ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -县-, *县*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[县, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: Decomposition: 且 (qiě ㄑㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 877

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区, #993 [Add to Longdo]
[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]
[xiàn jí, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] county level, #7,868 [Add to Longdo]
[xiàn zhǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] county's head commisioner, #13,840 [Add to Longdo]
[Hé xiàn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] He county in Anhui, #28,288 [Add to Longdo]
[Shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sha county in Fujian, #36,494 [Add to Longdo]
[Kāi xiàn, ㄎㄞ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kai county in Sichuan, #36,534 [Add to Longdo]
自治[zì zhì xiàn, ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] autonomous county, #38,608 [Add to Longdo]
[Fēng xiàn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Feng county in Jiangsu, #41,378 [Add to Longdo]
[Jì xiàn, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ji county in Tianjin, #43,685 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What names?[CN] 什么名字 主席马丁·瑞夫格 I Married a Witch (1942)
Complete returns from Wappasocket... show the entire county has climbed on the Wooley bandwagon.[CN] Complete returns from Wappasocket... 显示全望风支持乌利 show the entire county has climbed on the Wooley bandwagon. I Married a Witch (1942)
- Take him over to the county jail.[CN] 把他带到里的监狱里去 The 39 Steps (1935)
I'll be the finest lady in the county.[CN] 我将是在中最好的淑女 Wuthering Heights (1939)
They're not complete.[CN] 还不完整 你不可能拿下沃帕索克斯 本辛格的大本营 - They're not complete. I Married a Witch (1942)
The whole county will resound with your courage.[CN] 整个都会传颂你的勇气 Wuthering Heights (1939)
"County Borough of Brighton Police.[CN] "布赖顿自治警局 Brighton Rock (1948)
- Well?[CN] 你信了吧 他一定是说别的 I Married a Witch (1942)
That includes every precinct in Kearsarge County, folks.[CN] 包括奇尔沙治每个区 [ Man On Radio ] That includes every precinct in Kearsarge County, folks. I Married a Witch (1942)
One dollar for waking up the county clerk and helping you get your license.[CN] 一美元叫醒政官员 One dollar for waking up the county clerk... 并帮你们办证费 and helping you get your license. I Married a Witch (1942)
So in all the county you are my only friend.[CN] 在本 你是我的唯一朋友 Wuthering Heights (1939)
Poor Isabella. I'm afraid I got the only prize in the county.[CN] 可怜的伊莎贝拉 恐怕我得到 在中的唯一奖 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top