ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

design

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -design-, *design*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
design(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
design(n) จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
design(n) แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
design(n) ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
design(vt) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design(vi) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
designee(n) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง, See also: ผู้ได้รับการเสนอชื่อ, Syn. nominee, selectee
designer(adj) ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง, Syn. custom-made, tailor-made
designer(n) นักออกแบบ, See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน, Syn. architect, deviser, planner, founder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ, วางแผน, มุ่งหมาย, คิด, กำหนด, ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ, กำหนด, ระบุ, เรียกว่า, ตั้งชื่อ, ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง, การตั้งชื่อ, การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ, ผู้วางแผน
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์, มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
undesigned(อัน'ดิไซน์ดฺ) adj. ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า, บังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ, แผนการ, โครงการ, แบบแผน, ความตั้งใจ, จุดประสงค์
design(vt) ออกแบบ, คิด, กำหนด, เตรียมแผนการ, มุ่งหมาย, เจตนา
designate(vt) กะ, เรียกขาน, ระบุ, ตั้งชื่อ, บ่งชี้, กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง, ชื่อ, ตำแหน่ง, การตั้ง, การเรียกขาน, การระบุ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว, โดยเจตนา, โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ, นักวางแผน, ดีไซเนอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
design conditionsภาวะออกแบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
design throat thicknessความหนารอยเชื่อมตามแบบ [ มีความหมายเหมือนกับ effective throat thickness ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
design wind speedอัตราเร็วลมที่จุดออกแบบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
design working pressureความดันกำหนดใช้งาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้ง (ให้ดำรงตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
designsแบบผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designการออกแบบ [TU Subject Heading]
Designการวางแผน [การแพทย์]
Design and constructionการออกแบบและการสร้าง [TU Subject Heading]
design and technologyการออกแบบและเทคโนโลยี, การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Design Controlการวางแผนระดับห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Design Criteriaเกณฑ์กำหนดการออกแบบ, Example: เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
design flooddesign flood, ปริมาณน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design flood hydrographdesign flood hydrograph, กราฟน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design flood leveldesign flood level, ระดับน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Design Patentสิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์, Example: เช่น สิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือ / กล่องใส่อัญมณี ฯลฯ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
design[ดีไซน์] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ออกแบบ
designationการตั้งชื่อ
designer outlet(n) ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้าที่ขายสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตเฉพาะในราคาลดพิเศษ, an outlet store, a shop that sells goods made by a particular manufacturer at discounted prices.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)
I think it's all part of a design.บางทีนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ Junior (1994)
I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.ฉันหมายความว่าพวกเขาต้องการให้คุณสูบบุหรี่ในบ้านหรือสถานที่ที่กำหนดบางอย่างของคุณ Pulp Fiction (1994)
Graphic design.กราฟฟิคดีไซน์ Heat (1995)
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
This one, for instance. Might have been designed for you.ยกตัวอย่างชุดนี้อาจจะถูกออกเเบบไว้สําหรับคุณก็ได้ Rebecca (1940)
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว Night and Fog (1956)
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designA gardener is called in to design the garden.
designBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
designBlue lines on the map designate rivers.
designChurches are designated on the map by cross.
designCites are designated on this map as red dots.
designDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
designFashion designers are breaking with tradition.
designFirst of all we have to put your design to the test.
designFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
designFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
designHe carved designs in ivory.
designHe designed the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญา(n) designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
ออกแบบ(v) design, Example: การสร้างงานศิลปะระดับชาติ ได้ว่าจ้างฝรั่งมาออกแบบตกแต่งพระบรมมหาราชวังหรือพระที่นั่ง, Thai Definition: ประดิษฐ์แบบ, ประดิษฐ์รูปลักษณะ
ลวดลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai Definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count Unit: ลาย, Thai Definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
ฉายานาม(n) designation, See also: nickname, alias, Syn. สมญานาม, Example: เพื่อนๆ ตั้งฉายานามให้เขาว่า ไอ้บาก เพราะรอยแผลที่เป็นทางยาวบนหน้าของเขา, Count Unit: ฉายา, Thai Definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
พระนามาภิไธย(n) title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai Definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
เครือเถา(n) design of intertwined sprays, See also: Thai design, Thai figuration, Example: ลายเครือเถาเหมาะสำหรับใช้แกะสลักผักหรือผลไม้เป็นช่อหรือพวง เช่นการแกะสลักขิง เป็นต้น, Count Unit: ลาย, Thai Definition: ชื่อลายไทยชนิดหนึ่งที่มีรูปกิ่งไม้ร้อยพันกันเป็นช่อหรือพวง
ผู้ออกแบบ(n) designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [ m ]
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours
ช่างตกแต่งภายใน[chang toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior designer
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [ m ] ; sobriquet [ m ]
ชื่อ[cheū] (n) EN: name ; appellation ; designation  FR: nom [ m ] ; appellation [ f ] ; désignation [ f ] ; dénomination [ f ]
ดีไซน์[dīsāi = dīsāin] (n) EN: design  FR: design [ m ] (anglic.)
จิตร[jit] (n) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design  FR: peinture [ f ]
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
design
designs
designed
designee
designer
designor
designate
designate
designees
designers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
design
designs
designed
designer
designate
designers
designing
designated
designates
designedly

