ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรับปรุง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับปรุง-, *ปรับปรุง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับปรุง(v) adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai Definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ปรับปรุงแก้ไข(v) rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai Definition: ทำให้ดีกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรับปรุงก. แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improveปรับปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modifyปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
Over the years, I came to know many grownups, and my opinion of them never improved.ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายคน ความเห็นของผม คือพวกเขาไม่ปรับปรุงขึ้นเลย The Little Prince (1974)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _ อ้างอิงชื่อตัวละครจากหนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุด Return of the Condor Heroes (1983)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I thought things were improving.ฉันคิดว่าสิ่งที่ได้รับการปรับปรุง The Russia House (1990)
What else? Rachel.ปรับปรุง รปภ.ประตูใหญ่ แล้วอะไรอีก The Bodyguard (1992)
I bet I could improve it too And that's exactly what I'll doฉันขอแค่ให้ฉันได้ปรับปรุงมันด้วย / และนั่นแหละสิ่งที่ฉันจะทำ The Nightmare Before Christmas (1993)
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น The Nightmare Before Christmas (1993)
Mr. Davies both your sense of community and your vocabulary leave much to be desired.คุณเดวี่ส์ ความรักชุมชนและคำศัพท์ของคุณ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุง[prapprung] (v) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify  FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ปรับปรุงงาน[prapprung ngān] (v, exp) EN: improve one's work ; do one's work better
ปรับปรุงวิธีการทำนา[prapprung withīkān thamnā] (v, exp) EN: improve farming methods
ปรับปรุงแก้ไข[prapprung kaēkhai] (v, exp) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy
ปรับปรุงให้ดีขึ้น[prapprung hai dīkheun] (v, exp) EN: improve

English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ameliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงขึ้น, Syn. improve, better, enhance
amend(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
better(adj) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better(vt) ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
copy-edit(vt) แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copyread, subedit
copyread(vt) แก้ไขต้นฉบับ, See also: ปรับปรุงต้นฉบับ, Syn. copy-edit, subedit
change for the better(idm) ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงดีขึ้น
come along(phrv) ปรับปรุง, See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, Syn. come on
fix over(phrv) ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง
fix up(phrv) ซ่อมแซม, See also: ปรับปรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt., vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amend(อะเมนดฺ') vt., vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
arrange(อะเรนจฺ') vt., vi. จัด, จัดการ, เตรียม, เตรียมการ, ปรึกษา, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง, กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust, Ant. disarrange
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด, การจัดการ, ภาวะที่ถูกจัด, ลักษณะการจัด, การตระเตรียม, เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan, preparation, Ant. disarrangement
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน, ผู้ตรวจปรูฟ, ผู้ปรับปรุง, คนเรียง, เครื่องเรียง

English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ, ปรับปรุง, แก้ไข
adjustment(n) การปรับ, การปรับปรุง, การแก้ไข
change(vt) แลกเปลี่ยน, ผลัด, ย้าย, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง
improve(vt) ปรับปรุง, พัฒนา, บำรุง, แก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง, การพัฒนา, การส่งเสริม, การแก้ไข
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่, ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่, การปรับปรุง, นวัตกรรม, วิธีการใหม่
innovator(n) ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่, ผู้ปรับปรุง
lick(vt) เลีย, ซัด, เฆี่ยน, ทำโทษ, ปรับปรุง, มีชัย, ตี
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี, ปรับไม่ได้ที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
改製[かいせい, kaisei] (n) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] TH: ปรับปรุงใหม่  EN: update
改める[あらためる, aratameru] TH: ปรับปรุงใหม่  EN: to change

German-Thai: Longdo Dictionary
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top