ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

view

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -view-, *view*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, See also: Finder, Picture finder
worldview(n) โลกทัศน์, Syn. world view
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, See also: A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
view(n) การมอง, Syn. look, glimpse
view(n) ระยะที่มองเห็น
view(n) ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
view(n) มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view(n) ความคิดเห็น, See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, Syn. belief, viewpoint, opinion
view(n) การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view(vt) พิจารณา, See also: เพ่งพินิจ, Syn. observe, inspect
view(vt) มีความคิดเห็น
view(vt) ดูโทรทัศน์, Syn. see
viewer(n) ผู้ดู, See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์, Syn. observer, onlooker, beholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
view(วิว) n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู, ผู้ชม, ผู้ชมรายการ, โทรทัศน์, เครื่องช่วยการดู, เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ, ข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น, แง่คิด, ความคิดเห็น
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์, การเข้าพบเพื่อสอบถาม, รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley, meeting
point of viewความเห็น, แง่คิด, Syn. standpoint
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน, การแสดงก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง, สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน, ดูก่อน, แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ, การปฏิบัติงาน) , บทบัญญัติ, บทบัญญัติของกฎหมาย, ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope, overview
review(รีวิว') n. การทบทวน, การพิจารณาใหม่, สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, การตรวจพล, การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, ตรวจพล, สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์, เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review

English-Thai: Nontri Dictionary
view(n) การมองเห็น, ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย
view(vt) มองดู, สังเกต, พิจารณา, ตรวจดู, เจตนา
viewpoint(n) สถานที่มองดู, ทัศนคติ, ทัศนะ, ความคิดเห็น
interview(n) การสัมภาษณ์, การสนทนา, การเจรจา, การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์, สนทนา, เจรจา, ไต่ถาม
preview(n) การชมก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การแสดงก่อน
review(n) การวิจารณ์หนังสือ, การสวนสนาม, บทวิจารณ์, การทบทวน
review(vt) ทบทวน, วิจารณ์, สังเกตการณ์, พิจารณาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
view๑. ความเห็น๒. ตรวจ, ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewทรรศนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewing the sceneการเดินเผชิญสืบ (โดยศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpoint; point of viewมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
view finderตัวเล็งภาพ, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  ทำให้มองเห็นขอบเขตของภาพที่ต้องการบันทึกบนฟิล์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Viewsทัศนียภาพ [TU Subject Heading]
Views on economicsทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Views on water resources developmentทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Views on...ทัศนะเกี่ยวกับ... [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
view(n) the visual percept of a region, Syn. scene, prospect, panorama, aspect, vista
view(n) the act of looking or seeing or observing, Syn. survey, sight
view(n) the range of the eye, Syn. eyeshot
view(n) purpose; the phrase `with a view to' means `with the intention of' or `for the purpose of'
view(n) outward appearance
view(v) look at carefully; study mentally, Syn. consider, look at
viewable(adj) capable of being viewed
viewer(n) an optical device for viewing photographic transparencies
viewgraph(n) a transparency for use with an overhead projector, Syn. overhead
viewless(adj) not having or expressing opinions or views

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
View

n. [ OF. veue, F. vue, fr. OF. veoir to see, p. p. veu, F. voir, p. p. vu, fr. L. videre to see. See Vision, and cf. Interview, Purview, Review, Vista. ] 1. The act of seeing or beholding; sight; look; survey; examination by the eye; inspection. [ 1913 Webster ]

Thenceforth I thought thee worth my nearer view. Milton. [ 1913 Webster ]

Objects near our view are thought greater than those of a larger size that are more remote. Locke. [ 1913 Webster ]

Surveying nature with too nice a view. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. Mental survey; intellectual perception or examination; as, a just view of the arguments or facts in a case. [ 1913 Webster ]

I have with exact view perused thee, Hector. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Power of seeing, either physically or mentally; reach or range of sight; extent of prospect. [ 1913 Webster ]

The walls of Pluto's palace are in view. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. That which is seen or beheld; sight presented to the natural or intellectual eye; scene; prospect; as, the view from a window. [ 1913 Webster ]

'T is distance lends enchantment to the view. Campbell. [ 1913 Webster ]

