ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unstinted

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstinted-, *unstinted*, unstint, unstinte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unstinted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unstinted*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see that you're interested in art. In that case...Ich sehe, Sie sind sehr kunstinteressiert. Lolita (1962)
By the way, there's a Chinese vase you put on display which interested me.Ach, die chinesischen Vasen im Fenster haben mein Kunstinteresse geweckt. Angels of Terror (1971)
Some of you, I hope, will continue with your interest in art.Einige werden sich hoffentlich ihr Kunstinteresse bewahren. The Eiger Sanction (1975)
Is Zachary interested in art?Ist Zachary kunstinteressiert? Carnage (2011)
- You have an interest in art?Sind Sie kunstinteressiert? Oh. Sagen wir mal so: The Forger (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)   
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTINTING    AH0 N S T IH1 N T IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unstinted \Unstinted\
   See {stinted}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unstinted
   adj 1: very generous; "distributed gifts with a lavish hand";
       "the critics were lavish in their praise"; "a munificent
       gift"; "his father gave him a half-dollar and his mother
       a quarter and he thought them munificent"; "prodigal
       praise"; "unsparing generosity"; "his unstinted
       devotion"; "called for unstinting aid to Britain" [syn:
       {lavish}, {munificent}, {overgenerous}, {too-generous},
       {unsparing}, {unstinted}, {unstinting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top