Search result for

department

(114 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -department-, *department*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation (n name org ) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
department    [N] แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
departmental    [ADJ] เกี่ยวกับแผนก, See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize    [VT] ทำให้เป็นแผนก, See also: แบ่งเป็นแผนก
department store    [N] ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Department, Stateกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departmentWhere is the XXX department?
departmentMen's suits are on sale this week at that department store.
departmentA sale of quality-brand goods is being held at that department.
departmentA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
departmentThe toy department is on the fifth floor.
departmentKelly carries the news department.
departmentThis department store is closed at seven.
departmentThis department store is closed at seven.
departmentThis department store is closed today.
departmentFor the time being, she is clerking in a department store.
departmentExcuse me, but where is the men's shoes department?
departmentThere is a bookstore in front of the department store.
departmentThe department store is always packed with customers.
departmentHe insisted on going to the department store with his mother.
departmentOur department doesn't have that information.
departmentThe young man manages a big department store.
departmentThe document was distributed to all department heads.
departmentA very pleasant young woman waited on me in the department store.
departmentYou can see the large exhibition at the department store anytime.
departmentI got a new hat at the department store.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง The Great Dictator (1940)
You know, we're just a small hick town Sheriff's department,คุณจะรู้ว่าเราเป็นแค่แผนกบ้านนอกเมืองเล็กๆ First Blood (1982)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
They got the defense department budget down here.มีงบประมาณของกองทัพอยู่ที่นี่ด้วย Day of the Dead (1985)
you just watch your mouth, mister. this department's laying off civilians left and right.ระวังปากหน่อย นายเป็นลูกน้องฉันนะ Spies Like Us (1985)
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน? Spies Like Us (1985)
if we give ourselves up, the state department will get us home.ผมยอมแล้ว กล้องอยู่ไหนเนี่ย Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ Spies Like Us (1985)
Heart attack, walking through the women's department.อะไรนะครับ? หัวใจวาย, ขณะที่เดินผ่านแผนกสตรี. Mannequin (1987)
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ? Mannequin (1987)
I don't know about you, but I've always wanted to make love in the ladies' shoe department.ผมยังไม่ค่อยรู้จักคุณนัก แต่ผมก็อยากจะเมคเลิฟกับคุณ... ...ท่ามกลางแผนกรองเท้าสตรี Mannequin (1987)
- What department are you in?ดีมาก จอช เยี่ยมเลย Big (1988)
Get the art department on the phone.จอช -จะไปไหน Big (1988)
That's all it is. They're like the police department for wiseguys.ทั้งหมดก็แค่นี้ พวกเขาเปรียบเหมือน กรมตำรวจของมาเฟีย Goodfellas (1990)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์    [N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
กกจ.    [N] Department of Employment, Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ.    [N] Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน.    [N] Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กพร.    [N] Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการค้าต่างประเทศ    [N] Department of Foreign Trade
กรมการผังเมือง    [N] Department of Town and Country Planning
กรมคุมประพฤติ    [N] Department of Probation
กรมวิชาการเกษตร    [N] Department of Agriculture
กรมอาชีวศึกษา    [N] Department of Vocational Education

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-satō) EN: department store   
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoen) EN: finance department   
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department   
การแบ่งแผนก[n. exp.] (kān baeng phanaēk) EN: departmentalization   
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department   FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTMENT    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T
DEPARTMENTS    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENT'S    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTAL    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L
DEPARTMENTAL    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
DEPARTMENTALIZE    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZE    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZED    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZED    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
department    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t)
departments    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t s)
departmental    (j) (d ii2 p aa t m e1 n t l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: แผนก English: department

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.] [Add to Longdo]
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences [Add to Longdo]
Warenhaus {n} | Warenhäuser {pl}department store | department stores [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメント[, depa-tomento] (n) department [Add to Longdo]
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, ] department of transport [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce [Add to Longdo]
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, / ] department of foreign languages; modern languages (college department) [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic [Add to Longdo]
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong) [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store [Add to Longdo]
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, ] department [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture [Add to Longdo]
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Department \De*part"ment\, n. [F. d['e]partement, fr.
   d['e]partir. See {Depart}, v. i.]
   1. Act of departing; departure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sudden departments from one extreme to another.
                          --Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. A part, portion, or subdivision.
    [1913 Webster]
 
   3. A distinct course of life, action, study, or the like;
    appointed sphere or walk; province.
    [1913 Webster]
 
       Superior to Pope in Pope's own peculiar department
       of literature.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Subdivision of business or official duty; especially, one
    of the principal divisions of executive government; as,
    the treasury department; the war department; also, in a
    university, one of the divisions of instruction; as, the
    medical department; the department of physics.
    [1913 Webster]
 
   5. A territorial division; a district; esp., in France, one
    of the districts composed of several arrondissements into
    which the country is divided for governmental purposes;
    as, the Department of the Loire.
    [1913 Webster]
 
   6. A military subdivision of a country; as, the Department of
    the Potomac.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 department
   n 1: a specialized division of a large organization; "you'll
      find it in the hardware department"; "she got a job in the
      historical section of the Treasury" [syn: {department},
      {section}]
   2: the territorial and administrative division of some countries
     (such as France)
   3: a specialized sphere of knowledge; "baking is not my
     department"; "his work established a new department of
     literature"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 d
 
 1. (kıs.) December, Department, Deus Doctor, Dutch.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top