ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honest-, *honest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honest(adj) ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
honest(adj) ยุติธรรม, See also: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
honesty(n) ความจริงใจ
honesty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
honestly(adv) อย่างจริงใจ
honestly(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม, Syn. fairly, impartially, justly, Ant. dishonestly
honest livelihood(n) สัมมาชีพ, See also: การทำมาหากินสุจริต
honest to goodness(idm) พูดความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์, สุจริต, ชื่อตรง, ไม่ปลอม, ไม่เจือปน, น่าเชื่อถือ, ถ่อมตัว, ง่าย ๆ , เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open, truthful, just, fair, sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์, ความสุจริต, ความจริงใจ, Syn. integrity, openness
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่สุจริต, การกระทำที่ไม่สุจริต, การหลอก, การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
honest(adj) ซื่อสัตย์, ด้วยน้ำใสใจจริง,  เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง, ความซื่อสัตย์สุจริต,  ความเถรตรง, ความจริงใจ
dishonest(adj) ไม่สุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
Oh, no, Jiminy, that's Mr Honest John.โอ้ไม่ จิมืนี ที่นายจอห์นจริงใจ Pinocchio (1940)
Honest John?เที่ยงตรงจอห์น? Pinocchio (1940)
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
- Uh-uh, but Mr Honest John gave me--อะ-อะ แต่ นาย จอห์นจริงใจ ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Honest John gave me--เที่ยงตรง จอห์น ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Honest John--เที่ยงตรง จอห์น Pinocchio (1940)
I'll be honest with you.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณ The Ugly American (1963)
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So you're an honest farmer.แค่ชาวนาซื่อๆ เรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And if an honest man like you should make enemies, they'd be my enemies.และถ้าคนซื่อสัตย์เหมือนที่คุณควรจะทำให้ศัตรูของพวกเขาต้องการเป็นศัตรูของฉัน The Godfather (1972)
Why can't you be honest with your feelings?ทำไมไม่ซื่อตรงกับ ความรู้สึกตนเองหน่อยล่ะ? Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honestAccording to him, she is honest.
honestAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
honestAll the boys are honest.
honestAll the people praised him for his honesty.
honestA man must be honest.
honestAmericans admire Lincoln for his honesty.
honestAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
honestAn honest man is the noblest work of God.
honestAn honest man never steals money.
honestAn honest man would not do such a thing.
honestA ragged coat may cover an honest man.
honestAs far as I know, he is an honest man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์(n) honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
สัตย์(n) honest, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. เท็จ, ความเท็จ
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
เถนตรง(adj) honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
สัตย์(adj) honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
สุจริตใจ(adv) honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai Definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
มือสะอาด(adj) honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai Definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
ความสัตย์(n) honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
ไร้มารยา(adj) honest
อาชวะ(n) rectitude, See also: honesty, Thai Definition: ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา, ความมีสัตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi
เจตนาดี[jēttanā dī] (n, exp) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention  FR: bonnes intentions [ fpl ]
จริงใจ[jingjai] (adj) EN: sincere ; franc ; honest ; candid  FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
การกระทำอันไม่สุจริต[kān kratham an mai sutjarit] (n, exp) EN: dishonest action
ความจริงใจ[khwām jingjai] (n) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness  FR: sincérité [ f ] ; honnêteté [ f ] ; franchise [ f ]
ความสุจริต[khwām sutjarit] (n) EN: honesty ; good faith  FR: bonne foi [ f ]
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête
ไม่สุจริต[mai sutjarit] (adj) EN: dishonestly
ไม่ถูกต้อง[mai thūktǿng] (adv) EN: dishonestly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
honest
honesty
honestly
honestly
honestok

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honest
honesty
honestly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, / ] honest; sincere; true #2,815 [Add to Longdo]
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ,   /  ] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed) #4,949 [Add to Longdo]
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ,  ] honest or clean politics #7,086 [Add to Longdo]
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ,   /  ] honest; honesty; honorable; truthful #8,633 [Add to Longdo]
老实[lǎo shí, ㄌㄠˇ ㄕˊ,   /  ] honest; sincere; open and guileless; naive #8,670 [Add to Longdo]
正值[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ,  ] honest; upright #10,521 [Add to Longdo]
坦白[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ,  ] honest; forthcoming; to confess #12,470 [Add to Longdo]
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible #15,398 [Add to Longdo]
清廉[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ,  ] honest; uncorrupted #26,026 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, / ] honest speech #33,911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrlich; aufrichtig; redlich; rechtschaffen { adj } | ehrlicher | am ehrlichstenhonest | more honest | most honest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n, adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) #1,332 [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv, n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) #1,760 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) #2,855 [Add to Longdo]
実は[じつは, jitsuha] (exp, adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P) #3,048 [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na, n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) #5,490 [Add to Longdo]
がち;ガチ[gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest #7,007 [Add to Longdo]
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na, n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P) #8,838 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honest \Hon"est\, v. t. [L. honestare to clothe or adorn with
   honor: cf. F. honester. See {Honest}, a.]
   To adorn; to grace; to honor; to make becoming, appropriate,
   or honorable. [Obs.] --Abp. Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honest \Hon"est\, a. [OE. honest, onest, OF. honeste, oneste, F.
   honn[^e]te, L. honestus, fr. honos, honor, honor. See
   {Honor}.]
   1. Decent; honorable; suitable; becoming. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Belong what honest clothes you send forth to
       bleaching!              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by integrity or fairness and
    straightforwardness in conduct, thought, speech, etc.;
    upright; just; equitable; trustworthy; truthful; sincere;
    free from fraud, guile, or duplicity; not false; -- said
    of persons and acts, and of things to which a moral
    quality is imputed; as, an honest judge or merchant; an
    honest statement; an honest bargain; an honest business;
    an honest book; an honest confession.
    [1913 Webster]
 
       An honest man's the noblest work of God. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       An honest physician leaves his patient when he can
       contribute no farther to his health. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       Look ye out among you seven men of honest report.
                          --Acts vi. 3.
    [1913 Webster]
 
       Provide things honest in the sight of all men.
                          --Rom. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. Open; frank; as, an honest countenance.
    [1913 Webster]
 
   4. Chaste; faithful; virtuous.
    [1913 Webster]
 
       Wives may be merry, and yet honest too. --Shak.
 
   Syn: Upright; ingenuous; honorable; trusty; faithful;
     equitable; fair; just; rightful; sincere; frank; candid;
     genuine.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honest
   adj 1: not disposed to cheat or defraud; not deceptive or
       fraudulent; "honest lawyers"; "honest reporting" [syn:
       {honest}, {honorable}] [ant: {dishonest}, {dishonorable}]
   2: without dissimulation; frank; "my honest opinion"
   3: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an
     honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information";
     "he was true to his word"; "I would be true for there are
     those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable},
     {true(p)}]
   4: without pretensions; "worked at an honest trade"; "good
     honest food"
   5: marked by truth; "gave honest answers"; "honest reporting"
   6: not forged; "a good dollar bill" [syn: {good}, {honest}]
   7: gained or earned without cheating or stealing; "an honest
     wage"; "an fair penny" [syn: {honest}, {fair}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top