Search result for

ทัศนคติ

(59 entries)
(0.0496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัศนคติ-, *ทัศนคติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนคติ[N] attitude, See also: opinion, viewpoint, Example: ท่าทีและทัศนคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเด็กมาก, Thai definition: แนวความคิดเห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัศนคติน. แนวความคิดเห็น.
เสรีนิยมทัศนคติทางสังคมที่ต้องการให้บุคคลมีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและกระจายไปยังคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Scientific attitudeทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Attitude (Psychology)ทัศนคติ [TU Subject Heading]
Health attitudes ; Attitude to healthทัศนคติทางสุขภาพ [TU Subject Heading]
Attitudeทัศนคติ [เศรษฐศาสตร์]
Reader-response criticismทัศนคติของผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Attitude to Deathทัศนคติต่อการตาย, เจตคติต่อความตาย [การแพทย์]
Attitude, Over-Affectionทัศนคติแบบรักมากเกินไป [การแพทย์]
Attitude, Over-Anxietyทัศนคติแบบความวิตกกังวลหวาดกลัวมากเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]
Attitude, Over-Indulgenceทัศนคติแบบตามใจมากจนไม่มีขอบเขต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After I got shot,it really put things in perspective.หลังจากที่ถูกยิงมันก็ทำให้มีทัศนคติอะไรบางอย่าง And How Does That Make You Kill? (2008)
I think I may have given you the wrong impression.ฉันคิดว่าฉันอาจสร้างทัศนคติที่ผิดให้กับคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're the one with the attitude!แกเป็นคนที่มีทัศนคติEpisode #1.7 (2008)
And a lot richer, with a lot less attitude.และก็รวยกว่าด้วยบวกกับมีทัศนคติที่น้อยกว่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Oh, no wonder I have attitude. You haven't fucked me in days.โอ้ ไม่สงสัยเลยฉันมีทัศนคติ แล้ววันนี้คุณยังไม่มีเซ็กส์กับฉันเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)
It's amazing how far you can get with some costume jewelry and a cut-throat attitude.อะเมซซื่งมาก ที่คุณใช้แค่เครื่องประดับ กับทัศนคติที่โหดเหี้ยม Zombieland (2009)
How do you put it in perspective?ทัศนคติคุณเป็นอย่างไร The Fourth Kind (2009)
Where does she get off having all that attitude?ทำไมเธอถึงได้มีทัศนคติแบบนั้นได้นะ Home Is the Place (2009)
You know, for a woman who has a purse fu of dinner rolls, You sure have a lot of attitude.เธอรู้มั้ย ผู้หญิงที่ในกระเป๋าถือมีแต่ขนมปังแถว เธอคงมีทัศนคติเยอะเลยละ Bargaining (2009)
And you should adjust your attitude.และนายควรจะหัดปรับทัศนคติของนาย Potlatch (2009)
I might have some perspective.ฉันอาจจะมีทัศนคติบางอย่าง S.O.B. (2009)
I put up with the attitude 'cause you have skill.ข้าติดกับทัศนคติที่ว่าเจ้าเป็นคนมีทักษะมาตลอด The Hidden Enemy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนคติ[n.] (thatsanakhati) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint   
ทัศนคติ[n.] (thatsanakhati) EN: attitude   FR: attitude [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakhati dān būak) EN: positive attitude   FR: attitude positive [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakhati dān būak) EN: positive attitude   FR: attitude positive [f]
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakhati dān lop) EN: negative attitude   FR: attitude négative [f]
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakhati dān lop) EN: negative attitude   FR: attitude négative [f]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakhati baēp anurakniyom) EN: conservative attitude   FR: attitude conservatrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument[N] ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, See also: ทัศนคติที่แสดงออกมา
attitude[N] ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น, Syn. opinion, viewpoint
wait-and-see attitude[IDM] ทัศนคติในการที่จะรอดูก่อนที่จะทำสิ่งใด
ill will[N] ความรู้สึกไม่เป็นมิตร, See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์, Syn. hostility, unfriendliness, Ant. friendliness
outlook[N] ทัศนคติ, Syn. attitude, perspective
perspective[N] ทัศนคติ, See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง, Syn. aspect, attitude, outlook
posture[N] ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, Syn. attitude, aspect
sentiment[N] ทัศนคติ, See also: แนวความคิด, ความคิดเห็น, Syn. attitude, opinion, view
slant[N] ความคิดเห็น, See also: ทัศนคติ, Syn. attitude, point of view
standpoint[N] ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
posture(พอส'เชอะ) n. ท่าทาง,ท่า,มาด,ทัศนคติ,ตำแหน่ง,สภาพ,สภาวะ. vi. แสดงท่าทาง,แสร้งทำ, See also: postural adj. posturer n.
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top