5. The pictorial representation of a scene; a sketch, either drawn or painted; as, a fine view of Lake George. [ 1913 Webster ]

6. Mode of looking at anything; manner of apprehension; conception; opinion; judgment; as, to state one's views of the policy which ought to be pursued. [ 1913 Webster ]

To give a right view of this mistaken part of liberty. Locke. [ 1913 Webster ]

7. That which is looked towards, or kept in sight, as object, aim, intention, purpose, design; as, he did it with a view of escaping. [ 1913 Webster ]

No man sets himself about anything but upon some view or other which serves him for a reason. Locke. [ 1913 Webster ]

8. Appearance; show; aspect. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

[ Graces ] which, by the splendor of her view
Dazzled, before we never knew. Waller. [ 1913 Webster ]


Field of view. See under Field. --
Point of view. See under Point. --
To have in view, to have in mind as an incident, object, or aim; as, to have one's resignation in view. --
View halloo, the shout uttered by a hunter upon seeing the fox break cover. --
View of frankpledge (Law), a court of record, held in a hundred, lordship, or manor, before the steward of the leet. Blackstone. --
View of premises (Law), the inspection by the jury of the place where a litigated transaction is said to have occurred.
[ 1913 Webster ]

View

v. t. [ imp. & p. p. Viewed p. pr. & vb. n. Viewing. ] 1. To see; to behold; especially, to look at with attention, or for the purpose of examining; to examine with the eye; to inspect; to explore. [ 1913 Webster ]

O, let me view his visage, being dead. Shak. [ 1913 Webster ]

Nearer to view his prey, and, unespied,
To mark what of their state he more might learn. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To survey or examine mentally; to consider; as, to view the subject in all its aspects. [ 1913 Webster ]

The happiest youth, viewing his progress through. Shak. [ 1913 Webster ]

Viewer

n. 1. One who views or examines. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A person appointed to inspect highways, fences, or the like, and to report upon the same. [ 1913 Webster ]

3. The superintendent of a coal mine. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Viewiness

n. The quality or state of being viewy, or of having unpractical views. [ 1913 Webster ]

Viewless

a. Not perceivable by the eye; invisible; unseen. “Viewless winds.” Shak. [ 1913 Webster ]

Swift through the valves the visionary fair
Repassed, and viewless mixed with common air. Pope. [ 1913 Webster ]

Viewsome

{ } a. Pleasing to the sight; sightly. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Variants: Viewly
Viewy

a. 1. Having peculiar views; fanciful; visionary; unpractical; as, a viewy person. [ 1913 Webster ]

