ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look up-, *look up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look up(phrv) มองขึ้น, See also: เงยขึ้น
look up(phrv) ปรับปรุงขึ้น, See also: แก้ไขให้ดีขึ้น, ดีขึ้น
look up(phrv) ค้นหา (คำศัพท์หรือข้อมูล)
look up(phrv) ค้นหาและแวะเยี่ยม (คน)
look up(phrv) ค้นหา, See also: หา, ค้นดู, Syn. find, search for
look up(phrv) ปรับปรุง, See also: ้ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
look up(phrv) เยี่ยม, See also: แวะเยี่ยม, แวะหา, Syn. visit, call on
look upon(phrv) ตระหนัก, See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look upon(phrv) เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
look upon(phrv) ตระหนักดีว่าเป็น, See also: คิดว่าเป็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if you will look up here... Yes, towards the north.คุณดูเเผนที่นี่ ให้มุ่งขึ้นเหนึอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The kind of person people look up to.เป็นคนที่มีผู้ยกย่อง Dirty Dancing (1987)
Wherever you may be in the dusk of evening, you look up at the Dog Star.ไม่ว่าหลานจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ ลองมองไปที่ดาวสุนัข The Education of Little Tree (1997)
All we could do was look up at them.ทั้งหมดที่เราทำได้คือมองขึ้นไปที่พวกเขา Princess Mononoke (1997)
Someone would look up and see herบางคนจะเงยหน้า แล้วเห็นเธอ The Legend of 1900 (1998)
He'd look up for a second. A quick glance out to sea and he'd see herมองออกไปในทะเล แล้วก็เห็นเธอ The Legend of 1900 (1998)
He's going to the library to look up Nicholas Flamel.เขากำลังจะไปห้องสมุด ดูข้อมูลนิโคลัส แฟลมเมล Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Everytime we fall down to the ground, we look up to the blue sky aboveทุกครั้งที่เราล้ม เราจะมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบน Spirited Away (2001)
Look up Hasson versus Conrad.ดูคดีแฮสสันกับคอนราด Bringing Down the House (2003)
When the ancestors look up the career ladder, all they're gonna see is my behind.เมื่อเหล่าบรรพชนมองเห็นสิ่งที่ข้าทำ พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ถึงเบื้องหลัง Mulan 2: The Final War (2004)
- Look up there!ดูนั่นสิ Around the World in 80 Days (2004)
- Look up there, Sophie, it's the enemy's airship.-ดูสิโซฟี เครื่องบินศัตรูล่ะ Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look upA boy needs a father he can look up to.
look upAll the students look up to him.
look upAll the students look up to their homeroom teacher.
look upA lot of people look up to you. Don't let them down.
look upA lot of students look up to Mr Brown.
look upA small boy needs some person he can look up to.
look upChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.
look upDictionaries are used to look up the words you don't know.
look upDo not look upon the vessel but upon that which it contains.
look upDo you have anyone to look up to?
look upDo you look up to your parents?
look upEvery child needs someone to look up to and copy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เเหงนมอง(v) look up at, Syn. แหงนหน้ามอง, Ant. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา, Example: เด็กผู้หญิงตัวเล็กแหงนมองมาที่เขาอย่างแปลกใจ, Thai Definition: เงยหน้าขึ้นมอง
แหงน(v) turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม
แหงนมอง(v) look up, Syn. เงย, Ant. ก้มมอง
เงย(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. แหงน, เงยหน้า, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: ผู้ทำงานเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลจะต้องก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดทำให้มีอาการปวดเมื่อยคอ หลังและแขนได้, Thai Definition: ยกหน้าขึ้น
เงยหน้า(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. เงย, แหงน, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: พอได้ยินเสียงทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมามองทันทีมองทันที
เงยหน้าอ้าปาก(v) look up, See also: improve, be better, Syn. ลืมตาอ้าปาก, Ant. จนลง, แย่ลง, Example: นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของเราเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้, Thai Definition: มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
สอบค้น(v) check, See also: look up, find out, ascertain, Syn. ตรวจค้น, ค้น, Example: คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
ชะแง้(v) crane (one's head), See also: look up, raise up (one's head), Syn. ชะเง้อ, ชะเง้อชะแง้, Example: นักดาราศาสตร์ชะแง้ดูดวงดาวทุกค่ำคืน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น, Thai Definition: เฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อ
เชิดหน้า(v) turn the face upwards, See also: look up, turn up, Syn. แหงนหน้า, เงยหน้า, Ant. ก้มหน้า, Example: หล่อนเชิดหน้าขึ้นเผชิญสายตาของเขา
แหงนหน้า(v) turn the face upwards, See also: look up, turn up, face upward, Syn. แหงน, Ant. ก้มหน้า, Example: ผมแหงนมองดูนาฬิกาอีกทีก็ถึงเวลานัดหมายแล้ว, Thai Definition: หน้าเปลี่ยนจากลักษณะตั้งตรงเป็นหงายขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แหงน[ngaēn] (v) EN: turn up ; look up  FR: lever la tête ; regarder en l'air
แหงนมอง[ngaēn møng] (v, exp) EN: look up
แหงนหน้า[ngaēn nā] (v, exp) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, ] look upon; regard, #5,775 [Add to Longdo]
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] look upon as; regard as, #7,791 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp, v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
ルックアップ[rukkuappu] (n, vs) { comp } look up [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
仰ぎ見る;仰見る;あおぎ見る[あおぎみる, aogimiru] (v1, vt) to look upwards; to look up [Add to Longdo]
仰ぎ奉る;仰奉る[あおぎたてまつる, aogitatematsuru] (v5r) (pol) to look up [Add to Longdo]
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n, vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g, vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P) [Add to Longdo]
仰のく[あおのく, aonoku] (v5k) to look up [Add to Longdo]
仰向く;仰むく[あおむく, aomuku] (v5k) to look upward [Add to Longdo]
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n, vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs) [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  look up
      v 1: seek information from; "You should consult the dictionary";
           "refer to your notes" [syn: {consult}, {refer}, {look up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top