Search result for

(59 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -視-, *視*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しかく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
[しさつ, shisatsu] (n) การดูงาน,การสังเกตการณ์,การตรวจดู(ที่เกิดเหตุ) 察員 (ผู้สังเกตการณ์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 4,572

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (pref,suf) (See 疑問,問題) visual; vision [Add to Longdo]
する[しする, shisuru] (suf,vs-i) to take a view or perspective; to regard as; to consider to be [Add to Longdo]
[しかい, shikai] (n) field of vision; (P) [Add to Longdo]
[しかく, shikaku] (n,adj-no) sense of sight; vision; (P) [Add to Longdo]
覚化[しかくか, shikakuka] (n,vs) visualization; visualisation [Add to Longdo]
覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]
覚言語[しかくげんご, shikakugengo] (n) visual language [Add to Longdo]
覚効果[しかくこうか, shikakukouka] (n) visual effect(s) (e.g. in a film) [Add to Longdo]
覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person [Add to Longdo]
覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video, #1,392 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] to look at; to regard; to inspect, #2,571 [Add to Longdo]
视为[shì wéi, ㄕˋ ㄨㄟˊ, / ] to view sth as; to see as; to consider sth to be; to deem, #4,616 [Add to Longdo]
视觉[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sight; visual, #4,741 [Add to Longdo]
视野[shì yě, ㄕˋ ㄧㄝˇ, / ] field of view; horizon, #5,877 [Add to Longdo]
视力[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] vision; eyesight, #6,840 [Add to Longdo]
视线[shì xiàn, ㄕˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] line of sight, #6,942 [Add to Longdo]
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] viewpoint; angle on sth; opinion, #8,085 [Add to Longdo]
视察[shì chá, ㄕˋ ㄔㄚˊ, / ] to inspect; an investigation, #8,509 [Add to Longdo]
视网膜[shì wǎng mó, ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina, #10,423 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must not make little of your illness.あなたは自分の病気を軽してはなりません。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を直すべきだ。
That country is where individuality counts.あの国では個性が重される。
Don't think little of the ants' lives.アリの命を軽するな。
If you turn a blind eye to something, you ignore it.あるものを見て見ぬふりをすればそれを無しているのである。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人と比べてみると、我々は近眼的すぎる。
My regular waitress wouldn't have anything to do with me.いつものウェイトレスは私をまったく無していた。
You should always keep a broad perspective on the work you do.いつもワイドな野を持って、仕事をしなさい。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本酒が効いてきた。点があわなくてまっすぐ歩けない。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの野にたった商品開発が必須。
We should not make too much of money.お金を重するのは良くない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (記者) 聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
Just Matthew McConaughey and Channing Tatum.[CN] 跟歧我自己含苞待放的同性戀傾向 Louis C.K. 2017 (2017)
How can we get you to shut up about it?[CN] 像我一樣的人 每天在電上談論這項議題 Earth Is a Hot Mess (2017)
"Hey, don't do me any favors,[JA] 「私のお願いは無 Find This Thing We Need To (2017)
I'm arriving at base now, Gremlin, but if you could keep an eye on that traffic for me it'd be much appreciated.[JA] 道路の監を続けてくれたら 助かる どうぞ A13号線でパトカー巡回中 ありがとう グレムリン The Widow Maker (2017)
And the voice comes on, "Look at these dogs.[CN] 你知道那種廣告,像電上播的 關於虐待動物的公共服務宣導? Louis C.K. 2017 (2017)
[normal voice] They grew up, and I was like,[CN] 他們喜歡,不知道這跟種族歧有關 Louis C.K. 2017 (2017)
These people have managed to get across the idea that somehow scientific uncertainty, plus or minus two or three percent, is the same as plus or minus a hundred percent.[CN] 我在美國公司工作 不只以工程師的身分 主持電節目,好嗎? Earth Is a Hot Mess (2017)
And now we look exactly alike.[CN] (影明星 唐諾費森) Malarkey! (2017)
The police are investigating the motive for the murders.[JA] 警庁は 詳しい動機について 調べています Reason (2017)
Well, don't do me any favors.[JA] 私のお願いなんて無 Find This Thing We Need To (2017)
I'd like to know what the viewers think.[JA] この辺りで 聴者の方々の反応を 知りたいんですが Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]
野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] SICHT, BETRACHTUNG [Add to Longdo]
[しりょく, shiryoku] Sehkraft, Sehvermoegen [Add to Longdo]
[しさつ, shisatsu] Besichtigung, Inspektion [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Gesichtskreis, Sicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top