WordNet (3.0)
design(n) the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan), Syn. designing
design(n) an arrangement scheme, Syn. plan
design(n) a decorative or artistic work, Syn. figure, pattern
design(n) a preliminary sketch indicating the plan for something
design(v) plan something for a specific role or purpose or effect
design(v) create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner
design(v) make a design of; plan out in systematic, often graphic form, Syn. plan
design(v) create designs
design(v) conceive or fashion in the mind; invent
design(v) intend or have as a purpose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Design

v. t. [ imp. & p. p. Designed p. pr. & vb. n. Designing. ] [ F. désigner to designate, cf. F. dessiner to draw, dessin drawing, dessein a plan or scheme; all, ultimately, from L. designare to designate; de- + signare to mark, mark out, signum mark, sign. See Sign, and cf. Design, n., Designate. ] 1. To draw preliminary outline or main features of; to sketch for a pattern or model; to delineate; to trace out; to draw. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint. [ 1913 Webster ]

We shall see
Justice design the victor's chivalry. Shak. [ 1913 Webster ]

Meet me to-morrow where the master
And this fraternity shall design. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

3. To create or produce, as a work of art; to form a plan or scheme of; to form in idea; to invent; to project; to lay out in the mind; as, a man designs an essay, a poem, a statue, or a cathedral. [ 1913 Webster ]

4. To intend or purpose; -- usually with for before the remote object, but sometimes with to. [ 1913 Webster ]

Ask of politicians the end for which laws were originally designed. Burke. [ 1913 Webster ]

He was designed to the study of the law. Dryden.

Syn. -- To sketch; plan; purpose; intend; propose; project; mean. [ 1913 Webster ]

Design

n. [ Cf. dessein, dessin. ] 1. A preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed, as of a picture, a building, or a decoration; a delineation; a plan. [ 1913 Webster ]

2. A plan or scheme formed in the mind of something to be done; preliminary conception; idea intended to be expressed in a visible form or carried into action; intention; purpose; -- often used in a bad sense for evil intention or purpose; scheme; plot. [ 1913 Webster ]

The vast design and purpos&unr_; of the King. Tennyson. [ 1913 Webster ]

The leaders of that assembly who withstood the designs of a besotted woman. Hallam. [ 1913 Webster ]

A . . . settled design upon another man's life. Locke. [ 1913 Webster ]

How little he could guess the secret designs of the court! Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. Specifically, intention or purpose as revealed or inferred from the adaptation of means to an end; as, the argument from design. [ 1913 Webster ]

4. The realization of an inventive or decorative plan; esp., a work of decorative art considered as a new creation; conception or plan shown in completed work; as, this carved panel is a fine design, or of a fine design. [ 1913 Webster ]

5. (Mus.) The invention and conduct of the subject; the disposition of every part, and the general order of the whole. [ 1913 Webster ]


Arts of design, those into which the designing of artistic forms and figures enters as a principal part, as architecture, painting, engraving, sculpture. --
School of design, one in which are taught the invention and delineation of artistic or decorative figures, patterns, and the like.

Syn. -- Intention; purpose; scheme; project; plan; idea. -- Design, Intention, Purpose. Design has reference to something definitely aimed at. Intention points to the feelings or desires with which a thing is sought. Purpose has reference to a settled choice or determination for its attainment. “I had no design to injure you, ” means it was no part of my aim or object. “I had no intention to injure you, ” means, I had no wish or desire of that kind. “My purpose was directly the reverse, ” makes the case still stronger. [ 1913 Webster ]

Is he a prudent man . . . that lays designs only for a day, without any prospect to the remaining part of his life? Tillotson. [ 1913 Webster ]

I wish others the same intention, and greater successes. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

It is the purpose that makes strong the vow. Shak. [ 1913 Webster ]

