ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -督-, *督*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[督, dū, ㄉㄨ] to supervise, to oversee, to direct
Radical: Decomposition: 叔 (shū ㄕㄨ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 946

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄨ, ] to supervise, #8,831 [Add to Longdo]
[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect, #1,018 [Add to Longdo]
[dū cù, ㄉㄨ ㄘㄨˋ, ] to urge sb to complete a task, #8,071 [Add to Longdo]
[dū chá, ㄉㄨ ㄔㄚˊ, ] to supervise, #14,282 [Add to Longdo]
[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian, #15,258 [Add to Longdo]
[dū dǎo, ㄉㄨ ㄉㄠˇ, / ] to direct; to oversee, #16,344 [Add to Longdo]
[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, / ] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory, #16,900 [Add to Longdo]
[dū bàn, ㄉㄨ ㄅㄢˋ, / ] to oversee; to supervise; superintendent, #17,214 [Add to Longdo]
[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, ] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基|耶稣基, #21,637 [Add to Longdo]
[tí dū, ㄊㄧˊ ㄉㄨ, ] the local commander; provincial governor (in Qing and Ming times), #34,388 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学官[とくがくかん, tokugakukan] (n) school inspector [Add to Longdo]
[とくせん, tokusen] (n,vs) urging soldiers to fight more vigorously [Add to Longdo]
戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines) [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] (n,vs) urge; demand; importunity; (P) [Add to Longdo]
促状[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note) [Add to Longdo]
[とくみゃく, tokumyaku] (n) Governor vessel (traditional Chinese medicine); Du Meredian; Dumaixue [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] (n,vs) encouragement; urge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The movie director was enchanted by Kate at first sight.ある映画監が一目見てケイトに魅了されました。
The manager of the team quit suddenly.そのチームの監が突然やめた。
The director used his power to arrange a special place in the cinema world.その映画監は自分の権力を使って、映画界に特別な場を設けました。
The director is sensitive to criticism.その監は批評を気にする。
The shop is kept under police supervision.その店は警察の監のもとにある。
The manager of the baseball team is very strict. He is good at keeping the players in hand.その野球チームの監はたいそう厳しくて、選手を思い通りに動かすのが上手だ。
Who is the manager of that baseball team?その野球チームの監は誰ですか。
There is a statue of Nelson in Trafalgar Square.トラファルガー広場にはネルソン提の彫像がある。
He left his team as he could not get along with the manager.と仲良くやれなかったので彼はチームをやめた。
You must act under the leadership of your supervisor.に従って行動しなくてはいけない。
The supervisor enforced the rules here in this factory.はこの工場ではここの規則を強要した。
In the film, the director makes Hamlet an active person.はその映画でハムレットを活動的な人物に描いている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Written and Directed by Sergey GERASIMOV[JA] 脚本•監 セルゲイ•ゲラシモフ Tikhiy Don (1957)
What?[CN] 那是总 XXV. (2016)
Director of Photography Vladimir RAPOPORT[JA] 撮影監 ウラジーミル•ラポポルト Tikhiy Don (1957)
Let us contemplate in its mystery how our Lord, Jesus Christ being sentenced to die bore with great patience the cross which was laid upon him for his greater torment and ignominy.[CN] 讓我們沉思這謎團 我們的主,耶穌基 是怎樣被判死刑的 Applause (1929)
in which our Lord Jesus Christ...[CN] 隱忍痛苦的 我們的主耶穌基 Applause (1929)
Written and Directed by Sergey GERASIMOV[JA] 脚本•監 セルゲイ•ゲラーシモフ Tikhiy Don (1957)
Admiral.[JA] 提 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
But I got to stick around here and push this job, you know.[CN] 但是我必须要促这里的工作 Bordertown (1935)
Production Designer B. DULENKOV[JA] 美術監 ドゥレンコフ Tikhiy Don (1957)
"Our Lord Jesus Christ, our glorious majesty.[CN] 我们的主耶稣・ 基 我们神明的主 The Long Voyage Home (1940)
My name is not Mannion. It's Jones. I'm a member of the YMCA, gentlemen.[CN] 我是YMCA(基教青年会)的会员 我可以给你看我的身份证明 The Whole Town's Talking (1935)
"Dear Jesus, let our first guest be blessed with a happy year."[CN] "耶稣基,请给第一个来到 旅社的宾客一个快乐的新年吧!" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] BEFEHLIGEN, KOMMANDIEREN, BEAUFSICHTIGEN [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top