -kuehn, entschlossen [Add to Longdo]
量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top