Design

v. i. To form a design or designs; to plan. [ 1913 Webster ]


Design for, to intend to go to. [ Obs. ] “From this city she designed for Collin [ Cologne ].” Evelyn.
[ 1913 Webster ]

Designable

a. Capable of being designated or distinctly marked out; distinguishable. Boyle. [ 1913 Webster ]

Designate

a. [ L. designatus, p. p. of designare. See Design, v. t. ] Designated; appointed; chosen. [ R. ] Sir G. Buck. [ 1913 Webster ]

Designate

v. t. [ imp. & p. p. Designated; p. pr. & vb. n. Designating. ] 1. To mark out and make known; to point out; to name; to indicate; to show; to distinguish by marks or description; to specify; as, to designate the boundaries of a country; to designate the rioters who are to be arrested. [ 1913 Webster ]

2. To call by a distinctive title; to name. [ 1913 Webster ]

3. To indicate or set apart for a purpose or duty; -- with to or for; as, to designate an officer for or to the command of a post or station.

Syn. -- To name; denominate; style; entitle; characterize; describe. [ 1913 Webster ]

Designation

n. [ L. designatio: cf. F. désignation. ] 1. The act of designating; a pointing out or showing; indication. [ 1913 Webster ]

2. Selection and appointment for a purpose; allotment; direction. [ 1913 Webster ]

3. That which designates; a distinguishing mark or name; distinctive title; appellation. [ 1913 Webster ]

The usual designation of the days of the week. Whewell. [ 1913 Webster ]

4. Use or application; import; intention; signification, as of a word or phrase. [ 1913 Webster ]

Finite and infinite seem . . . to be attributed primarily, in their first designation, only to those things which have parts. Locke. [ 1913 Webster ]

Designative

a. [ Cf. F. désignatif. ] Serving to designate or indicate; pointing out. [ 1913 Webster ]

Designator

n. [ L. ] 1. (Rom. Antiq.) An officer who assigned to each his rank and place in public shows and ceremonies. [ 1913 Webster ]

2. One who designates. [ 1913 Webster ]

Designatory

a. Serving to designate; designative; indicating. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ,    /   ] designer; architect #4,613 [Add to Longdo]
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ,   /  ] design; pattern #5,539 [Add to Longdo]
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ,    /   ] designer; architect (of a project) #19,671 [Add to Longdo]
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] designate #95,923 [Add to Longdo]
设计程序[shè jì chéng xù, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ,     /    ] design process #102,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbauart { f }design type of anchor [Add to Longdo]
Ankerkopfausbildung { f }design of anchor head [Add to Longdo]
Auslegungswerte { pl }design data [Add to Longdo]
Auslegungskriterien { pl }design criteria [Add to Longdo]
Auslegungswert { m }design value [Add to Longdo]
Bauartzulassung { f }design approval [Add to Longdo]
Bauentwurfszeichnung { f }design scheme [Add to Longdo]
Bauprüfung { f }design and construction test [Add to Longdo]
Bemessungshochwasser { n }design flood [Add to Longdo]
Bemessungsniederschlag { m }design depth of precipitation [Add to Longdo]
Designer { m } | Designer { pl }designer | designers [Add to Longdo]
Designprüfung { f }design review [Add to Longdo]
Entwurf { m }; Planung { f } | mechanischer Entwurfdesign | mechanical design [Add to Longdo]
Konstrukteur { m }design engineer; draftsman; draughtsman [ Br. ] [Add to Longdo]
Konstruktionsprinzip { n }design principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
企画(P);企劃[きかく, kikaku] (n, vs) planning; project; plan; design; (P) #723 [Add to Longdo]
デザイン[dezain] (n, vs) design; (P) #853 [Add to Longdo]
[よう, you] (n-suf, n) (1) (uk) (See 様だ) (usu. after the -masu stem of a verb) appearing ...; looking ...; (2) (usu. after the -masu stem of a verb) way to ...; method of ...ing; (3) (usu. after a noun) form; style; design; (4) (usu. after a noun) like; similar to; (n) (5) thing (thought or spoken); (P) #945 [Add to Longdo]
設計[せっけい, sekkei] (n, vs) plan; design; layout; (P) #1,013 [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] (n, vs) indication; instruction; designation; directions; (P) #2,104 [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) #2,149 [Add to Longdo]
意図[いと, ito] (n, vs) intention; aim; design; (P) #2,389 [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] (n, vs, adj-no) name; nominate; designate; (P) #2,420 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
システム設計[システムせっけい, shisutemu sekkei] system design [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top