ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแยก

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแยก-, *การแยก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิคหะการแยกออกเป็นส่วน ๆ.
สัมเภทะการแยก, การแตกออก, การแบ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decompositionการแยก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
electrodialysisการแยกกรองด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
judicial separationการแยกกันตามคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mensa et thoro; a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่ตามกฎหมาย (สามีและภรรยา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
judicial separationการแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane separationการแยกด้วยเมมเบรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrolysisการแยกสลายด้วยน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sweeteningการแยกก๊าซออกจากน้ำมัน
วิธีการที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันที่มันปนอยู่ [ปิโตรเลี่ยม]
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiolysisการแยกสลายด้วยรังสี, การแตกตัว หรือสลายตัว ของโมเลกุลด้วยรังสี เช่น ขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมีน้ำส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เกิดการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน [นิวเคลียร์]
Isotope separationการแยกไอโซโทป, กระบวนการแยกไอโซโทปออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของมวลไอโซโทป ด้วยวิธีการแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการแพร่แก๊ส การแยกไอโซโทปเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการเสริมสมรรถนะไอโซโทป
[นิวเคลียร์]
Cell separationการแยกเซลล์ [TU Subject Heading]
Electrolysisการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Do you have a new isolation...- - คุณมีการแยกใหม่ ... - In the Name of the Father (1993)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ: Wild Reeds (1994)
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us.เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่ Anastasia (1997)
Disembodied.การแยกออกจากร่าง eXistenZ (1999)
A local railway man told him the tracks divided, one branch's leading to Treblinka.พนักงานรถไฟบอกว่าจะมีการแยกราง สายหนึ่งจะไปทรีบลิงก้า The Pianist (2002)
Noel, I do not find it difficult to keep my work and my social life separate.โนล ฉันว่าการแยกงานกับชีวิตส่วนตัวของฉันมันไม่ได้ยากซักหน่อย Shaun of the Dead (2004)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
She wants to break up.เธอต้องการแยกทาง Sad Movie (2005)
I'm sorry to tell you this, but Ju-Mong will be in charge of picking out the refugees.ข้าเสียใจที่ต้องบอกเรื่องนี้กับท่าน แต่องค์ชายจูมงจะเป็นผู้รับผิดชอบการแยกพวกอพยพออกจากราษฎร Episode #1.43 (2006)
Hiding him away like that, it's-it's ruining his life.ผมว่าการแยกเขาไปเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆ ยิ่งเป็นการทำร้ายเขา The Last King of Scotland (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแยก[n.] (kān yaēk) EN: separation   FR: séparation [f]
การแยกกัน[n. exp.] (kān yaēk kan) EN: divorce   FR: divorce [m]
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
การแยกทาง[n. exp.] (kān yaēk thāng) EN: divorce   FR: divorce [m]
การแยกธาตุ[n. exp.] (kān yaēk thāt) FR: analyse [f]
การแยกออก[n. exp.] (kān yaēk øk) EN: demolition   
การแยกออกจากกัน[n. exp.] (kān yaēk øk jāk kan) EN: separation   

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[N] การแยก
cleavage[N] การแยกออก, Syn. dividing, splitting, separating
detachment[N] การแยกออก, See also: การถอดออก, Syn. separation
disconnection[N] การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion
dissociation[N] การแยกออกจากกัน, See also: การตัดขาดจากกัน, การแยกตัว, การไม่มีส่วนร่วม, Syn. disunion, severance, disengagement
dissolution[N] การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion
divorce[N] การแตกแยก, See also: การแยกจากกัน
divorcement[N] การหย่าร้าง, See also: การแยกกัน
electrolysis[N] การแยกหรือสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)
exclusion[N] การแยกออกไป, See also: การตัดออกไป, การกันออกไป, Syn. elimination, keeping out, rejection, Ant. inclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
dialysis(ไดแอล'ลิซิส) n. กระบวนการแยกcrystalloidsออกจากcolloidsในสารละลายโดยผ่านเยื่อบาง, See also: dialytic adj. ดูdialysis -pl. dialyses
diffluencen. การไหลไป,การละลาย,การแยกไหลไป
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

English-Thai: Nontri Dictionary
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chromatography (n ) การแยกสี
social distancing (n ) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top