2. Spectacular; pleasing to the eye or the imagination. [ 1913 Webster ]

A government intent on showy absurdities and viewy enterprises rather than solid work. London Spectator. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's not much, but it's got a great view.เอาละ ไม่มากหรอกนะ แต่มันก็เป็นวิวที่สวยงาม Aladdin (1992)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
A new fantastic point of viewที่ซึ่งมีวิวทิวทัศน์เหนือกว่าจินตนาการ Aladdin (1992)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
It's good to have a different view.ดีที่ได้เห็นวิวใหม่ๆบ้าง The Cement Garden (1993)
Mr Dennison, would you care to share... your California, laid-back, tie-dyed point of view?คุณ เดนนิสัน, คุณควรจะเอาใจใส่เกี่ยวกับในที่ๆคุณอยู่, ที่ๆคุณจากมานั้น, ทำให้ทัศนคติของคุณที่จำกัด? Hocus Pocus (1993)
In my view, your crime is such that... life shall mean life.ในมุมมอง, อาชญากรรมของคุณของฉัน เป็นเช่นนั้น ... ชีวิตหมายถึงชีวิต In the Name of the Father (1993)
As his doctor, I concur with your views.ในฐานะหมอของเขา ผมเห็นด้วยกับความคิดของท่าน Don Juan DeMarco (1994)
Robby takes the view that it was you... who burned down your own warehouse on Northern Boulevard.ร็อบบี้สังเกตุเห็นโดยบังเอิญว่าคุณ คือคนที่เผาโกดังของตัวเองที่นอร์ทเธิร์น บูโลวาร์ด In the Mouth of Madness (1994)
It's not real from your point of view... and right now reality shares your point of view.อาจไม่สมจริงในสายตาคุณ แต่อย่างน้อยคุณก็แสดงความคิดเห็นออกมาแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
What scares me about Cane's work... is what might happen if reality shared his point of view.งานของเคนทำให้ฉันกลัวเพราะฉันคิดว่า ความจริงอาจกลายเป็นจินตนาการของเขา In the Mouth of Madness (1994)
The view is from the east.โบสถ์นั่นอยู่ทางหน้าต่างทิศตะวันออก In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viewA curtain of mist blocked our view.
viewA declaration of political views.
viewAdolescence is viewed as time of transition.
viewA fine view burst upon our sight.
viewA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
viewA glorious sight burst on our view.
viewA large pillar obstructs the view of the lake.
viewAmong these views, the second one is of importance.
viewA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
viewAs it was cloudy, we could not enjoy the view.
viewAs we went around the corner, the lake came into view.
viewA tall tree hid his house from our view.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดชมวิว(n) view point
วิว(n) view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
หยาม(v) despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai Definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
หยามหน้า(v) insult, See also: view with contempt, scorn, Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม, Example: อย่าหยามหน้ากันให้มากนัก, Thai Definition: ดูหมิ่นเกียรติ
ความเห็น(n) opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
แง่(n) angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count Unit: แง่
มุมมอง(n) view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count Unit: มุมมอง, Thai Definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
ทรรศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count Unit: ทรรศนะ, Thai Definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ทิวทัศน์(n) view, See also: scenery, landscape, Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า, Example: การใช้บริการสามล้อสามารถนั่งชมทิวทัศน์เมือง และถ่ายรูปได้คล่องตัว, Thai Definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ
ทัศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count Unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บทวิเคราะห์[botwikhrǿ] (n) EN: review ; analysis  FR: revue [ f ]
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[cheūn chom penyāngying] (n, exp) EN: rave review  FR: critique dithyrambique [ f ] ; critique élogieuse [ f ]
ชม[chom] (v) EN: look at ; view  FR: regarder ; assister à
ด้านข้าง[dān khāng] (n) EN: side view ; profile
ดูโค้ด[dū khōt] (v, exp) EN: view source  FR: voir le texte source
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter
ให้สัมภาษณ์[hai samphāt] (v, exp) EN: give an interview  FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
ห้องที่มองเห็นวิว[hǿng thī mønghen wiū] (n, exp) EN: room with view  FR: chambre avec vue [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
view
views
viewed
viewer
viewers
viewing
viewer's
viewers'
viewpoint
viewership

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
view
views
viewed
viewer
viewers
viewing
Viewpark
viewless
viewpoint
viewfinder

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] viewpoint; angle on sth; opinion #8,085 [Add to Longdo]
景致[jǐng zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄓˋ,  ] view; scenery; scene #25,104 [Add to Longdo]
视图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ,   /  ] view #44,033 [Add to Longdo]
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ,    /   ] view from every aspect #90,308 [Add to Longdo]
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ,    /   ] view of honor and disgrace [Add to Longdo]
阅读时间[yuè dú shí jiān, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ,     /    ] viewing time [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anblick { m }; Ansicht { f }; Sicht { f }; Blick { m }; Aussicht { f }; Ausblick { m } | Anblicke { pl }; Ansichten { pl }; Sichten { pl }; Blicke { pl }; Aussichten { pl }; Ausblicke { pl } | eine Ansicht habenview | views | to hold a view [Add to Longdo]
Lebensauffassung { f } | Lebensauffassungen { pl }view of life | views of life [Add to Longdo]
Ortsbild { n }view of a place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook #266 [Add to Longdo]
[み, mi] (n-suf, n) looking; viewing #266 [Add to Longdo]
意見[いけん, iken] (n, vs, adj-no) opinion; view; comment; (P) #471 [Add to Longdo]
観点[かんてん, kanten] (n) point of view; (P) #1,099 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
プレビュー[purebyu-] (n) preview #1,424 [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n, vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) #1,642 [Add to Longdo]
視聴[しちょう(P);してい(ok), shichou (P); shitei (ok)] (n, vs) (1) looking and listening; (television) viewing; (2) attention; interest; (P) #2,068 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window [Add to Longdo]
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top